Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Списък на административните услуги

Биологично разнообразие, ЗТ и Натура 2000
ЕО и ОВОС

339 Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на инвестиционното предложение трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда

1615 Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

2195 Издаване на Решение по оценка на въздействието върху околната среда

1146 Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на плана/програмата трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимост от екологична оценка или за издаване на становище по екологична оценка

1389 Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на планове и програми

2468 Издаване на становище по екологична оценка на планове и програми

Въздух

2245 Съгласуване обхвата за измерване, използван при извършване на собствени непрекъснати измервания

724 Съгласуване на разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух

524 Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за вземане на проби/извадки при собствени периодични измервания

514 Съгласуване на броя и разположението на автоматични средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания

309 Оценка на доклади за резултатите от извършени собствени непрекъснати измервания

556 Издаване на Решение за утвърждаване на схема за намаляване на емисиите

1616 Издаване на Решение за освобождаване от задълженията за спазване на нормите на общи емисии и определяне на норми за общи емисии

526 Издаване на Решение за освобождаване от задължение за спазване на норми за неорганизирани емисии и определяне на неорганизирани емисии

1617 Издаване на Решение за утвърждаване на План за управлене на разтворители

2523 Регистрация на инсталации, извършващи дейности с употреба на разтворители

3005 Издаване на удостоверение за регистрация на средни горивни инсталации

3208 Издаване на заповед за заличаване на инсталацията от регистъра за инсталациите, извършващи дейности с употребата на разтворители и обезсилване на издаденото удостоверение за регистрация

3209 Вписване в регистъра на промяна и издаване на удостоверение за актуално състояние на средни горивни инсталации

3212 Регистрация на промяна в обстоятелствата за инсталациите, извършващи дейности с употребата на разтворители и издаване на удостоверение за съответната промяна

3213 Издаване на разрешение за употреба на бои, лакове и авторепаратурните продукти за целите на възстановяването и поддръжката на обекти, определени като културни ценности

Отпадъци и почви

1609 Издаване на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

2752 Изменение и/или допълнение на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

2527 Прекратяване действието на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

927 Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци

2528 Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци

3042 Прекратяване на действието на регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци

719 Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци

723 Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци

2754 Прекратяване действието на утвърден работен лист за определен код отпадък

2316 Издаване на становище за основно охарактеризиране на отпадъците

1390 Издаване на становище за съгласуване на проекти за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на земи и за оползотворяване на хумусния пласт

СЕВЕЗО
Достъп до информация
Общоадминистративни услуги

--
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2022. Всички права запазени.