Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Декларация за достъпност

 

Раздел 1

Задължително съдържание

        Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен се ангажира да осигури достъпност на този интернет сайт за максимално широка група потребители независимо от използваните технологии и умения в съответствие с чл. 58а от Закона за електронното управление (доп.Д.В. бр. 80 от 19 септември 2023 г.) и чл. 39 и 39а от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп.  ДВ. бр. 47 от 24 юни 2022 г.).
        Настоящата декларация за достъпност се отнася до официалния интернет сайт на РИОСВ Шумен на адрес: https://riosv-shumen.eu.

Статус на съответствие

        Ние активно работим за подобряване на достъпността и използваемостта на този сайт и в тази си дейност се придържаме към наличните стандарти и добри практики.
        Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание: EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)
        Статус на съответствие: частично съответства на изискванията на посочения стандарт.
        Недостъпно съдържание: Описани са само тези изисквания на стандарта, които не сапокрити или частично покрити. Някои от изображенията в секция новини нямат текст, но съответстват на съдържанието на новината. В сайта, за да останат в оригинална форма, има прикачено съдържание във файлови формати за офис документи (Adobe Portable Document Format – PDF, документи на Microsoft Office или техни еквиваленти), което е съпътствано винаги от кратко описание. Алтернативно текстово съдържание - осигурено е за всички изображения на снимки и графики, в отделни случаи голям брой изображения с общ алтернативен текст.  Да не се представя текст във вид на изображения - частично осигурено - има сканирани документи с автентично съдържание, както и графични файлове. Механизъм за откриване и установяване значението на термини, идиоматични изрази, жаргон и др. - не е осигурено. Механизъм за установяване значението на абревиатури и съкращения - не е осигурен. Предложения за корекция при въвеждане на данни - не е осигурен. Превенция на допускането на грешки при попълване на данни във формата за обратна връзка - не е осигурено. Алтернативно представяне на аудиоматериали - неприложимо - не се публикуват записи на аудиоматериали.
        За да отговорим на поставените изисквания и критерии за ниво на достъпност, поставени от Европейската комисия относно интернет страниците на публичните администрации, и същевременно да посрещнем изискванията на текущите интернет технологии, ще се придържаме към стандартите на WCAG 2.1 и ниво на съответствие "Двойно-A" (АА), ще се стремим към постигане на "Тройно А" (ААА).

 

Инициатива за уеб достъпност (Web Accessibility Initiative)

         Този сайт ще се опитва да покрие ниво на достъпност двойно-А според последните стандарти на World Wide Web Consortium – Web Content Accessibility Guidelines 2.0 и 2.1 (WCAG 2.0 и WCAG 2.1), като използва най-добрите практики и техники.
         WCAG 2.1 съдържа изискванията на WCAG 2.0 и ги надгражда, като обяснява как съдържанието в интернет страниците да бъде направено по-достъпно. Изпълнението на насоките ще помогне на повече хора да се чувстват удобно и да се възползват от предимствата на интернет.

 

W3C Стандарти

         Този сайт е изграден с код съвместим с W3C стандартите за XHTML и CSS. Той се възпроизвежда коректно в наличните към момента интернет браузъри и използването му гарантира съвместимост и с бъдещите нови или подобрени браузъри.

 

Достъпност и начин на ползване

         За по-добра видимост в сайта са използвани контрастни цветове и възможност за промяна размера на шрифта по желание без загуба на текст, не се използват прекалено големи изображения, карти на изображенията, проблясващи ефекти или анимации. Възможността за промяна на големината на шрифта е чрез бутони „А+“ и „А-“ (съответно за уголемяване и намаляване), които са в горния десен ъгъл на всяка отворена страница. Изображенията в сайта са обвързани с текста. Сайтът не съдържа основен текст и менюта под формата на изображения – това дава възможност текстът да бъде четим чрез общи адаптивни технологии, като екранни четци. Използват се хипертекстови връзки, които са разбираеми и четими. Функционалността на сайта може да се изпълнява чрез клавиатурата, като няма лимитиран интервал между натиснатите клавиши. Няма ограничение на времето, през което могат да се разглеждат страниците или да се въвежда информация в контактната форма.

 

Изключения

        Макар да се стремим да осигурим съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това не винаги е възможно във всеки един аспект. Браузърите и техниките за разработка и достъп до интернет се развиват много бързо и понякога някой от стандартните изисквания за достъпност стават излишни.

 

Обратна информация и данни за контакт

        Ако имате някакви забележки или препоръки относно достъпността на интернет сайта ни или ако се нуждаете от определена информация в подходящ за Вас формат, можете да се свържете с нас на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu, контактната форма за обратна връзка https://www.riosv-shumen.eu/index.php,  ел. поща: riosv@riosv-shumen.eu, система за сигурно електронно връчване https://edelivery.egov.bg/, чрез лицензиран пощенски оператор, по факс или на адрес: гр. Шумен, ул. „Съединение“ №71, ет. 3 - сигнали се приемат от понеделник до петък от 9.00 ч. до 17.30 ч.
        В съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 г., на основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ и съобразно утвърдени вътрешни правила в РИОСВ Шумен сигналите се разглеждат в срок до един месец от постъпването, като в същия срок се подготвя и изпраща отговор. Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали, се подават до министъра на електронното управление чрез деловодството на "Министерство на електронното управление" (МЕУ) на адрес: ул. „Генерал Йосиф В. Гурко“ 6, София, 1000; по електронен път на mail@egov.government.bg (с посочване на тема „Жалба относно нарушението на достъпността на на интернет страници“) или чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на МЕУ - ул. „Генерал Йосиф В. Гурко“ 6, София 1000. Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от министъра на електронното управление.
        Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 06.04.2020 г.
        Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията: 12.04.2024 г.
        Дата на актуализация на декларацията: 15.04.2024 г.
        Метод, използван за изготвяне на декларацията: самооценка и оценка, извършена от трета страна.

 Раздел 2

Препоръчително съдържание

         Регионалната инспекция по околната среда и водите Шумен се ангажира да увеличи цифровата достъпност до своя интернет сайт за максимално широка група потребители, независимо от използваните технологии и умения. Ние активно работим за подобряване на достъпността и използваемостта на сайта и в тази си дейност се придържаме към наличните стандарти и добри практики. Ако срещате затруднения или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема – това ще ни помогне да поддържаме сайта във възможно най-добро състояние и да подобрим достъпността му. Регионалната инспекция по околната среда и водите – Шумен се ангажира да осигури по-висока степен на достъпност, да отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на интернет страницата си и да осигурява постоянно високо ниво на достъпност на публикуваната информация.
         Съдържанието на сайта на РИОСВ Шумен е със защитени авторски права. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, представяне, репродукция или продаване на информация. Съдържанието на сайта може да се разглежда и разпечатва само за лична употреба – за лични, нетърговски цели, но не и за разпространяване, освен ако нямате писмено съгласие на РИОСВ Шумен. Разрешава се огласяването на съобщенията за медии и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.


06-04-2020
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.