Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

 

          С цел предотвратяване на възможост за поява на корупция в РИОСВ – Шумен се прилага комплексен подход и ротационен принцип при осъществяване на контролната дейност, като:
         - по възможност  не се допуска извършване на проверки на даден обект от едни и същи експерти в рамките на повече от две поредни  години;
         - експертите, изготвили разрешителни и регистрационни документи за даден обект не участват в проверките на същия обект;
         - в проверките по изпълнение на условия от постановени Решения по ОВОС или Решения за преценки за извършване на ОВОС, се включват експерти по компоненти и фактори на околната среда (имащи компетенции по контрол на изпълнение на поставените условия);
         - не се допуска извършване на проверки само от един експерт.

         В РИОСВ – Шумен се прилагат всички предприети от страна на законодателя мерки за облекчаване на административната тежест върху гражданите и юридическите лица, чрез отпадането на изискването за предоставяне на:
         - документ удостоверяващ липсата на данъчно задължение -  набавя се по служебен път;
         -  документ, удостоверяващ заплащането на дължимата такса – набавя се по служебен път;
         -  документи, удостоверяващи собственост на имот – набавят се по служебен път;
         -  други документи или информация, които вече са налични по друг повод в съответното направление, не се изискват повторно от гражданите и юридическите лица.

         Подаване на сигнали за корупция

         Сигнали за незаконни или неправилни действия или бездействия, както и действия, които пораждат съмнение за корупция от страна на служители на РИОСВ Шумен,  могат да се подават по следните начини
         – чрез фронт – офис „Обслужване на едно гише“, на адрес ул. „Съединение“№71, ет.3;        
         – чрез пощенски кутия находяща се в административната сграда на ул. „Съединение“№71, ет.3;
         – на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu ;
         - по телефон – 054/856-501

        При подаване на сигналите се предоставят следните данни:

         - три имена;
         - адрес за кореспонденция;
         - телефон за контакт;
         - данни за институциите, които вече са информирани;
         - електронен адрес.

         Съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс, не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

         След анализ и преценка за анонимни сигнали могат да се считат:
         - получени по пощата сигнали, без посочени три имена, адрес за кореспонденция и без саморъчно положен подпис от лицето, подало сигнала;
         - сигнали по електронната поща без посочени три имена, адрес за кореспонденция или телефон;

         Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

         В двумесечен срок от регистрирането на сигнала се взема решение, за което се уведомява подателят.

         Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация (по възможност придружена с копия от документи), която да потвърждава изнесените данни за нарушения и да е относима само към нарушения, извършени от служители на РИОСВ Шумен.

         Съгласно чл. 108, ал. 2 от АПК, никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на Административнопроцесуален кодекс.

         Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в РИОСВ - Шумен

 

 СИГНАЛИ ПО ЗЗЛПСПОИН

 

         Защита на подаващите сигнали по ЗЗЛПСПОИН

         Информация за реда и условията за вътрешно подаване на сигнали за нарушения

         Съгласно разпоредбите на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) в РИОСВ – Шумен   е създаден канал за вътрешно подаване на сигнали.

         Канала за вътрешно подаване на сигнала се управлява по начин който гарантира пълнотата, целостта и поверителността на информацията и възпрепятства достъпа на неоправомощени лица до тази информация.

         По канала за вътрешно подаване на сигнали могат да бъдат подавани сигнали за нарушенията посочени в чл. 3 на ЗЗЛПСПОИН от категориите лица съгласно чл. 5 от ЗЗЛПСПОИН.

         Поверителността на самоличността на сигнализиращите лица и на всяко трето лице посочено в сигнала е защитена.

         Разкриването на самоличността на сигнализиращото лице и всяка друга информация, от която може пряко или непряко да се узнае неговата самоличност, може да бъде разкрита само когато това е необходимо и пропорционално задължение, наложено от българското законодателство или от правото на ЕС в контекста на разследвания на национални органи или на съдебни производства, включително с оглед на гарантиране правото на защита на засегнатото лице. За необходимостта от разкриване на самоличността или информацията, писмено и мотивирано се уведомява сигнализиращото лице. Сигнализиращото лице не се уведомява, когато с това се застрашава разследването или съдебното производство.

         Сигнали могат да бъдат подавани до определените отговорни лица по ЗЗЛПСПОИН в РИОСВ - Шумен и водите  по следните начини:
         1. Писмено по пощата, на адреса на РИОСВ - Шумен: гр. Шумен, ул. "Съединение" 71, ет.3, като подателят на сигнала следва изрично да отбележи върху плика, че сигналът е по ЗЗЛПСПОИН.
         2. Писмено чрез електронна поща на адрес: zzlpspoin@riosv-shumen.eu
         3. Писмено чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно, което се прилага към сигнала в оригинал (не е необходима нотариална заверка).
         4. Писмено или устно чрез лична среща, по искане на сигнализиращото лице.
         5. Устно по телефон на телефонен номер 054 856-525.

         При подаване на писмен сигнал същият трябва да съдържа най – малко следните данни: трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес ако има такъв; имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни; конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице; дата на подаване на сигнала; подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

         Писмените сигнали могат да бъдат подавани чрез попълване на утвърдения от КЗЛД за целта формуляр за регистриране на сигнал или в свободна форма.

         При ползване на утвърдения от КЗЛД формуляр (достъпен на интернет страницата на КЗЛД), сигнализиращите лица попълват само Част I – V включително.

         Ако при подаване на писмен сигнал са допуснати нередовности на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7 – дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

         Към сигнала могат да се добавят всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т.ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

         Всяко сигнализиращо лице в 7 дневен срок ще получи потвърждение, че сигнала е получен.
         Не се разглеждат сигнали които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основание да се приемат за правдоподобни. Сигнали съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.

         Не се образува производство по анонимни сигнали и сигнали отнасящи се за нарушения преди повече от 2 години.

         Достъп до личните данни, съдържащи се в сигналите за нарушения, имат единствено съответния служител/служители на РИОСВ - Шумен, отговарящи за разглеждането на съответния сигнал при спазване на принципа "необходимост да се знае" в изпълнение на функционалните задължения и/или конкретно възложена задача.

         Сигналите се обработват при спазване на задължението за поверителност, произтичащо от чл. 31 и чл. 32 от ЗЗЛПСПОИН. Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават.
Защита по ЗЗЛПСПОИН се предоставя на сигнализиращото лице от момента на подаването на сигнала, при наличие на условията по чл. 6 от Закона.

         Централен орган за външно подаване на сигнали съгласно ЗЗЛПСПОИН е Комисията за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg


02-04-2019
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.