Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Изисквания за заустване във воден обект

 

        1. Задължителна необходимост от Разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води, съгласно Закона за водите, издадено от Басейнова Дирекция или Комплексно Разрешително по Закона за опазване на околната среда, в част „Емисии на отпадъчни води“.
        2. Изграждане и ефективно функциониране на пречиствателни съоръжения (ЛПСОВ) за отпадъчни води.
        3. Извършване на собствен мониторинг за състоянието на пречиствателните съоръжения или ПСОВ и за качеството на пречистените отпадъчни води, в точка за мониторинг – на изход ЛПС или ЛПСОВ, преди заустване. Резултатите от мониторинга, да се изпращат до 15 дни след получаване в РИОСВ – Шумен и съответната Басейнова Дирекция.
        4. Изпълнение и спазване на дадените в Разрешителното, условия за заустването на отпадъчни води във воден обект и недопускане превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, по определените показатели за качеството им, преди заустване и след пречистване.
        5. Недопускане на замърсяване на водни обекти, чрез изпускане и заустване на замърсени и непречистени отпадъчни води.
        6. Извършване документиране на изпълнения собствен мониторинг, включително заустените и измерени водни количества с експлоатационни дневници.
        7. При аварийни ситуации и залпови замърсявания с отпадъчни води, незабавно да се уведоми РИОСВ – Шумен и съответната Басейнова Дирекция.
        8. За отчитане изпълнението на условията в издадените разрешителни за заустване, ежегодно – до 31.03. за предходната година, Операторите изготвят доклад, който се представя в РИОСВ – Шумен и съответната Басейнова Дирекция.
        9. За извършеното заустване на отпадъчни води, емитерите дължат годишни такси на съответната Басейнова Дирекция.


25-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.