Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Функции и мисия

        

 

            При провеждане на своята дейност РИОСВ има регулиращи, информационни и контролни функции. Съгласно регулиращите си функции, РИОСВ разработва или участва в разработването на документи в областта на опазването на околната среда и устойчивото ползване на природните ресурси и провежда на регионално равнище дейности, свързани с политиката на държавата в тази област.
        Съгласно информационните си функции, РИОСВ разработва и участва в провеждането на дейности, свързани с предоставяне на информация на обществеността в областта на околната среда; предоставяне на информация на средствата за масово осведомяване в областта на околната среда;  повишаване на общественото съзнание и култура в областта на околната среда;  поддържане на регистри и бази данни.
          Контролните функции на РИОСВ включват осъществяването на превантивен, текущ и последващ контрол, свързан с прилагането на нормативните актове, регламентиращи качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат.
        Функциите по превантивен контрол върху компонентите на околната среда и факторите, които им въздействат, се осъществяват съобразно законовите и подзаконовите нормативни актове за  предотвратяване от замърсяване или увреждане и възстановяване на околната среда от замърсяване или увреждане; опазване на водите от замърсяване; спазване на изискванията за осигуряване на екологосъобразно управление на отпадъците; опазване на елементите на Националната екологична мрежа и биологичното разнообразие, както и устойчивото използване на биологичните ресурси; опазване качеството на атмосферния въздух;
          При осъществяване на функциите по текущия и последващ контрол РИОСВ извършва проверки, наблюдения и възлага извършване на измервания от лабораториите към ИАОС в изпълнение на произтичащите от законовите и подзаконовите нормативни актове задачи.
       Мисията на РИОСВ Шумен е с контролната и превантивната си дейност да допринесе за подобряване състоянието на околната среда на териториално равнище – областите Шумен и Търговище; намаляване като цяло броя на аварийните и инцидентни замърсявания на компоненти на околната среда – атмосферен въздух, води и почви; намаляване броя на сигналите за замърсяване на повърхностни водни обекти от нерегламентирано изпускане на непречистени отпадъчни води и тези за замърсяване на атмосферния въздух от изпускане на неорганизирани емисии.
          Работата на експертите на РИОСВ Шумен е насочена към максимално спазване и съответствие на развиваните дейности в териториалния обхват на инспекцията с изискванията на законодателството по околна среда във всички контролирани сектори на стопанската дейност.
         Нашата мисия може да бъде изпълнена само със силната подкрепа и партньорство с другите държавни институции, местните власти и обществеността - неправителствени организации, бизнес, академични среди, с активното участие на всеки един от нас...


11-07-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.