Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Списък на услугите - архив

Биологично разнообразие, ЗТ и Натура 2000 - архив
Наименование на административната услугаПравно основаниеПроцедура за извършване на администартивната услуга Образци на документи
Необходими документиТаксиТехн. срок за изпълн.

Издаване на Регистрационни карти

2244 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/

на основание чл.91, за екземпляри от видове по чл.70, ал.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)

Необходими документи за издаване на регистрационни карти

Информация за услугата

Няма до 5 дни от постъпване на заявлението или до 20 дни при нужда за уточняване на обстоятелствата

Образец 1 на заявление за регистрация на един екземпляр

Образец 2 на заявление за регистрация на група екземпляри

Заявление за заявяване на комплексна административна услуга

Протокол за заявяване на устна административна услуга

Регистрация на книги за изкупени, реализирани и налични количества билки /не е по Административния регистър/ чл.31, ал.2, т.4 от ЗЛР (ДВ 29/2000г), Наредба № 5/2004г на МОСВ (ДВ 85/2004г.)

1. Уведомление по образец (Предоставя се от РИОСВ).

2. Книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки, за заверка и подпечатване от РИОСВ (по образец).

3. Копие на документ за собственост или договор за ползване на мястото, обявено за пункт или складова база.

4. Документ за платена такса - 10 лв. съгласно Тарифа за таксите, които се събират в МОСВ.

10 лв. по чл.26 от ПМС №136/2011г. до 14 дни от постъпване на уведомлението

Уведомление по образец

Уведомление за изкупуване на билки за производствени нужди

Заявление за пререгистрация на пункт за билки

Заявление за прекратяване на дейността на пункта за билки

Образец на Справка за изкупените, реализираните и наличните количества билки

Издаване на Заповед за разпределение на количества билки под специален режим на опазване и ползване /не е по Административния регистър/ чл.10 от ЗЛР (ДВ 29/2000г) и Заповед РД-88/16.02.2001г. на МОСВ (ДВ 18/2001г)

Документи и условия за издаване на Заповед за разпределение на количества билки под специален режим на опазване и ползване

 

Няма

14 дни

Не по-късно от 28 февруари на текущата година

Примерен образец на заявление за кандидатстване за разпределяне на количества билки

Заявление за заявяване на комплексна административна услуга

Протокол за заявяване на устна административна услуга

Издаване на решение по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни намерения

1411 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/

чл.31 от Закона за биологичното разнообразие и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн.ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.)

Информация за услугата

280 лв. по чл. 22, ал.1  от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ (обн., ДВ, бр. 39/2011 г.) 30 дни

Уведомление за план/програма/проект

 

Уведомление за инвестиционно предложение

Съгласуване на дейности в защитени територии, извън национални паркове, резервати и поддържани резервати

1845 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/

В съответствие с разпоредбите на §7 от допълнителните разпоредби на Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка със Заповед № РД-505/21.07.2017 г. на министъра на околната среда и водите.

Ползвателят на услугата подава заявление до директора на РИОСВ, в което посочва информация за собственика или ползвателя на имота, адрес за връзка, телефон и информация за дейностите, които ще се извършват.

Няма  14 дни  

Регистрация на диви животни

2797 Линк към регистър на услугите /ИИСДА/

Закон за защита на животните (ЗЗЖ)

1.  Заявление по образец.

2. Документ, указващ произхода на екземпляра, когато е дарен, закупен, внесен на територията на страната или придобит по друг начин от друго физическо или юридическо лице, включително държавна институция; разрешително, когато такова се изисква по реда на чл. 22, ал. 2 от ЗЗЖ.

3. Информация за начина на маркиране на екземпляра и номера на маркировката.

Допълнителна информация

 Няма  

Образец на заявление за регистрация на диво животно по ЗЗЖ

 

Образец на регистрационна карта по ЗЗЖ

Издаване на писмо за преценяване вероятността от въздействие върху защитените зони на планове, проекти и инвестиционни предложения и техните изменения или разширения

1382 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/

чл.2, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зани

Закон за биологичното разнообразие - чл.31

примерно уведомление по образец

Допълнителна информация

 

Няма 14 дни

Уведомление за план/програма/проект

Уведомление за инвестиционно предложение

 

ЕО и ОВОС - архив
Наименование на административната услугаПравно основаниеПроцедура за извършване на администартивната услуга Образци на документи
Изисквания, процедури, инструкцииТаксиТехн. срок за изпълн.

