Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Списък на категориите информация и място в сайта на РИОСВ - Шумен

 

Категория информация Място в сайта
 1. Институционална информация  За нас - За РИОСВ Шумен
 1.1. Функции, статут и структура на администрацията  За нас - За РИОСВ Шумен - Функции и мисия
 1.2. Контакти  Контакти
 2. Административни услуги  За нас - Услуги
 2.1. Описание на услугите, предоставяни от органа - условия, ред, такси, срокове  За нас - Услуги
 2.2. Формуляри, образци  За нас - Услуги - Списък на услугите
 3. Информация за обществени поръчки  За нас - Профил на купувача
 4. Конкурси за държавни служители  За нас - Конкурси
 4.1. Обявления за конкурси  За нас - Конкурси
 4.2. Информация за допуснати кандидати  За нас - Конкурси
 4.3. Образци на документи  За нас - Конкурси
5. Достъп до информация За нас - Достъп до информация
5.1. Информация за упражняване на правото на достъп до обществена информация За нас - Достъп до информация - Ред за достъп до информация
5.2. Съществуващите вътрешни правила относно достъпа до обществена информация, реда и условията за повторно използване на информацията и дължими разноски За нас - Достъп до информация - Ред за достъп до информация
6. Предотвратяване и установяванена конфликт на интереси  
6.1. Обявяване на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси при спазване на Закона за защита на личните данни За нас - За РИОСВ Шумен - Декларации
7. Антикорупция  
7.1.Информация за начините за сигнализиране за случаи на корупция За нас - Антикорупция - Сигнали за корупция
7.2.Анкети за взаимодействие със служителите от администрацията и ниво на удовлетвореност от предоставени административни услуги За нас - Услуги - Информация
8. Предприети действия при сигнали на Зеления телефон Банер на началната страница
8.1. Предприети действия Начало - Банер "Предприети действия" /пряка връзка от началната страница/ и от меню: За нас - Зелен телефон - Предприети действия по постъпили сигнали в РИОСВ - Шумен
9. Информация, която представлява обществен интерес  
9.1. Новини Начална страница
9.2. Закони и наредби касаещи екологичното законодателство За нас - Законодателство
9.3. Образователни дейности Банер на началната страница Образователни кампании на РИОСВ Шумен във Фейсбук с препратка към страницата на РИОСВ-Шумен във Фейсбук; Банер на началната страница Екологично образование; За нас - Екологично образование; За нас - Кампании
10. Превантивна дейност/ Натура 2000 Природа - Натура 2000
10.1. Издадени уведомления за инвестиционни намерения ЕО и ОВОС - Инвестиционни намерения
10.2. Издадени решения ЕО и ОВОС - Решения по ЕО; ЕО и ОВОС - Решения по ОВОС
10.3. Издадени становища ЕО и ОВОС - Решения по ЕО - Становища по екологична оценка
10.4. Обществени обсъждания ЕО и ОВОС
10.5. Доклади по ОВОС и ЕО и доклади по оценка за съвместимостта ЕО и ОВОС; Природа
11. Контролна дейност Банер на началната страница "Контролна дейност" и меню: За нас - Контролна дейност
11.1. План за контролната дейност Банер на началната страница "Контролна дейност" и меню: За нас - Контролна дейност - План за контролната дейност на РИОСВ-Шумен
11.2. Отчет на контролната дейност Банер на началната страница "Контролна дейност" и меню: За нас - Контролна дейност - Отчети
11.3. Глоби и санкции                                                         Банер на началната страница "Контролна дейност" и меню: За нас - Контролна дейност - Отчети
12. Управление на отпадъците  
12.1. Издадени регистрационни документи Отпадъци и почви - Издадени регистрационни документи
12.2. Издадени разрешения за дейности с отпадъци Отпадъци и почви - Издадени разрешителни за дейности с отпадъци
12.3. Преведени отчисления по чл.60 и чд.64 от ЗУО - справки Отпадъци и почви - Тримесечна справка депонирани отпадъци
12.4. Заявления и решения за предоставяне на натрупани средства от отчисления Отпадъци и почви - Решения по чл. 25, ал. 7 от Наредба 7 от 19.12.2013 г.
13. Мониторинг на ОС  
13.1.Данни за измерените концентрации на ФПЧ 10 в пункта за мониторинг на територията на РИОСВ Шумен Въздух и шум - Месечен бюлетин за нивата на ФПЧ10
14. Опасни химични вещества: Актуална информация по прилагането на Регламенти на ЕО 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP), 649/2012 (Износ и внос на химични вещества), съхранение на химикали, Директива Севезо II,   специфични химикали Химични вещества - REACH; CLP; Износ и внос на химични вещества; Съхранение на химикали, Севезо, Специфични химикали
15. Защитени територии: Списък на ЗТ на територията на РИОСВ- Шумен Природа - Защитени територии - Регистър на защитените територии в областите Шумен и Търговище
16. Доклади  
16.1. Годишни доклади Банер на началната страница Регионални доклади за състоянието на околната среда /или За нас - Регионални доклади за състоянието на околната среда/
16.2. Доклади за извършени комплексни проверки Банер на началната страница Контролна дейност /или За нас - Контролна дейност/  - Доклади -  Доклади от комплексни проверки
16.3. Доклади за извършени проверки по изпълнението на комплексни разрешителни Банер на началната страница Контролна дейност /или За нас - Контролна дейност/  - Доклади - Доклади от контрол на комплексни разрешителни
16.4. Доклади за контролната дейност Банер на началната страница Контролна дейност /или За нас - Контролна дейност/  - Отчети - Месечен отчет, проверки, глоби и санкции
17. Регистри:  
17.1. Публичен електронен регистър на инсталациите, източници на ЛОС по чл.30л от ЗЧАВ Въздух и шум - Регистър по чл. 30 л от ЗЧАВ
17.2. Публичен регистър ЕО ЕО и ОВОС - Регистри
17.3. Публичен регистър ОВОС ЕО и ОВОС - Регистри
17.4. Регистър на издадените регистрационни документи Отпадъци и почви - Национален регистър на издадените документи по ЗУО
17.5. Регистър на издадените разрешения за дейности с отпадъци Отпадъци и почви - Национален регистър на издадените документи по ЗУО
17.6. Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им в РИОСВ Банер на начална страница - Достъп до информация - Ред за достъп до информация /или За нас - Достъп до информация - Ред за достъп до информация/
17.7. Връзка към Административен регистър Банер на начална страница - Достъп до информация - Административен регистър /или За нас - Достъп до информация - Административен регистър/

 


24-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2022. Всички права запазени.