Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Списък с операторите

 

        Списък с операторите, за които е подадена информация за вписване в публичния регистър на операторите, които извършват дейност/дейности по приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. (Поради изключително големия брой на заявленията, подадени от оператори, същите са в процес на попълване и актуализиране.) Структурата на регистъра ще се актуализира съобразно последните изменения и допълнения на Наредбата за публичния регистър на операторите, които извършват дейности по приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, приета с ПМС №317 от 12.12.2008 г., изм. и доп. ДВ бр. 28/2016 г., с информационната система, която предстои да бъде разработена и внедрена.

 


19-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.