Издаване на писмо за определяне на необходимите действия, които възложителят на инвестиционното предложение трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздейдтвието върху околната среда или за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда

339 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/

чл.5 ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

За заявяване на услугата е необходимо подаване на уведомление по чл. 4, ал. 1 от Наредба за ОВОС по образец, съгласно Приложение № 5 към Наредбата за ОВОС

Няма 14 дни

Уведомление за инвестиционно предложение

Издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

1615 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/

чл.93, ал.3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) За заявяване на услугата е необходимо подаване на искане за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС по образец, съгласно Приложение №6 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС 500 лв. по чл.1, ал.5, т.1 по ПМС №136/2011г. 30 дни

Искане преценка ОВОС

Издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

2195 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/

чл.99, ал.2 от Закона за опазване на околната среда

За заявяване на услугата е необходимо подаване на искане за издаване на решение по ОВОС по образец, съгласно Приложение №8 към чл. 13, ал. 1 от Наредбата за ОВОС

за инвестиционни предложения, включени в: Приложение 1-1200 лв. Приложение 2-700лв. по чл.1, ал.5, т.2 от ПМС №136/2011г. 45 дни след провеждане на общественото обсъждане

Искане за издаване на решение по ОВОС

Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на плана/програмата трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимост от екологична оценка или за издаване на становище по екологична оценка

1146 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/

Чл. 8, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ЕО)

За заявяване на услугата е необходимо подаване на уведомление за план/програма по образец, съгласно Приложение № 3 към чл. 8, ал. 1 от Наредбата за ЕО

Няма 14 дни

Уведомление за план/програма

 

Уведомление за план/програма/проект

Издаване на решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка (ЕО) на планове и програми

1389 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/

чл.85, ал.4 от Закона за опазване на околната среда За заявяване на услугата е необходимо подаване на искане за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на план/програма по образец, съгласно Приложение № 4 към чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за ЕО 400 лв. по чл.1, ал.5, т.4 по ПМС №136/2011г. 30 дни

Писмено искане от възложителя на плана

Издаване на становище по екологична оценка на планове и програми

2468 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/

Чл.84, ал.1 от Закона за опазване на околната среда За заявяване на услугата е необходимо подаване на искане за издаване на Становище по ЕО по образец, съгласно Приложение № 5 към чл. 23, ал. 1 от Наредбата по ЕО 600 лв. по чл.1, ал.5, т.3 от ПМС №136/2011г. 30 дни

Писмено искане от възложителя на плана

 

Въздух - архив
Наименование на административната услугаПравно основаниеПроцедура за извършване на администартивната услугаОбразци на документи
Необходими документиТаксиТехн. срок за изпълн.
Наредба 6

Съгласуване на обхвата за измерване, използван при извършване на собствени непрекъснати измервания

2245 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/

Наредба №6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани ва атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

1. Заявление (свободен текст) с описание на обхвата, методите и средствата за измерване при извършване на собствени непрекъснати измервания.

2. Документация, съгласно чл. 3, ал. 2 от Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

Допълнителна информация

Няма 14 дни  

Съгласуване на разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух

724 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/

Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

1. Заявление (свободен текст) с описание на броя и разположението на точките за вземане на проби/извадки, за извършване на периодични и контролни измервания;

2. Схема на разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки, при извършване на собствени периодични и контролни измервания.

Допълнителна информация за услугата

Няма 14 дни  

Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за вземане на проби/ извадки при собствени периодични измервания

524 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/

Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

Заявление (свободен текст) с описание на размерите на точките за вземане на проби/извадки, използвани при собствени периодични и контролни измервания

Допълнителна информация

Няма 1 месец  

Съгласуване на броя и разположението на автоматични средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания 

514 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/

Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

1. Заявление (свободен текст) с описание на броя и разположението на автоматичните средства за измерване, използвани за СНИ;

2. Схема на разположението и броя на автоматичните средства за измерване, използвани за СНИ.

Допълнителна информация

Няма  14 дни  

Оценка на доклади за резултатите от извършени собствени непрекъснати измервания 

309 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/

Наредба №6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани ва атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

В РИОСВ се внасят месечните доклади и годишен доклад за резултатите от собствените непрекъснати измервания - на хартиен и електронен носител

Допълнителна информация

Няма 15 дни  
           
Летливи органични съединения /ЛОС/

Издаване на Решение за утвърждаване схема за намаляване на емисиите

556 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/

Наредба № 7/21.10.2003 г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации - чл. 6, ал. 3.

