Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Карта на сайта

НАЧАЛО
     Превантивни мерки за ограничаване на разпространението на коронавирус
     ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН
     Контролна дейност
     Деловодна справка
     Екологична отговорност
     Административни услуги
     Достъп до информация
     Регионални доклади за състоянието на околната среда
     Сигнали за корупция и сигнали по ЗЗЛПСПОИН
     Банкова сметка на РИОСВ-Шумен
     Плащане чрез ПОС
     Съобщения
     Профил на купувача
     Работа при нас
     Какво да направим, когато намерим бедстващо животно
     Екологично образование
     Образователни кампании на РИОСВ Шумен във Фейсбук
     Публични регистри
     Административно обслужване на граждани (09.00 - 17.30 ч.)
     Червена книга на РБ
     ПУДООС
     REACH
     Оперативна програма Околна среда
     Декларация за достъпност
     Галерия
     Видеогалерия
ЗА НАС
     За нас
          История
          Обхват
          Структура
          Етичен кодекс
          Функции и мисия
          Декларации
     Съобщения
     Законодателство
     Контролна дейност
          План за контролната дейност на РИОСВ Шумен
          Отчети
                Месечен отчет, проверки, глоби и санкции
                Месечен бюлетин за състоянието на въздуха
                Тримесечна справка депонирани отпадъци
          Доклади
                Доклади от контрол на комплексни разрешителни
                Доклади от комплексни проверки
                Доклади контрол от 2009 до 2012 г.
     Административни услуги
           Информация
           Списък на услугите
           Харта на клиента
           Такси
           ПОС терминал
     Екологична отговорност
           Законодателство
           Указания по прилагане
           Публичен регистър ЗОПОЕЩ
                 Списък с оператори
                 Публичен портал за електронни услуги по ЗОПОЕЩ
           Собствена оценка по ЗОПОЕЩ   
     Достъп до информация
           Ред за достъп до информация
           Информация, предоставена повече от три пъти по заявления за достъп
           Платформа за достъп до обществена информация
           Административен регистър
           Публични регистри
           Категории информация
           Информационни масиви и ресурси
           Портал за отворени данни
     Зелен телефон
           Зелен телефон за подаване на сигнали
           Предприети действия по постъпили сигнали в РИОСВ Шумен
     Регионални доклади за състоянието на околната среда
     Антикорупция
     Профил на купувача
           Профил на купувача - РИОСВ Шумен в ЦАИС ЕОП
           Активни процедури
           Затворени процедури
           Възложени процедури
           Процедури след 15.04.2016 г.
                Процедури по чл. 20, ал. 1
                Процедури по чл. 20, ал. 2
                Процедури по чл. 20, ал. 3
                Процедури по чл. 20, ал. 4
                Пазарни консултации по чл. 44
           Обявления и становища
           Процедури преди 15.04.2016 г.
           Други документи
           Вътрешни правила
           Архив
           Контакти
     Кампании
           Кампании на МОСВ
           Екологични ученически конкурси на РИОСВ
           Кампании на РИОСВ Шумен за отбелязване на природозащитни дати
     Екологично образование
     Стратегии за развитие
     Работа при нас
     Бюджет
     Длъжностно лице по защита на данните
     Работно време на РИОСВ Шумен
     Декларация за достъпност
ВЪЗДУХ И ШУМ
     Забрана за сервизно обслужване и поддръжка на хладилно оборудване заредено с някои флуорсъдържащи парникови газове
     Задължение на операторите, експлоатиращи промишлени източници на шум в околната среда
     31 март е крайният срок за представяне в РИОСВ Шумен на годишни отчети за озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) – Срокове
     Изменения в Наредба №1 за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на флуорсъдържащи парникови газове
     Оценяване на доклад за резултатите от собствени периодични измервания
     Законодателство – „Атмосферен въздух“
     Законодателство – „Шум“
     Регистър по чл. 30 л от ЗЧАВ
     Средни горивни инсталации
     Месечен бюлетин за нивата на ФПЧ10
ВОДИ
     Отговорности
     Изисквания за заустване във въден обект
     Изисквания за заустване в канализация
     Нормативни документи
     Списък на обектите за контрол
     Списък на обекти, формиращи приоритетни и приоритетно опасни вещества
ОТПАДЪЦИ И ПОЧВИ
     Годишни отчети
     Важна информация за класификация на отпадъци от подгрупа 18 01
     Нормативни документи
           Законодателство отпадъци
           Законодателство почви
     Издадени разрешителни за дейности с отпадъци
     Издадени регистрационни документи
     Решения за прекратяване на процедури по издаване на разрешителни и регистрационни документи
     Национален регистър на издадените документи по ЗУО
     Инсталации за изгаряне на отпадъци
     Тримесечна справка депонирани отпадъци
     Решения по чл. 25, ал. 7 и чл. 15, ал. 3 от Наредба №7 от 19.12.2013 г.
