Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Структура

 

         Регионалните инспекции по околната среда и водите са административни структури към министъра на околната среда и водите, осигуряващи провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на регионално равнище.

         Устройството, функциите и организацията на дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите се регламентират от Правилник за устройството и дейността на РИОСВ, издаден от Министерството на околната среда и водите и обнародван в ДВ бр. 103 от 23 декември 2011 г.

         Общата администрация на РИОСВ е обособена в Дирекция “Административни финансови и правни дейности”.

         Специализираната администрация е организирана в Дирекция "Контролна и превантивна дейност".

        В състава на Дирекция “Контролна и превантивна дейност” влизат два отдела:

      Отдел "Контрол на околната среда" с  направления “КПКЗ, ЕО и доброволни ангажименти, опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества", "Опазване на водите", "Управление на отпадъците и опазване на почвите", "Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори"

     Отдел ”Превантивна дейност" с направления "ОВОС и ЕО", "Биологично разнообразие и защитени територии и зони",  "Управление на защитени зони", Специализирани регистри".

            Директор Стела Илиева

 

             Структура на РИОСВ Шумен

             Органиграма на РИОСВ Шумен в Административния регистър

 


31-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.