Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Списък на обектите за контрол

 

СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ, ФОРМИРАЩИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ И ЗАУСТВАЩИ ВЪВ ВОДНИ ОБЕКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В "ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА РАЗРЕШИТЕЛНИ И МОНИТОРИНГ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА  ВОДИТЕ" по  ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ  ЗА 2024 год., ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА РИОСВ - ШУМЕН

 

№ в
общия списък
НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕНО
МЯСТО/ОБЛАСТ
Река ПОРЕЧИЕ
1 559 "Алкомет" АД, гр.Шумен Шумен/Шумен р. Теке дере р. Камчия
2 560 Канализационна мрежа - гр. Каспичан Каспичан/Шумен р. Провадийска р. Провадийска
3 561 Канализационна система с ПСОВ - гр. Нови пазар Нови Пазар/Шумен Тузлу дере, приток на р. Крива р. Провадийска
4 562 Канализационна мрежа - гр. Омуртаг Омуртаг /Търговище р. Ялъ дере и Голяма река р. Янтра
5 563 Канализационна система с ПСОВ гр. В.Преслав Велики Преслав/Шумен р. Камчия р. Камчия
6 564 Канализационна мрежа - гр. Смядово
Смядово/Шумен р. Селска река р. Голяма камчия
7 565 Канализационна система с ПСОВ - гр. Търговище Търговище/Търговище р. Врана р. Камчия
8 566 Канализационна система с ПСОВ - гр. Шумен Шумен/Шумен р. Поройна р. Камчия
9 567 "Чугунена арматура България" АД Попово/Търговище р. Черни лом р. Русенски Лом
10 568 "Каолин" АД Каолиново/Шумен дере Чешме кулак, приток на р. Канагьол Дунавски Добруджански реки
11 569  "Анона трейд" ЕООД (бивше ЕТ "Николай Неделчев") Кочово/Шумен Отводнителен канал, приток на р. Врана р. Камчия
12 570 "Рока  България "АД, гр. Каспичан Каспичан/Шумен р. Провадийска р. Провадийска
13 571 "Хан  Омуртаг" АД Шумен/Шумен р. Мътнишка (1), р. Теке дере (2) и р. Мътнишка (3) р. Провадийска (1,3) и р. Камчия (2)
14 572 "Айсис" ООД Каспичан/Шумен р. Провадийска р. Провадийска
15 573 "Ив-мес" ЕООД Златна нива/Шумен Местно дере р. Провадийска
16 574 "Камаджиев милк" ЕООД Никола Козлево/Шумен р. Крива р. Провадийска
17 575 "Дайъри продъктс" ЕООД Омуртаг/Търговище р. Ялъ дере р. Янтра
18 576 "Милктрейд" ООД Съединение/Търговище р. Керизбунар р. Врана
19 577 "Пип трейд" ООД Давидово/Търговище р. Старата река р. Камчия
20 578 "Автомагистрали Черно море" АД Шумен/Шумен р. Теке дере р. Камчия
21 579 "Родна индустрия  91" ЕООД Попово/Търговище р. Поповска Русенски лом
22 580 "Електроапаратура" ЕООД, с. Ковачевец Ковачевец/Търговище Ковачевско дере Русенски лом
23 581 "Автомагистрали Черно море" АД Велики Преслав/Шумен р. Камчия р. Камчия
24 582 "Строителни изделия" АД , произв. на бетон Хан Крум/Шумен р. Камчия р. Камчия
25 583 Канализационна мрежа - Опака Опака/Търговище р. Черни Лом Русенски лом
26 584 "Лактис милк" ООД Тодор Икономово/Шумен р. Без име, водослив на Имет гьол Дунавски Добрудж. Реки
27 585 "Крис ойл -97" ЕООД Каспичан/Шумен р. Провадийска р. Провадийска
28 586 Регионално депо за неопасни отпадъци - Шумен Шумен/Шумен Дере р. Камчия
29 587 Регионално депо за неопасни отпадъци - Търговище Пайдушко/Търговище Дере р. Камчия
30 588 ДП "Кабиюк" Коньовец/Шумен Дере, приток на Суглю дере, вливащо се в р. Каменица р. Провадийска
31 589 "Юес комерс" ООД Голямо градище/Търговище Сухо дере Русенски лом
32 590 Канализационна система - Антоново Антоново/Търговище р. Голяма река и р. Карадере р. Янтра
33 591 Канализационна система с ГПСОВ - Попово
Попово/Търговище р. Черни лом и р. Сеяческа Русенски лом
34 592 Регионално депо за неопасни отпадъци - Омуртаг Омуртаг/Търговище Дере, приток на р. Голяма река  р. Янтра
35 593 "Кай майнинг" ЕООД Пристое/Шумен р. Канагьол Дунавски Добрудж. Реки
36 594 "Тракиявин" ООД Овчарово/ Търговище Безименна река, приток на р. Отеки дере р. Камчия
37 595 "Уайър продъкшън" ЕООД (предишно наименование "Веселин Запрянов" ЕООД) Шумен/Шумен р. Теке дере р. Камчия
38 596 "Млечни продукти" ООД Коньовец/Шумен Дере, приток на Сутлю дере, вливащо се в р. Каменица р. Провадийска
39 597 Спортно-тренировъчен комплекс Върбица/Шумен р. Герила р. Камчия
40 598 "Хeрти" АД, гр. Плиска Плиска/Шумен Крива река р. Провадийска
41 599 "Пашабахче България" ЕАД Търговище/Търговище р. Карамеше р. Врана
42 600 "Карлсберг България" АД Шумен/Шумен  р. Поройна  р. Камчия
43 601 "Клара АВС" ЕООД Зелена морава/Търговище  река без име, приток на р. Черна  р. Камчия
44 602 "Прима магна груп" АД (бивше "ЕнерСис" АД) Търговище/Търговище  р. Врана  р. Камчия
45 603 "Сарк България" АД Шумен/Шумен р. Теке дере р. Камчия

 


25-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.