Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Списък на административните услуги

Биологично разнообразие, ЗТ и Натура 2000

2244 Издаване на Регистрационни карти

        - електронна услуга

1411 Издаване на Решение по оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни намерения

        - електронна услуга

1845 Съгласуване на дейности в защитени територии, извън национални паркове, резервати и поддържани резервати

        - електронна услуга

2797 Регистрация на диви животни

        - електронна услуга

1382 Издаване на писмо за преценяване вероятността от въздействие върху защитените зони на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения и техните изменения или разширения

        - електронна услуга

3207 Регистриране на пункт или склад за изкупуване на неподложени на първична обработка билки за нуждите на производството

3210 Регистриране на пункт за изкупуване на охлюви

3211 Регистриране на билкозаготвителен пункт и/или склад за билки

ЕО и ОВОС

339 Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на инвестиционното предложение трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда или за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда

        - електронна услуга

1615 Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

        - електронна услуга

2195 Издаване на Решение по оценка на въздействието върху околната среда

        - електронна услуга

1146 Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителят на плана/програмата трябва да предприеме за издаване на решение за преценяване на необходимост от екологична оценка или за издаване на становище по екологична оценка

        - електронна услуга

1389 Издаване на Решение за преценяване на необходимостта от екологична оценка на планове и програми

         - електронна услуга

2468 Издаване на становище по екологична оценка на планове и програми

         - електронна услуга

Въздух

2245 Съгласуване обхвата за измерване, използван при извършване на собствени непрекъснати измервания

        - електронна услуга

724 Съгласуване на разположението и броя на точките за вземане на проби/извадки за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух

         - електронна услуга

524 Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за вземане на проби/извадки при собствени периодични измервания

          - електронна услуга

514 Съгласуване на броя и разположението на автоматични средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания

          - електронна услуга

309 Оценка на доклади за резултатите от извършени собствени непрекъснати измервания

          - електронна услуга

556 Издаване на Решение за утвърждаване на схема за намаляване на емисиите

          - електронна услуга

1616 Издаване на Решение за освобождаване от задълженията за спазване на нормите на общи емисии и определяне на норми за общи емисии

          - електронна услуга

526 Издаване на Решение за освобождаване от задължение за спазване на норми за неорганизирани емисии и определяне на неорганизирани емисии

          - електонна услуга

1617 Издаване на Решение за утвърждаване на План за управлене на разтворители

          - електронна услуга

2523 Регистрация на инсталации, извършващи дейности с употреба на разтворители

          - електронна услуга

3005 Издаване на удостоверение за регистрация на средни горивни инсталации

          - електронна услуга

3208 Издаване на заповед за заличаване на инсталацията от регистъра за инсталациите, извършващи дейности с употребата на разтворители и обезсилване на издаденото удостоверение за регистрация

3209 Вписване в регистъра на промяна и издаване на удостоверение за актуално състояние на средни горивни инсталации

3212 Регистрация на промяна в обстоятелствата за инсталациите, извършващи дейности с употребата на разтворители и издаване на удостоверение за съответната промяна

3213 Издаване на разрешение за употреба на бои, лакове и авторепаратурните продукти за целите на възстановяването и поддръжката на обекти, определени като културни ценности

Отпадъци и почви

1609 Издаване на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

        - електронна услуга

2752 Изменение и/или допълнение на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

        - електронна услуга

2527 Прекратяване действието на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци

        - електронна услуга

927 Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по третиране на отпадъци

        - електронна услуга

2528 Изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци

        - електронна услуга

3042 Прекратяване на действието на регистрационен документ за извършване на дейности с отпадъци

        - електронна услуга

719 Издаване на регистрационен документ за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци

      - електронна услуга

      - изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци

      - прекратяване на действието на регистрационен документ за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци

723 Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци

      - електронна услуга

2754 Прекратяване действието на утвърден работен лист за определен код отпадък

      - електронна услуга

2316 Издаване на становище за основно охарактеризиране на отпадъците

       - електронна услуга

1390 Издаване на становище за съгласуване на проекти за рекултивация на нарушени терени, за подобряване на земи и за оползотворяване на хумусния пласт

       - електронна услуга

За вписване в регистър на търговци и брокери на отпадъци

СЕВЕЗО
Достъп до информация
Общоадминистративни услуги

--
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.