1. Заявление (свободен текст);

2. Схема за намаляване на емисиите на летливи органични съединения.

Няма 14 дни  

Издаване на Решение за освобождаване от задълженията за спазване на нормите на общи емисии и определяне на норми за общи емисии

1616 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/

Наредба № 7/21.10.2003 г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации - чл. 6, ал. 4.

1. Заявление (свободен текст);

2. Схема за намаляване на емисиите на летливи органични съединения.

Няма 14 дни  

Издаване на Решение за освобождаване от задължение за спазване на норми за неорганизирани емисии и определяне на неорганизирани емисии

526 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/

Наредба № 7/21.10.2003 г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации - чл. 7, ал. 1

Изискванията за  тази административна услуга ще бъдат установени в Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух през 2019 г.

Заявление (свободен текст), съдържащо техничеса и икономическа обосновка.

Допълнителна информация

Няма 30 дни  

Издаване на Решение за утвърждаване на План за управление на разтворители 

1617 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/

Наредба № 7/21.10.2003 г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации - чл. 20, ал. 7.

1. Заявление (свободен текст);

2. План за управление на разтворители.

Няма 14 дни

Примерен образец на план за управление на разтворители

 

Секторни ръководства по чл. 3 от Наредба №7

Регистрация на инсталации, извършващи дейности с употреба на разтворители

2523 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/

Чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния  въздух (ЗЧАВ) и Приложение 1 от Наредба 7/21.10.2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации

 

чл.30л, ал.12 от ЗЧАВ

Заявление по образец и приложения

Допълнителна информация

Съгласно чл.  17а, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите за вписване в регистъра по чл. 30л от Закон за чистотата на атмосферния въздух - таксата е в размер на 158 лева.

 

 

 

Съгласно чл.17а, ал.2 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ за вписване на промяна в обстоятелствата по чл.30л, ал.12 от ЗЧАВ - таксата е в размер на 60 лв.

 14 дни

Заявление по Образец №1, съгласно чл.30л, ал. 3 от ЗЧАВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление по Образец №2, съгласно чл.30л, ал. 12 от ЗЧАВ

 

Отпадъци и почви - архив
Наименование на административната услугаПравно основаниеПроцедура за извършване на администартивната услугаОбразци на документи
Необходими документиТаксиТехн. срок за изпълн.

Издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

1609 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/

чл.35, ал.1, т.1 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.)


Документи по чл.69 от ЗУО /вкл.Заявление по образец, съгласно чл.68, ал.1 от ЗУО/

200 лв. за всяка площадка съгл. чл.12 ал.1 т.1 от ПМС № 136/13.05.2014г. 2 месеца

Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

     ● Изменение и/или допълнение на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

2752 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/

чл.73 от Закон за управление на отпадъците Документи 50 лв. съгл. чл.12 ал.2 от ПМС № 136/2011г. и 200 лв. за всяка нова площадка съгл. чл.12 ал.3 от ПМС № 136/2011г. 30 дни

Заявление за изменение и/или допълнение на разрешение за дейности по третиране на отпадъци

     ● Прекратяване действието на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

2527 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/       

чл.72, ал.3, т.2 от Закон за управление на отпадъците Писмено заявление от притежателя на разрешението, с което се иска прекратяване на дейността.    14 дни

Заявление за прекратяване действието на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

Издаване на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци

927 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/

чл.35, ал.3 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.) Документи по чл.78, ал.4 от ЗУО  /вкл. Заявление по образец, съгласно чл.78, ал.3 от ЗУО/ 100 лв за всяка площадка съгл.чл.13 ал.1 т.1 от ПМС № 136/2011г. 14 дни

Заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци

     ● Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци

2528 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/

чл.79, ал.1 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО) Заявление за изменение и допълнение в регистрационния документ се подава в едномесечен срок от настъпване на промяната на хартиен и технически носител или по електронен път, към което се прилагат документите, удостоверяващи промяната и документ за платена такса. 50 лв. съгл. чл.13 ал.2 от ПМС № 136/2011г. и 100 лв. за всяка нова площадка съгл. чл.13 ал 3 от ПМС № 136/2011г.  14 дни

Заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци

     ● Прекратяване действието на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци чл. 80, ал. 1 от ЗУО Заявление    

Заявление за прекратяване на действие на регистрационен документ

Издаване на регистрационен документ за извършване дейности по транспортиране на отпадъци

719 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/

чл.35, ал.5 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.) Документи по чл.78, ал.4 от ЗУО  /вкл.Заявление по образец, съгласно чл.78, ал.3 от ЗУО/ 180 лв. съгл. чл.13 ал.1 т.2 от ПМС № 136/2011г. 14 дни

Заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци

  • Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по транспортиране на отпадъци /не е по Административния регистър/
чл.79, ал.1 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.) Документи   /вкл.Заявление по образец, съгласно чл.79, ал.1 от ЗУО/ 50 лв. съгл. чл.13 ал.2 от ПМС № 136/2011г., за втора площадка - 100 лв. съгласно чл.13, ал.3 от ПМС 136/13.05.2014 г. 14 дни

Заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по транспортиране на отпадъци

  • Прекратяване на действие на регистрационен документ за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци /не е по Административния регистър/
чл.80, ал.1 от ЗУО (ДВ бр. 53/2012г.) Заявление по образец, съгласно чл.80, ал.1 от ЗУО    

Заявление за прекратяване на действие на регистрационен документ за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци

Утвърждаване на работни листи за класификация на отпадъци:

723 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/

  • по чл.7, ал.1, т.1 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците
Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците - чл. 9, ал.1

Заявяване на услугата:

Придружително писмо в свободен текст до директора  на РИОСВ - Шумен за класифициране на отпадъци съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците.

Към придружителното писмо, заявителят е длъжен да представи за всеки отпадък следните документи:

1. Попълнен работен лист за класификация на отпадъците по приложение № 5 от Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците в два екземпляра с определен шестцифрен код на отпадъка;

2. Описание на технологичния процес, в резултат на който се образува отпадъка, състав и свойства на използваните при процеса суровини и материали;

3. Информационни листове за безопасност на химичните вещества и смеси, използвани като изходни суровини за технологичния процес, в резултат на който се образува отпадъкът;

Няма 14 дни

 

 

Образец на работен лист за класификация на отпадъци по приложение 5

 

 

 

 

  •  по чл. 17, ал. 2 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците
чл.17, ал. 2 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците Работни листове за класификация на отпадъците - по
образец, в два екземпляра за всеки код 
Няма 14 дни

Образец на работен лист за класификация на отпадъци въз основа на изпитване по приложение 6

  • Прекратяване действието на утвърден работен лист за определен код отпадък

2754 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/

чл.21, ал.1 от Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците Документи Няма 14 дни

Уведомление по приложение 7

Издаване на становище за основно охарактеризиране на отпадъците 

2316 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/

 чл.35 от Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

- един екземпляр на документацията от основно охарактеризиране, на хартиен и електронен носител, за случаите, когато не се изисква изпитване за определяне на поведението на отпадъка при излужване

- два екземпляра на документацията от основно охарактеризиране, на хартиен и електронен носител, за случаите, когато се изисква изпитване за определяне на поведението на отпадъка при излужване

Документите се подават във фронт офис - едно гише.

Няма  30 дни  Приложение1
Заверяване на отчетни книги за образувани и/или третиране на отпадъци /не е по Административния регистър/ чл.44 от ЗУО и чл.7 от Наредба №1/04.06.2014 г., ДВ бр.51/2014г.

1. Молба за заверка на книгата с посочени адрес и телефон на лице за контакти;

2. Отчетна книга по образец съгласно наредба №1/04.06.2017 г.

Няма 14 дни  

Издаване на становище за съгласуване на проекти за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на земи и за оползотворяване на хумусния пласт

1390 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/

Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт - чл. 17

Документи съгласно наредба № 26/02.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт

95 лв. съгласно Закона за почвите 30 дни  
Издаване на решение за отпускане на средства на кметът на общината, собственик на депото или кметът на общината, ползвател на депото /не е по Административния регистър/ Чл. 25 от наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци

Документи съгласно наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци

Няма 10 дни  

 

СЕВЕЗО - архив

 

Наименование на административната услугаПравно основаниеПроцедура за извършване на администартивната услуга Образци на документи
Необходими документиТаксиСрокове

