Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Списък на категориите информация и място в сайта на РИОСВ - Шумен

 

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на РИОСВ-Шумен (машинно четим документ)

Категория информация Място в сайта
1. Институционална информация За нас - За РИОСВ Шумен
Функции, статут и структура на администрацията За нас - За РИОСВ Шумен - Функции и мисия
Контакти Контакти
2. Административни услуги За нас - Услуги
Описание на услугите, предоставяни от органа - условия, ред, такси, срокове За нас - Услуги
Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в РИОСВ-Шумен За нас - Услуги - Вътрешни правила за организация на административното обслужване
Формуляри, образци За нас - Услуги - Списък на услугите
Харта на клиента За нас - Услуги - Харта на клиента
Работно време За нас - Работно време на РИОСВ Шумен
Такси, банкова сметка За нас - Административни услуги - Такси; начална страница - банер "Банкова сметка на РИОСВ Шумен"
Деловодна справка Начална страница - Банер Деловодна справка
3. Защита на личните данни - длъжностно лице по защита на личните данни и политика за позрачност За нас - Длъжностно лице по защита на данните - Политика за прозрачност
4. Информация за антикорупционни мерки За нас - Антикорупция
Информация за начините на сигнализиране за случаи на корупция За нас - Антикорупция - Сигнали за корупция
Вътрешни правила за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси За нас - Антикорупция - Вътрешни правила
Регистър на декларации по ЗПКОНПИ За нас - Декларации
Обявяване на декларациите па чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси при спазване на Закона за защита на личните данни За нас - Декларации
Анкети за взаимодействие със служителите от администрацията и ниво на удовлетвореност от предоставени административни услуги За нас - Административни услуги - Информация
5. Бюджет За нас - Бюджет
6. Информация за обществени поръчки За нас - Профил на купувача
7. Конкурси за държавни служители За нас - Конкурси
Обявления за конкурси За нас - Конкурси
Информация за допуснати кандидати За нас - Конкурси
Образци на документи За нас - Конкурси
8. Достъп до информация За нас - Достъп до информация
Информация за упражняване на правото на достъп до обществена информация За нас - Достъп до информация - Ред за достъп до информация
Съществуващите вътрешни правила относно достъпа до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информацията и дължими разноски За нас - Достъп до информация - Ред за достъп до информация
Списък на категориите информация За нас - Достъп до информация - Ред за достъп до информация
Категории информация За нас - Достъп до информация - Категории информация
Решения за достъп до информация За нас - Достъп до информация - Ред за достъп до информация
Адрес, електронна поща, телефон и работно време на звеното за приемане на заявления за достъп до информация За нас - Достъп до информация - Ред за достъп до информация
Ред, условия и информация за таксите за повторно използване на информация За нас - Достъп до информация - Ред за достъп до информация
Информация, предоставена повече от три пъти по заявления за достъп до иноформация За нас - Достъп до информация - Информация, предоставена повече от три пъти по заявления за достъп до информация
9. Предприети действия при сигнали на Зеления телефон Банер на началната страница
Информация за Зелен телефон за подаване на сигнали

Начална страница - банер "Зелен телефон", За нас - Зелен телефон - Зелен телефон аза подаване на сигнали

