Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Отговорности

 

⦁ Контрол на обекти – емитери, формиращи отпадъчни води, включително пречиствателни станции на населени места:
     - Зауствани във воден обект;
     - Заустващи канализационни мрежи – пречиствателни съоръжения за отпадъчни води.
⦁ Контрол на обекти, формиращи отпадъчни води с емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества.
⦁ Контрол по изпълнение условията в издадените Разрешителни на Басейнова Дирекция за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води, издадени по Закона за водите и Комплексни разрешителни, издадени по Закона за опазване на околната среда, включително собствен мониторинг на емитерите.
⦁ Провеждане на контролен мониторинг на отпадъчни води.
⦁ Контрол на аварийни изпускания на отпадъчни води.


25-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.