Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Публичен портал за електронни услуги по ЗОПОЕЩ

НОВО!

        Наредба за публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по приложение № 1 към чл.3, т. 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

        Разпоредбите на чл. 15 от ЗОПОЕЩ и съответната подзаконова нормативна уредба регламентират създаване и поддържане от Министъра на околната среда и водите на публичен регистър, който се публикува на интернет - страницата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Съгласно чл. 17 на ЗОПОЕЩ, операторите, които извършват дейностите по Приложение №1, с изключение на операторите, на които са издадени лицензи, разрешителни, разрешения и удостоверения за регистрация по чл. 16, ал. 1 предоставят на Министъра на околната среда и водите информация за поддържане на публичния регистър по чл. 15 от закона.

        Съгласно Преходните и заключителните разпоредби към Постановление № 71 на Министерския съвет от 1 април 2016 г. за изменение и допълнение на Наредба за публичния регистър на операторите, които извършват дейности по приложение №1 към чл. 3, т. 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (Наредбата), (обн. ДВ, бр. 109/23.12.2008 г., посл. изм. и доп., бр. 55/2017 г.), операторите и органите на изпълнителната власт предоставят информацията по електронен път или на хартиен и електронен носител след изграждането и внедряването на Информационна система за управление и поддръжка на публичен регистър (ИСУППР).

        С ИСУППР по ЗОПОЕЩ e осигурена възможност за електронно подаване на информация за вписване в публичния регистър по ЗОПОЕЩ на адрес: https://public-zopoesht.moew.government.bg/services. Информацията може да се подаде с квалифициран електронен подпис (КЕП). За тези, които нямат КЕП, е осигурена възможност за подаване на информацията с код (за информация, в този случай операторите по чл. 17 от ЗОПОЕЩ подават само на хартиен носител Декларация за достоверност на данните по чл. 6, ал. 4 от Наредбата).


07-02-2019
1  |  2  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.