Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Информационна система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащи парникови газове

 

         Важна информация за физически и юридически лица, задължени да представят годишни отчети по чл.31, чл.32, чл.33, ал.1, чл.34 и чл.35, ал.1 от Наредба №1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (Наредба №1):

         С цел осигуряване спазването на изискванията на чл. 39а, ал. 1 и 2 от Наредба № 1, Ви информираме, че от 01.01.2024 г. е пусната в експлоатация Информационна система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове. В тази връзка e необходимо в най-кратък срок да предприемете действия по регистрация в информационната система, която e достъпна на адрес:  https://fpg.eea.government.bg

         Обръщаме внимание, че регистрацията в системата става единствено чрез квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от квалифициран доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги. На посочения по-горе адрес е налично и Ръководство за задълженото лице, което може да използвате при регистрирането и подаването на отчети в информационната система. Разработени са нови функционалности, осигуряващи възможност за регистрация на задължени физически лица с КЕП, а също и регистрация чрез упълномощени лица с КЕП, които след като се регистрират, могат да извършват регистрация и да подават годишни отчети за задължени юридически и/или физически лица. По тази причина срока за подаване на годишни отчети за 2023 г. е удължен до 30.04.2024 г.

         При проблеми, свързани с работата на системата, можете да пишете на следните електронни адреси: r.andonov@eea.government.bg, m.kaneva@eea.government.bg и kadastre@eea.government.bg или да се обадите на телефон 02/940 64 12.


26-07-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.