Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Публични регистри

 

Списък с препратки към публичните регистри и бази данни поддържани от РИОСВ Шумен по съответните направления:

1. Ежедневен бюлетин за състоянието на въздуха на сайта на ИАОС

2. Месечен бюлетин за нивата на ФПЧ10

3. Регистър по чл. 30 "л" от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ)

4. Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС

5. Решения за преценяване на необходимостта от ЕО

6. Решения по ОВОС

7. Решения по ЕО

8. Писма по чл. 2, ал. 2 от наредбата за ОС

9. Регистър по ОВОС

10. Регистър по ЕО

11. Публичен регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци

12. Издадени разрешителни за дейности с отпадъци

13. Издадени регистрационни документи за дейности с отпадъци

14. Доклади от контрол на комплексни разрешителни

15. Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ

16. Годишен план за контролната дейност

17. Доклади от комплексни проверки

18. Месечни отчети на контролната дейност

19. Предприети действия по постъпили сигнали

20. Набори от данни в Портал за отворени данни

21. Решения за достъп до информация

22. Тримесечни справки депонирани отпадъци

23. Регионални доклади за състоянието на околната среда

 

Публични регистри в сайта на МОСВ


23-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.