Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Кампании на РИОСВ Шумен за отбелязване на природозащитни дати

 

2 февруари

Международен ден на влажните зони

През 1971 г. в град Рамсар е учредена международната Конвенция за влажните зони, която цели опазването на тези изключително ценни екосистеми

24 февруари

24 години от създаването на Национален парк „Рила“

5 март

Световен ден на енергийната ефективност

Води началото си от 2004 г. и популяризира енергийната ефективност като един от начините за опазване на околната среда

22 март

Световен ден на водата

Обявен е от Общото събрание на ООН през 1993 г. Оттогава тази дата се отбелязва с инициативи по целия свят

Часът на Земята

Отбелязва се през последната събота на март

Провежда се по целия свят от 2007 г. със символично изключване на осветлението в домовете и обществените сгради за един час

1 април

Международен ден на птиците

Отбелязва се от 1906 г. по силата на Конвенцията за защита на редките птици

1-7 април

Седмица на гората

Провежда се от 12 април 1925 г., когато е обявена от министерствата на народното просвещение и на земеделието и държавните имоти

8 април

Световен ден срещу генно модифицираните организми

Изразява се несъгласие с изкуственото изменение на еволюцията на организмите, които с уникалността си заслужават неприкосновеност

22 април

Международен ден на Земята

Отбелязва се за първи път в САЩ през 1970 г. с цел да приобщи хората на планетата към идеята за опазване на околната среда

Световен ден на мигриращите птици

(отбелязва се през първата половина на месеца)

15 май

Световен ден на климата

Обявен е от страните членки на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, подписана на 5 юни 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия

20 май

Европейски ден на мрежата от защитени зони Натура 2000

Денят на Натура 2000 се отбелязва, съгласно специално Декларация подписана през 2017г. от Европейската комисия, Европейския парламент, Председателството на Съвета и Комитета на регионите. Датата е определена във връзка с одобрената през 1992г. Директива за местообитанията на ЕС която, заедно с Директивата за птиците създава основа за изграждане намрежата.

22 май

Международен ден на биологичното разнообразие

Обявен е от ООН през 1992 г., когато се приема Конвенцията за биологичното разнообразие

24 май

Европейски ден на парковете

Отбелязва се от  24 май 1909 г., когато в Швеция са създадени първите в Европа 9 национални парка

28 май

Ден на парковете в България

Дата е определена през 1999 г. по решение на Министерството на околната среда и водите и се отбелязва с разнообразни инициативи на дирекциите на трите национални парка в България –„Централен Балкан”, „Рила” и „Пирин”

5 юни

Световен ден за опазване на околната среда

С решение на Конференцията на ООН по проблемите на околната среда, проведена в Стокхолм, Швеция през 1972 г., е приета Декларацията за околната среда. Това е първият международен договор за екологична защита на Земята. От следващата година 5 юни се отбелязва като Световен ден на околната среда

1-6 юни

Зелена седмица

Световният ден на околната среда и съпътстващата го Зелена седмица се провеждат всяка година с различно мото

8 юни

Световен ден на океаните

Определен е по време на срещата на високо равнище по проблемите на Земята през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. От 2009 г. се отбелязва официално и насочва вниманието на хората към състоянието и проблемите на Световния океан

17 юни

Световен ден за борба с опустиняването и засушаването

На 30 януари 1995 г. Общото събрание на ООН обявява17 юни за Световен ден за борба с опустиняването и сушата

29 юни

Ден на река Дунав

Отбелязва се от 29 юни 1994 г., когато 13 държави и Европейската комисия подписват международната Конвенция за опазване на река Дунав. За първи път Денят на Дунав се чества през 2004 г.

29 август

Европейска нощ на прилепите

Отбелязва се всяка година в повече от 30 страни.  Споразумението за опазване на прилепите в Европа (EUROBATS) е в сила за България от 1999 г.

16 септември

Международен ден за защита на озоновия слой

През 1994 г. Общото събрание на ООН обявява 16 септември за Международен ден за опазване на озоновия слой. Това е датата, на която през 1987 г. е подписан Монреалският протокол за веществата, които нарушават озоновия слой, представляващ естествен защитен филтър срещу вредните ултравиолетови лъчи от слънцето

16-22 септември

Европейска седмица на мобилността

Кампания на Европейската комисия за устойчива градска мобилност, която се провежда всяка година

22 септември

Европейски ден без автомобили

Идеята произлиза от  Франция и се осъществява за първи път през 1998 г. Цели намаляването на шума и вредните емисии на газове във въздуха, както и подобряването на жизнената среда в големите градове

Европейски дни на птиците

Отбелязват се през първата събота и неделя на месец октомври 

Инициативата се организира от Bird Life International от 1995 г., за да информира за опасностите, на които са изложени птиците и нуждата от тяхното опазване

4 октомври

Международен ден за защита на животните

Решение за отбелязването му е взето през 1931 г. на международния конгрес на Движението за защита на природата във Флоренция, Италия. Насочва вниманието на хората по света към бедстващото състояние на животинския свят на нашата планета

31 октомври

Ден на Черно море

31 октомври

25 години от създаването на Национален парк „Централен Балкан”

8 ноември

54 години от създаването на Национален парк „Пирин“

11 Декември

Международен ден на планината

Отбелязва се от 2003 г., за да повиши осведомеността за значението на планините


17-10-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.