Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Изисквания за заустване в канализация

 

        1. За заустването на отпадъчните води в канализационни системи и мрежи се изисква задължително сключване на Договор с оператора на канализационната система и ГПСОВ. Към договора да има  Приложение за определени индивидуални емисионни ограничения по показатели от оператора /ВиК дружеството/.
        2. За формираните производствени отпадъчни води се изисква задължителното им пречистване, чрез изграждане и експлоатация на ефективни пречиствателни съоръжения или ЛПСОВ, преди заустването им, спазвайки определените норми за качество на отпадъчните води по Договора.
        3. Извършване на собствен мониторинг за състоянието и функционирането на Пречиствателните съоръжения или ЛПСОВ, като резултатите се документират в дневник.
        4. При аварийни ситуации и изпускане на замърсени и непречистени производствени отпадъчни води в канализационни селищни системи да се уведоми РИОСВ Шумен, съответното „ВиК“ дружество- оператор на канализационната система, съответната Община и защитните органи.
        5. Не се допуска заустване на отпадъчни води в селищна канализационна система без изградена селищна ПСОВ, съгласно чл.125а от Закона за водите.


25-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.