Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Такси

 

Заплащане на таксите:

- по банков път: IBAN сметка: BG 39 UNCR 7000 3119 3300 24

BIC КОД: UNCRBGSF

- в касата на РИОСВ - съгласно заповед на министъра на околната среда и водите за такси, които не надхвърлят 20 лв. /двадесет лева/ заплащането може да бъде осъществено освен по банков път и в касата на РИОСВ гр. Шумен, ул. "Съединение" 71, ет. 4, стая № 13

- таксите могат да бъдат заплатени и чрез терминално устройство ПОС в сградата на РИОСВ гр. Шумен чрез платежни карти, издадени от местни банки или от местен клон на чуждестранна банка и носещи търговска марка "БОРИКА МАЕSTRO", "VISA ELEKTRON", "VPAY", "MAESTRO" и "MASTERCARD"


ВИДОВЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И РАЗМЕР НА СЪБИРАНИТЕ ТАКСИ

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите


            Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими, събирани на основание на следните членове от Тарифата за таксите, които се събират в системата на на Министреството на околната среда и водите:

           - чл. 2, ал. 1, точки 1,2 и 5, ал. 2, ал. 3, ал.4,

           - чл. 3, ал. 1, 

           - чл. 4, ал. 1, точки 1, 2 и 3, ал. 2, ал. 3, ал. 4, точки 1 и 2, ал. 5, 

           - чл. 5, aл. 1, точки 1, 2 и 3, ал. 2, точки 1, 2 и 3,

се заплащат по банковата сметка на Изпълнителна агенция по околна среда:

          IBAN BG 47 SOMB 9130 3137 0251 01

          Банков код: SOMBBGSF

          Общинска банка АД, клон "Врабча"  26-10-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.