Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

      

        С цел предотвратяване на възможост за поява на корупция в РИОСВ – Шумен се прилага комплексен подход и ротационен принцип при осъществяване на контролната дейност, като:
        - по възможност  не се допуска извършване на проверки на даден обект от едни и същи експерти в рамките на повече от две поредни  години;
      - експертите, изготвили разрешителни и регистрационни документи за даден обект не участват в проверките на същия обект;
       - в проверките по изпълнение на условия от постановени Решения по ОВОС или Решения за преценки за извършване на ОВОС, се включват експерти по компоненти и фактори на околната среда (имащи компетенции по контрол на изпълнение на поставените условия);
        - не се допуска извършване на проверки само от един експерт.

       В РИОСВ – Шумен се прилагат всички предприети от страна на законодателя мерки за облекчаване на административната тежест върху гражданите и юридическите лица, чрез отпадането на изискването за предоставяне на:
        - документ удостоверяващ липсата на данъчно задължение -  набавя се по служебен път;
         -  документ, удостоверяващ заплащането на дължимата такса – набавя се по служебен път;
          -  документи, удостоверяващи собственост на имот – набавят се по служебен път;
       -  други документи или информация, които вече са налични по друг повод в съответното направление, не се изискват повторно от гражданите и юридическите лица.

 Подаване на сигнали за корупция

 
        Сигнали за незаконни или неправилни действия или бездействия, както и действия, които пораждат съмнение за корупция от страна на служители на РИОСВ Шумен,  могат да се подават по следните начини

          – чрез фронт – офис „Обслужване на едно гише“, на адрес ул. „Съединение“№71, ет.3;        

          – чрез пощенски кутия находяща се в административната сграда на ул. „Съединение“№71, ет.3;

           – на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu ;

          - по телефон – 054/856-501

 

При подаване на сигналите се предоставят следните данни:


       - три имена;
       - адрес за кореспонденция;
       - телефон за контакт;
       - данни за институциите, които вече са информирани;
       - електронен адрес.

        Съгласно разпоредбата на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс, не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

        След анализ и преценка за анонимни сигнали могат да се считат:
      - получени по пощата сигнали, без посочени три имена, адрес за кореспонденция и без саморъчно положен подпис от лицето, подало сигнала;
        - сигнали по електронната поща без посочени три имена, адрес за кореспонденция или телефон;

        Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

        В двумесечен срок от регистрирането на сигнала се взема решение, за което се уведомява подателят.

        Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация (по възможност придружена с копия от документи), която да потвърждава изнесените данни за нарушения и да е относима само към нарушения, извършени от служители на РИОСВ Шумен.

        Съгласно чл. 108, ал. 2 от АПК, никой не може да бъде преследван само заради подаването на предложение или сигнал при условията и по реда на Административнопроцесуален кодекс.

         Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси в РИОСВ - Шумен

 

 


02-04-2019
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2023. Всички права запазени.