Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Средни горивни инсталации


         От 31.07.2018г. с Постановление №150 от 24.07.2018г. на Министерски съвет, на основание чл. 9г, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ бр.45/1996г., изм.,бр.85 от 24.10.2017г.)  е приета Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации (обн.,ДВ,бр.63 от 31.07.2018г.).
         Наредбата въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2015/2193 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г.за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации (OB, L 313, 28.11.2015 г.).
 
         Съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредбата, средните горивни инсталации (СГИ) попадащи в обхвата й следва да бъдат регистрирани по реда на чл. 9г, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), с изключение на инсталациите, за които е издадено комплексно разрешително (КР) по реда на глава седма от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).
          За вписване в регистъра и издаване на удостоверение за регистрация операторът на СГИ подава заявление по образец до директора на съответната РИОСВ. Към заявлението се прилагат:
1.   ЕИК (за чуждестранни лица – документ, издаден в съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния им статус, като същият се представя и в легализиран превод на български език)
2.   информацията и документите по ал.3, т.1-8 и 13;
3.   документ за платена такса  - 190 лв. (съгласно чл.17б, ал.1 от Тарифата за таксите обн. ДВ бр.39/2011г., изм.и доп. бр.3/2018г.)
 
          Срокове за регистрация:
          - Операторите на съществуващи СГИ (виж § 1, т.6 от Допълнителните разпоредби към Наредбата) с номинална входяща мощност, по-голяма от 5 МW, са длъжни да извършат регистрация до 1 януари 2024 г.
           - Операторите на съществуващи СГИ с номинална входяща мощност, по-малка или равна на 5 МW, са длъжни да извършат регистрация до 1 януари 2029 г.
            „Съществуваща горивна инсталация“ е горивна инсталация, въведена в експлоатация преди 20 декември 2018 г. или която има действащо разрешение за строеж или одобрен инвестиционен проект, който не е изгубил правното си действие или за който е започнало производство по одобряване на инвестиционен проект преди 19 декември 2017 г., при условие че инсталацията ще бъде въведена в експлоатация не по-късно от 20 декември 2018 г.
            - Операторите на нови СГИ (виж § 1, т.7 от Допълнителните разпоредби към Наредбата) не могат да ги експлоатират преди да бъдат регистрирани.
             „Нова горивна инсталация“ е горивна инсталация, за която е започнало производство по одобряване на инвестиционен проект или за която възложителят е подал пред компетентния орган заявление за въвеждане на обекта в експлоатация след 20 декември 2018 г. За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект се счита датата на внасянето на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган.


             В случаите на всяка планирана промяна в СГИ, водеща до промяна в приложимите норми на допустими емисии, операторът подава незабавно до директора на съответната РИОСВ заявление за вписване на промяна в обстоятелствата. В случаите на промяна на оператора на СГИ и/или на промяна на адреса на стационарна СГИ, заявлението се подава в срок до 14 дни от настъпване на промяната.
             За вписване в регистъра на промяната и издаване на удостоверение за актуално състояние на СГИ към заявлението се прилагат:
1. документи, удостоверяващи промяната
2. документ за платена такса  - 70 лв. (съгласно чл.17б, ал.2 от Тарифата за таксите обн. ДВ бр.39/2011г., изм.и доп. бр.3/2018г.)
 
              За стационарни СГИ заявленията се подават по местонахождение на инсталацията, а за мобилни СГИ – по седалище на оператора.


21-12-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.