Издаване на становище за потвърждаване пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии /ДППГА/ на предприятие/ съоръжение с нисък рисков потенциал

2522 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/

Закон за опазване на околната среда

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях

За предприятия/ съоръжения с нисък рисков потенциал доклад за политика за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) се изготвя от оператора съгласно приложение № 2 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ПМС № 2 от 11.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 5 от 01.2016 г.). Докладът заедно със съпътстващата го документация се подава в два еднообразни екземпляра на хартиен и на електронен носител до директора на РИОСВ Шумен, заедно с информация за платена такса и дата на заплащане. ДППГА може да бъде предоставен в изпълнение на изискванията на чл. 106, ал.1 от Зона за опазване на околната среда във вид на електронен документ по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), ако авторството на оператора, изготвил ДППГА е доказано чрез квалифициран електронен подпис , съгласно условията на глава трета от ЗЕДЕП.

На основание на чл.3 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ (приета с ПМС №136 от 13.05.2011, изм., бр. .5/19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г.) за издаване на становище по чл. 106, ал. 2 от ЗООС за потвърждаване пълнотата и съответствието на ДППГА на предприятие/ съоръжение с нисък рисков потенциал се заплаща такса в размер на 200 лв.

Забележка: Информираме Ви, че във връзка със зъчетили случаи на погрешно преведени суми за заплащане на държавни такси по сметка на МОСВ, при начин на заплащане по банков път е необходимо да посочите и номера на сметката (IBAN и Банков код) на РИОСВ, по чиято сметка следва да бъде преведена посочената по-горе сума.

Операторът на ново предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал изготвя и подава ДППГА и всяка негова актуализация до директора на РИОСВ в срок до три месеца преди въвеждане в експлоатация на предприятието/ съоръжението или преди изменения в него, които водят до промяна в списъка на опасните вещества.

Директорът на РИОСВ или оправомощено от него длъжностна лице в 14 дневен срок от получаване на ДППГА потвърждава неговата пълнота и съответствието на доклада с изискванията на Наредбата или уведомява писмено оператора за допуснатите грешки и непълноти във формата и съдържанието на ДППГА и определя срок до един месец за отстраняването им. При необходимост директорът на РИОСВ може ад изиска становище от органите по чл. 157а, ал.2 от ЗООС относно пълнотата и съответствието на ДППГА.

 

 

Достъп до информация - архив
Наименование на административната услугаПравно основаниеПроцедура за извършване на администартивната услугаОбразци на документи
Необходими документиТаксиТехн. срок за изпълн.

Предоставяне на достъп до обществена информация

2 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/

чл. 24 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/

Заявление по образец, съгласно чл.24 и 25 на ЗДОИ, (ДВ бр.45/2002г. с изм. и доп.)

Заповед на МФ №10, по чл.28 и 29 от ЗООС и чл.20, ал.2 от ЗДОИ; - договор при нарочно обработена информация по чл.30 от ЗООС

Цената на услугата се изчислява в зависимост от обема и носителя на исканата информация.

14 дни

Заявление от заинтересования

 

Общоадминистративни услуги - архив

Наименование на административната услуга

 

Правно основание

 

Процедура за извършване на администартивната услугаОбразци на документи
Необходими документиТаксиТехн. срок за изпълн.
Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга

 

Закон за администрацията § 1, т. 2, б. г

 

Устно или писмено заявление

 

Няма

 

14 дни

 

 

Отстраняване на несъответствия между данните в издадени удостоверения за осигурителен доход и осигурителен стаж (УП 2 и УП 3), и данните в регистъра на осигурените лица на Националния осигурителен институт

3 Линк към Административен регистър /ИИСДА/

Закон за администрацията § 1, т. 2, б. в, във връзка с Кодекс за социално осигуряване - чл. 5, ал. 7, във връзка с Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 40

 

Заявление

 

Няма

 

14 дни

 

 

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

2133 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/

Кодекс за социално осигуряване - чл. 5, ал. 7; Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 40, ал. 3; Закон за администрацията - § 1, т. 2, б. в

 

Заявление

 

Няма

 

14 дни

 

 

Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

2134 Линк към Регистър на услугите /ИИСДА/

Кодекс за социално осигуряване - чл. 5, ал. 7; Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 40, ал. 3; Закон за администрацията - § 1, т. 2, б. в

 

Заявление

 

Няма

 

14 дни

 

--
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.