Предприети действия Начало - Банер "Предприети действия" /пряка връзка от началната страница/ и от меню: За нас - Зелен телефон - Предприети действия по постъпили сигнали в РИОСВ - Шумен
10. Информация, която представлява обществен интерес  
Новини Начална страница
Закони и наредби касаещи екологичното законодателство За нас - Законодателство
Екологично образование Банер на началната страница Екологично образование; За нас - Екологично образование
Кампании на РИОСВ Шумен За нас - Кампании - Кампании на РИОСВ Шумен за отбелязване на природозащитни дати
Образователни кампании на РИОСВ Шумен във Фейсбук Банер на началната страница Образователни кампании на РИОСВ Шумен във Фейсбук с препратка към страницата на РИОСВ-Шумен във Фейсбук; За нас - Кампании
11. Контролна дейност Банер на началната страница "Контролна дейност" и меню: За нас - Контролна дейност
План за контролната дейност Банер на началната страница "Контролна дейност" и меню: За нас - Контролна дейност - План за контролната дейност на РИОСВ-Шумен
Отчет на контролната дейност Банер на началната страница "Контролна дейност" и меню: За нас - Контролна дейност - Отчети
Глоби и санкции  Банер на началната страница "Контролна дейност" и меню: За нас - Контролна дейност - Отчети
12. Превантивна дейност  
Издадени решения по ЕО ЕО и ОВОС - Решения по ЕО
Издадени решения по ОВОС ЕО и ОВОС - Решения по ОВОС
Издадени становища по ЕО ЕО и ОВОС - Решения по ЕО
Съобщения за обществени обсъждания ЕО и ОВОС - Съобщения за провеждане на консултации по изготвения доклад/екологична част на плана/програмата
Доклади по ОВОС и ЕО и доклади по оценка за съвместимостта ЕО и ОВОС; Природа
Обяви по чл. 95, ал. 1 от ЗООС ЕО и ОВОС - Обяви по чл. 95, ал. 1 от ЗООС
Обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл. 6 от наредбата за ОВОС ЕО и ОВОС - Обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл. 6 от наредбата за ОВОС
Контрол правно действие на крайни актове по реда на гл. 6 от ЗООС ЕО и ОВОС -  Контрол правно действие на крайни актове по реда на гл. 6 от ЗООС
Разпореждания за предварително изпълнение ЕО и ОВОС - Разпореждания за предварително изпълнение
Инвестиционни намерения ЕО и ОВОС - Инвестиционни намерения
Съобщения по чл. 8, ал. 4 от наредбата за ЕО ЕО и ОВОС - Съобщения по чл. 8, ал. 4 от наредбата за ЕО
Уведомяване по чл. 13, ал. 5 от наредбата за ЕО ЕО и ОВОС - Уведомяване по чл. 13, ал. 5 от наредбата за ЕО
Решения за поправка на очевидна фактическа грешка ЕО и ОВОС - Решения за поправка на очевидна фактическа грешка
Прекратени процедури ЕО и ОВОС - Прекратени процедури
Спрени процедури ЕО и ОВОС - Спрени процедури
Възобновени процедури ЕО и ОВОС - Възобновени процедури
13. Природа  
Натура 2000 Природа - Натура 2000
Информация за Натура 2000 Природа - Натура 2000 - Натура 2000 в България
Оценка за съвместимост Природа - Натура 2000
Консултации по ДОСВ Природа - Натура 2000
Писма до възложители Природа - Натура 2000
Сигнали за сеч на дървета Природа - Сигнали за сеч на дървета
Информация за ГМО Природа - Генно-модифицирани организми - Обща информация за ГМО
Регистри ГМО Природа - Генно-модифицирани организми - Регистри ГМО
Списък на ЗТ на територията на РИОСВ - Шумен Пирода - Защитени територии - Регистър на защитените територии в областите Шумен и Търговище
Регистър на защитените зони в териториалния обхват на РИОСВ Шумен Природа - Натура 2000 - Регистър на защиените зани в териториалния обхват на РИОСВ Шумен
Обществени обсъждания Природа - Обществени обсъждания
Биологично разнообразие Природа - Биологично разнообразие
14. Управление на отпадъците  
Издадени регистрационни документи Отпадъци и почви - Издадени регистрационни документи
