Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Списък на обектите за контрол през 2018 г.

 

СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ, ФОРМИРАЩИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ И ЗАУСТВАЩИ ВЪВ ВОДНИ ОБЕКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В "ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА РАЗРЕШИТЕЛНИ И МОНИТОРИНГ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА  ВОДИТЕ" по  ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ  ЗА 2018 год., ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА НА РИОСВ - ШУМЕН

 

№ в
общия списък
НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕНО
МЯСТО/ОБЩИНА
Река ПОРЕЧИЕ
1 494 "Алкомет" АД, гр.Шумен, произв.на алуминиеви сплави гр.Шумен/Шумен р. Теке дере КАМЧИЯ
2 495 Община Каспичан- титуляр на разрешително;"ВиК" ООД,Шумен - район Каспичан- стопанисващо предприятие, Канализационна система гр.Каспичан без ГПСОВ гр.Каспичан/Каспичан р. Каменица ПРОВАДИЙСКА
3 496 Община Нови пазар- титуляр на разрешително;"ВиК" ООД,Шумен - район Нови Пазар- стопанисващо предприятие, Канализационна система  гр.Нови пазар с ГПСОВ гр. Нови Пазар/Нови Пазар р. Крива ПРОВАДИЙСКА
4 497 Община Търговище- титуляр на разрешително;"ВиК" ООД,Търговище - район гр.Омуртаг- стопанисващо предприятие, Канализационна система гр.Омуртаг  без ГПСОВ гр.Омуртаг /Омуртаг Ялнъ дере и р.Голяма река ЯНТРА
5 498 Община Велики Преслав- титуляр на разрешително;"ВиК" ООД, Шумен - район Велики Преслав- стопанисващо предприятие, Канализационна система с ГПСОВ гр.В.Преслав гр.Велики Преслав/В. Преслав р. Камчия КАМЧИЯ
6 499 Община Смядово- титуляр на разрешително;"ВиК" ООД,Шумен - район Смядово- стопанисващо предприятие, Канализационна система  гр.Смядово  без ГПСОВ гр.Смядово/Смядово р. Смядовска КАМЧИЯ
7 500 Община Търговище- титуляр на разрешително; "ВиК" ООД, Търговище - район Търговище- стопанисващо предприятие, Канализационна мрежа гр.Търговище с ГПСОВ гр.Търговище/Търговище р. Врана КАМЧИЯ
8 501 Община Шумен- титуляр на разрешително;"ВиК" ООД, гр Шумен- стопанисващо предприятие, Канализационна мрежа с ГПСОВ  Шумен гр.Шумен/Шумен р. Поройна КАМЧИЯ
9 502 "Чугунена арматура Бялгария" АД, гр.Попово гр. Попово/Попово р. Сеяч дере Русенски Лом
10 503 "Енерсис" АД, гр.Търговище, произв.на акумулатори гр.Търговище/Търговище Камчия КАМЧИЯ
11 504 "Каолин" АД, гр. Сеново гр.Каолиново/ Каолиново БФВ - септ.яма Дунавски Добруджански реки
12 505 "ПХЖ-Брадърс Комерс" ЕАД, гр.Шумен, произв.на месо гр.Шумен/Шумен р. Теке дере КАМЧИЯ
13 506  ЕТ" Николай Неделчев" - Плодохранилище  с.Кочово/Велики Преслав р.Врана КАМЧИЯ
14 507 "Рока  България "АД, гр.Каспичан, произв.на санитарна керамика гр.Каспичан/Каспичан р. Каменица ПРОВА- ДИЙСКА
15 508 "Хан  Омуртаг" АД, гр.Шумен, произв.на санитарна керамика гр.Шумен/Шумен р. Мътнишка КАМЧИЯ
16 509 "Тракия глад България " ЕАД - Завод за плоско стъкло, Завод за обработено стъкло, Завод за домакинско стъкло, Завод за устойчиво стъкло                                                               гр.Търговище/Търговище р. Карамеше КАМЧИЯ
17 510 Рибарник с.Руец - ЗП"Ивайло Иванов" с.Руец/Търговище Калайджи дере КАМЧИЯ
18 511 "Айсис" ООД - Консервна фабрика  гр.Каспичан/Каспичан р.Провадийска ПРОВАДИЙСКА
