Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Обхват на РИОСВ Шумен

 

      РИОСВ – Шумен е териториално звено на Министерството на околната среда и водите.  Обхваща областите   Шумен и Търговище  със съответните общини - Шумен, Велики Преслав, Върбица, Нови Пазар, Никола Козлево, Венец, Смядово, Хитрино, Каспичан, Каолиново, Търговище, Антоново, Опака, Омуртаг, Попово.

       Област Шумен се състои от 10 общини (Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, Хитрино, Шумен) и 151 населени места, от които 8 града и 143 села. Разположена е в централната част на Североизточна България и заемa площ от 3,39 хил. кв.км, което представлява 3,05 % от територията на страната. Най-голяма е територията на община Шумен (19,2 % от площта на областта), а най-малка – територията на община Венец (6,6 % от площта на областта).

       Област Търговище включва 5 общини и 196 населени места. Територията на областта е 2710,4 км2 или 13,6 % от територията на Североиз­точния район за планиране и 2,4 % от общата територия на страната. Населението наброява 138160 хил. д. (2003 г.) – 10,7 % от населението на Североизточния район за планиране и 1,8 % от населението на България. По брой на населението област Търговище е под средното за страната.

 

 

                               

 

     В териториалния обхват на РИОСВ Шумен са разположени защитени територии от различни категории: Природен парк «Шуменско плато», на чиято територия се намира Резерват «Букака»; Поддържани резервати «Патлейна», «Дервиша» и «Моминград»; Защитени местности «Могилата», «Марашка курия», «Чибуклията», «Дъбовете», «Червен божур», «Челеклията», «Дебелеца», «Мадарски скални венци», «Див рожков», «Конски кестен», «Урумово лале», «Игликина поляна», «Петка балкан», «Божур поляна», «Каньона», както и две естествени находища на растителен вид „Блатно кокиче” /разположени съответно в землищата на селата Кочово и Осмар, общ. Велики Преслав/. Защитените територии с категория „природна  забележителност” са: „Скока”, „Коня”, „Водопада”, „Дервенска пещера”, „Гърбавата чешма”, „Костадин тепе”
     Защитените зони от екологичната мрежа «Натура 2000», попадащи в обхвата на РИОСВ гр. Шумен, по Директивата за опазване на дивите птици са: «Котленска планина», «Овчарово», «Ломовете» и «Провадийско- Роякско плато», а по Директивата за опазване на природните местообитания и на дивата фауна и флора са: «Каменица», «Хърсовска река», «Провадийско- Роякско плато», «Ришки проход», «Островче», «Котленска планина», «Тича», «Стара река», «Шуменско плато», «Екокоридор Камчия- Емине», «Преславска планина», «Голяма река», «Марина дупка», «Кабиюк», «Ломовете», «Голяма Камчия» и «Твърдишка планина». 


11-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.