Издадени разрешения за дейности с отпадъци Отпадъци и почви - Издадени разрешителни за дейности с отпадъци
Внесени отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО - справки Отпадъци и почви - Тримесечна справка депонирани отпадъци
Заявления и решения за предоставяне на натрупани средства от отчисления Отпадъци и почви - Решения по чл. 25, ал. 7 от Наредба 7 от 19.12.2013 г.
Решения за прекратяване на процедури по издаване на разрешителни и регистрационни документи Отпадъци и почви - Решения за прекратяване на процедури по издаване на разрешителни и регистрационни документи
Информация за годишни отчети за отпадъци Отпадъци и почви - Годишни отчети за отпадъци
Информация за класификация на отпадъци Отпадъци и почви - Важна информация за класификация на отпадъци от подгрупа 18 01
Списък на инсталации за изгаряне на отпадъци Отпадъци и почви - Инсталации за изгаряне на отпадъци
15. Мониторинг на ОС  
Данни за измерените концентрации на ФПЧ 10 в пункта за мониторинг на територията на РИОСВ Шумен Въздух и шум - Месечен бюлетин за нивата на ФПЧ10
16. Химични вещества  
Законодателство Химични вещества - Законодателство; Химични вещества - REACH - Законодателство RACH
Регистрация REACH Химични вещества - REACH - Регистрация REACH
Информация за CLP Химични вещества - CLP
Нотификация за списък с класификация и етикетиране Химични вещества - CLP - Нотификация за списък с класификация и етикетиране
Контролна дейност по регламенти REACH и CLP Химични вещества - Контролна дейност по регламенти REACH и CLP
Съхранение на химикали Химични вещества - Съхранение на химикали
Информация за СЕВЕЗО Химични вещества - СЕВЕЗО - Информация
Проекти на решения Химични вещества - СЕВЕЗО - Проекти на решения по чл. 106, ал. 1 и 2 от ЗООС
Решения, издадени от директора на РИОСВ Шумен по гл. 7, раздел I от ЗООС Химични вещества - СЕВЕЗО - Решения, идадени от директора на РИОСВ Шумен по гл. 7, раздел I от ЗООС
Обяви за открит обществен достъп до документите по чл. 106, ал. 2 от ЗООС Химични вещества - СЕВЕЗО - Обяви за открит обществен достъп до документите по чл. 106, ал. 2 от ЗООС
Обяви за открит обществен достъп до проекта на решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС Химични вещества - СЕВЕЗО - Обяви за открит обществен достъп до проекта на решение по чл. 106, ал. 4 от ЗООС
Доклади за политика за предотвратяване на големи аварии Химични вещества - СЕВЕЗО -  Доклади за политика за предотвратяване на големи аварии
Такси по СЕВЕЗО Химични вещества - СЕВЕЗО - Такси по СЕВЕЗО
Списък на обекти по СЕВЕЗО Химични вещества - СЕВЕЗО - Списък на обекти по СЕВЕЗО
СЕВЕЗО - контролна дейност Химични вещества - СЕВЕЗО - СЕВЕЗО-контролна дейност
RoHS Химични вещества - RoHS
Специфични химикали Химични вещества - Специфични химикали
17. Опазване на водите  
Нормативни документи Води - Нормативни документи
Изисквания за заустване във воден обект Води - Изисквания за заустване във воден обект
Изисквания за заустване в канализация Води - Изисквания за заустване в канализация
Списък на обектиформиращи емисии на приоритени и приоритетно опасни вещества Води - Списък на обекти формиращи емисии на риритетни и приоритетно опасни вещества
18. Въздух и шум  
Данни за измерените конценрации на ФПЧ 10 в пункта за мониторинг на територията на РИОСВ Шумен Въздух и шум - Месечен бюлетин за нивата на ФПЧ
Срокове за годишни отчети и образци на документи Въздух и шум - Срокове
Оценяване на доклад за резултатите от собствени периодични измервания Въздух и шум - Оценяване на доклад за резултатите от собствени преиодични измервания
Средни горивни инсталации Въздух и шум - Средни горивни инсталации
19. Екологична отговорност Начална страница - Банер Екологична отговорност; За нас - Екологична отговорност