     Други
           Въпроси и отговори по отношение на управление на отпадъците
           Въпроси и отговори по отношение на опазване на почвите
ПРИРОДА
     Законодателство
           Международно законодателство
                Международни споразумения
                Конвенции
                Регламенти на Европейския съюз
                Директиви на Европейския съюз
           Национално законодателство
                Закони
                Заповеди
                Наредби, правилници и инструкции
     Биологично разнообразие
           Обща информация за биологичното разнообразие
           Защитени видове
                Растения
                Животни
           Лечебни растения
                Заповеди
                Регистрация на книги за изкупени, реализирани и налични количества билки
                Издаване на заповед за разпределение на количества билки под специален режим на опазване и ползване
                Наръчник за експерти, които издават позволителни за събиране на лечебни растения
                Права и задължения на билкозаготвителите
                Начини и средства за събиране и обработка на билки
                Условия, на които трябва да отговарят пунктовете и/или складовете за билки
                Коефициенти за превръщане на количествата билки от свежо в сухо тегло
           Вековни дървета
                Законови разпоредби
                Регистър на вековните дървета на територията на РИОСВ Шумен
           Какво да направим, когато намерим бедстващо животно
           Регистрация на диви животни, съгласно Закона за защита на животните
           Регистрация и пререгистрация на екземпляри по чл. 91 от Закона за биологичното разнообразие
           Червена книга на Република България 2015 г.
     Защитени територии
           Влезли в сила планове за управление на защитени територии
           Регистър на защитените територии в България
           Регистър на защитените територии в областите Шумен и Търговище
           Декларации по чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗТ
     Натура 2000
           Натура 2000 в България - полезна информация
           Информационна система за Натура 2000 в България
           Регистър на защитените зони в териториалния обхват на РИОСВ Шумен
           Оценка за съвместимост
                Решения за преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие
                Решения за извършване на оценка за степента на въздействие
                Решения за прекратяване на процедурата по ОС
                Архив на решенията, издадени по реда на наредбата за ОС
           Консултации с обществеността на Доклад по оценка на степента на въздействие (ДОВОС)
                На основание на чл. 25, ал. 1 от наредбата за ОС
                На основание на чл. 16, ал. 2 от наредбата за ОВОС
                На основание на чл. 20, ал. 6 от наредбата за ЕО
           Писма до възложители
                Писма по чл. 36, ал. 5 от наредбата за ОС
                Писма по чл. 39, ал. 5 от наредбата за ОС
                Писма по чл. 2, ал. 2 от наредбата за ОС
     Генно-модифицирани организми (ГМО)
           Обща информация за ГМО
           Регистри ГМО
     Образци на заявления и уведомления
     Речник на най-често срещаните термини и съкращения
     Сигнали за сеч на дървета, част от декоративната растителност в землищните граници на населените места
     Обществени обсъждания
ЕО и ОВОС
     Обяви по чл. 95, ал. 1 от ЗООС
     Съобщения за провеждане на консултации по изготвения доклад/екологичната част на плана/програмата
     Обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС
     Решения по ОВОС
           Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС
           Решения по ОВОС
     Решения по ЕО
           Решения за преценяване на необходимостта от екологична оценка
           Становища по екологична оценка
     Контрол правно действие на крайни актове по реда на глава 6 от ЗООС
     Работни срещи
     Съобщения за консултации
     Регистри
     Разпореждания за предварително изпълнение
     Предстоящи обществени обсъждания на доклади за ОВОС
     Проекти на решения за инвестиционни предложения за заседание на ЕЕС
     Инвестиционни намерения
     Съобщения по чл. 8, аб. 4 от Наредбата за ЕО
     Уведомяване по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО
     Решения за поправка на очевидна фактическа грешка
     Прекратени процедури
     Спрени процедури
     Възобновени процедури
КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ
     Законодателство
     Инсталации с КР на територията на РИОСВ - Шумен
     Доклади контрол по комплексни разрешителни
ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА
     Химични вещества
     Законодателство
     REACH
            Законодателство REACH
            Регистрация
            Процедури
            Ръководства
            Указания и правилници
     CLP
            Законодателство CLP
            Указания/ръководства
            Нотификация за списък с класификация и етикетиране
     Контролна дейност по Регламенти REACH и CLP
     Съхранение на химикали
     Севезо
            Законодателство Севезо
            Актуално
            Указания/Ръководства
            Информация
            Контролна дейност
            Решения, издадени от директора на РИОСВ Шумен по гл. 7, раздел I от ЗООС
            Обяви за открит обществен достъп до документите по чл. 106, ал. 2 от ЗООС
            Обяви за открит обществен достъп до проекта на решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС
            Архив на решения по чл. 106, ал. 4 от ЗООС
            Доклади за политика за предотвратяване на големи аварии
            Важно! Такси по Севезо
            Списък на обекти
            Публичен електронен регистър по чл. 111, ал. 1, т. 6 от ЗООС
     Износ и внос на химични вещества
     Специфични химикали
     RoHS
     Химикалите в нашия живот
КОНТАКТИ


10-08-2021
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.