19 512 "Ив-мес" ЕООД - Фабрика за колбаси с.Златна нива с.Златна нива/Каспичан Местно дере ПРОВАДИЙСКА
20 513 "Камаджиев милк" ЕООД - МПП с.Крива река, МПП с.Крива река/Никола Козлево р.Крива ПРОВАДИЙСКА
21 514 "Дайкъри продъктс" ЕООД - МПП, гр.Омуртаг гр.Омуртаг/Омуртаг Ялнъ дере ЯНТРА
22 515 "Милктрейд" ООД - МПП,с.Съединение, мандра с.Съединение/Търговище р.Съединение КАМЧИЯ
23 516 "Пип трейд" ООД - МПП,с.Давидово- след ПСОВ, МПП с.Давидово/Търговище р.Старата река КАМЧИЯ
24 517 Асфалтова база гр.Шумен - "Автомагистрали
Черно море" АД, бетонов възел
гр.Шумен/Шумен р.Теке дере КАМЧИЯ
25 518 "Родна индустрия  91" ЕООД, тухларна гр.Попово/Попово р.Поповска РУСЕНСКИ ЛОМ
26 519 "Електроапаратура"ЕООД, с.Ковачевец с.Ковачевец/Попово Ковачевско дере РУСЕНСКИ ЛОМ
27 520 Бетонов възел  гр.В. Преслав - "Автомагистрали Черно море" АД гр.Велики Преслав/ В. Преслав р.Камчия КАМЧИЯ
28 521 "Строителни изделия"АД , произв.на бетон с.Хан Крум/В. Преслав р.Камчия КАМЧИЯ
29 522 Канализационна система гр.Опака без ГПСОВ гр.Опака/Опака р.Черни Лом РУСЕНСКИ ЛОМ
30 523 "Екселанс"ООД- МПП с.Т.Икономово,МПП с.Тодор Икономово/Каолиново в-м Имет гьол/р.Кана гьол Дунавски Добрудж. Реки
31 524 "Крис ойл -97" -маслена фабрика гр.Каспичан/Каспичан р.Провадийска ПРОВАДИЙСКА
32 525 Депо за ТБО гр.Шумен гр.Шумен/Шумен чрез дере в р.Камчия КАМЧИЯ
33 526 Депо за ТБО гр.Търговище гр.Търговище/Търговище Дере КАМЧИЯ
34 527 Канализационна сиснема с.Хан Крум с.Хан Крум/В.Преслав Ханкрумско дере КАМЧИЯ
35 528 Канализационна система  с.Осмар с.Осмар/В.Преслав Осмарско дере КАМЧИЯ
36 529 Канализационна система с.Троица с.Троица/В.Преслав Троишко дере КАМЧИЯ
37 530 ДП "Кабиюк" и с.Коньовец с.Коньовец, кв."Макак" Местно дере ПРОВАДИЙСКА
38 531 "Юес комерс" - МПП с.Голямо Градище, мандра с.Голямо Градище/ Попово р.Черни Лом РУСЕНСКИ ЛОМ
39 532 "Надежда" ООД,с.Климент, млекопреаботвателно предприятие с.Надежда/Каолиново местно дере"Чешме кулак" Дунавски Добруджан - ски реки
40 533 Община Антоново - титуляр на разрешително,"ВиК" ООД гр.Търговище - район Антоново - стопанисващо предприятие, канализационна система на гр.Антоново гр.Антоново/Антоново р.Голяма река ЯНТРА
41 534 "Водоснабдяване Разград" ЕООД - район Попово , Канализационна мрежа с  ГПСОВ  Попово  гр.Попово/Попово р. Черни лом РУСЕНСКИ ЛОМ
42 535 Регионално депо за неопасни отпадъци "Омуртаг" гр.Омуртаг/Омуртаг местно дере ЯНТРА
43 536 "Каи майнинг" ЕООД - Кариера за добив на кварц каолинови пясъци от находище "Две могили" в землището на с.Пристое, общ. Каолиново гр. Каолиново/Каолиново р. Канагьол Дунавски Добрудж. Реки
44 537 "Тракиявин" ООД- винарска изба с.Овчарово, общ. Търговище  с.Овчарово/ Търговище безименна река, приток на р.Отеки дере, приток на р.Кралевска, вливаща се в р.Врана Камчия
45 538 "Хъс" ООД - Цех за производство на поцинкована тел гр.Шумен/Шумен р.Теке дере КАМЧИЯ
46 539 "Млечни продукти" ООД-канализационна мрежа на цех за преработка на мляко с.Коньовец/Шумен дере, приток на р. Сютлю дере р. Провадийска
47 540 "Екселанс"ООД- канализационна система на МПП с.Осман с.Осман/В.Преслав Осмарско дере КАМЧИЯ
48 541 Община Върбица - спортно тренировъчен център гр. Върбица р. Герила КАМЧИЯ
49 542 "Хeрти" АД, гр. Плиска гр. Плиска/Каспичан р. Крива река ПРОВАДИЙСКА

 


25-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.