Законодателство Екологична отговорност За нас - Екологична отговорност - Законодателство Екологична отговорност
Указания по прилагане За нас - Екологична отговорност - Указания по прилагане
Собствена оценка по ЗОПОЕЩ За нас - Екологична отговорност - Собствена оценка по ЗОПОЕЩ
20. Комплексни разрешителни  
Законодателство Комплексни разрешителни - Законодателство
Инсталации с КР на територията на РИОСВ-Шумен Комплексни разрешителни - Инсталации с КР на територията на РИОСВ-Шумен
21. Доклади  
Годишни регионални доклади Банер на началната страница Регионални доклади за състоянието на околната среда /или За нас - Регионални доклади за състоянието на околната среда/
Доклади за извършени комплексни проверки Банер на началната страница Контролна дейност /или За нас - Контролна дейност/  - Доклади -  Доклади от комплексни проверки
Доклади за извършени проверки по изпълнението на комплексни разрешителни Банер на началната страница Контролна дейност /или За нас - Контролна дейност/  - Доклади - Доклади от контрол на комплексни разрешителни
Доклади за контролната дейност Банер на началната страница Контролна дейност /или За нас - Контролна дейност/  - Отчети - Месечен отчет, проверки, глоби и санкции
22. Стратегии, планове, програми и отчети  
Национална стратегия по околна среда За нас - Стратегии за развитие
План за контролната дейност на РИОСВ Шумен Начална страница - Банер Контролна дейност - План за контролната дейност на РИОСВ Шумен; За нас - Контролна дейност - План за контролната дейност на РИОСВ Шумен
Месечен отчет, проверки, глоби и санкции Начална страница - Банер Контролна дейност - Отчети - Месечен отчет, проверки, глоби и санкции; За нас - Контролна дейност - Отчети - Месечен отчет, проверки, глоби и санкции
Месечен бюлетин за състоянието на въздуха Начална страница - Банер Контролна дейност - Отчети - Месечен бюлетин за състоянието на въздуха; За нас - Контролна дейност - Отчети - Месечен бюлетин за състоянието на въздуха
Тримесечна справка депонирани отпадъци Начална страница - Банер Контролна дейност - Отчети - Тримесечна справка депонирани отпадъци; За нас - Контролна дейност - Отчети - Тримесечна справка депонирани отпадъциа
23. Регистри:  
Списък с публични регистри и бази данни, поддържани от РИОСВ Шумен За нас - Достъп до информация - Публични регистри
Публичен електронен регистър на инсталациите, източници на ЛОС по чл.30л от ЗЧАВ Въздух и шум - Регистър по чл. 30 л от ЗЧАВ
Публичен регистър ЕО ЕО и ОВОС - Регистри
Публичен регистър ОВОС ЕО и ОВОС - Регистри
Регистър на издадените регистрационни документи Отпадъци и почви - Национален регистър на издадените документи по ЗУО
Регистър на издадените разрешения за дейности с отпадъци Отпадъци и почви - Национален регистър на издадените документи по ЗУО
Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им в РИОСВ Банер на начална страница - Достъп до информация - Ред за достъп до информация /или За нас - Достъп до информация - Ред за достъп до информация/
Връзка към Административен регистър Банер на начална страница - Достъп до информация - Административен регистър /или За нас - Достъп до информация - Административен регистър/
Публичен регистър по ЗОПОЕЩ  За нас - Екологична отговорност - Публичен регистър по ЗОПОЕЩ - Публичен портал за електронни услуги по ЗОПОЕЩ
Регистър на вековните дървета на територията на РИОСВ Шумен Природа - Биологично разнообразие - Вековни дървета - Регистър на вековните дърветана територията на РИОСВ-Шумен
Регистър на защитените зони в териториалния обхват на РИОСВ Шумен Природа - Натура 2000 - Регистър на защитените зони в териториалния обхват на РИОСВ Шумен

 

 


24-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.