Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Структура

 

         Регионалните инспекции по околната среда и водите са административни структури към министъра на околната среда и водите, осигуряващи провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на регионално равнище.

         Устройството, функциите и организацията на дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите се регламентират от Правилник за устройството и дейността на РИОСВ, издаден от Министерството на околната среда и водите и обнародван в ДВ бр. 103 от 23 декември 2011 г.

         Общата администрация на РИОСВ е обособена в Дирекция “Административни финансови и правни дейности”.

         Специализираната администрация е организирана в Дирекция "Контролна и превантивна дейност".

        В състава на Дирекция “Контролна и превантивна дейност” влизат  направления “КПКЗ, ЕО и доброволни ангажименти, опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества, опазване на водите", "Управление на отпадъците и опазване на почвите; опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори", ”ОВОС И ЕО", "Биологично разнообразие и защитени територии и зони, специализирани регистри".

            Директор инж. Димо Бодуров

 

             Структура на РИОСВ Шумен

             Органиграма на РИОСВ Шумен в Административния регистър

 


31-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.