Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Декларация за достъпност

 

Раздел 1

Задължително съдържание

        Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен се ангажира да осигури достъпност на този интернет сайт за максимално широка група потребители независимо от използваните технологии и умения в съответствие с чл. 58а от Закона за електронното управление (доп.Д.В. бр. 102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп.  ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.).
        Настоящата декларация за достъпност се отнася до официалния интернет сайт на РИОСВ Шумен на адрес: https://riosv-shumen.eu.

Статус на съответствие

        Ние активно работим за подобряване на достъпността и използваемостта на този сайт и в тази си дейност се придържаме към наличните стандарти и добри практики.
        Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание: EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
        Статус на съответствие: частично съответства на изискванията на посочения стандарт.
        Недостъпно съдържание: Някои от изображенията в секция новини нямат текст, но съответстват на съдържанието на новината. В сайта, за да останат в оригинална форма, има прикачено съдържание във файлови формати за офис документи (Adobe Portable Document Format – PDF, документи на Microsoft Office или техни еквиваленти), което е съпътствано винаги от кратко описание.
        За да отговорим на поставените изисквания и критерии за ниво на достъпност, поставени от Европейската комисия относно интернет страниците на публичните администрации, и същевременно да посрещнем изискванията на текущите интернет технологии, ще се придържаме към стандартите на WCAG 2.1 и ниво на съответствие „Двойно-A“.

 

Инициатива за уеб достъпност (Web Accessibility Initiative)

         Този сайт ще се опитва да покрие ниво на достъпност двойно-А според последните стандарти на World Wide Web Consortium – Web Content Accessibility Guidelines 2.0 и 2.1 (WCAG 2.0 и WCAG 2.1), като използва най-добрите практики и техники.
         WCAG 2.1 съдържа изискванията на WCAG 2.0 и ги надгражда, като обяснява как съдържанието в интернет страниците да бъде направено по-достъпно. Изпълнението на насоките ще помогне на повече хора да се чувстват удобно и да се възползват от предимствата на интернет.

 

W3C Стандарти

         Този сайт е изграден с код съвместим с W3C стандартите за XHTML и CSS. Той се възпроизвежда коректно в наличните към момента интернет браузъри и използването му гарантира съвместимост и с бъдещите нови или подобрени браузъри.

 

Достъпност и начин на ползване

         За по-добра видимост в сайта са използвани контрастни цветове и възможност за промяна размера на шрифта по желание без загуба на текст, не се използват прекалено големи изображения, карти на изображенията, проблясващи ефекти или анимации. Възможността за промяна на големината на шрифта е чрез бутони „А+“ и „А-“ (съответно за уголемяване и намаляване), които са в горния десен ъгъл на всяка отворена страница. Изображенията в сайта са обвързани с текста. Сайтът не съдържа основен текст и менюта под формата на изображения – това дава възможност текстът да бъде четим чрез общи адаптивни технологии, като екранни четци. Използват се хипертекстови връзки, които са разбираеми и четими. Функционалността на сайта може да се изпълнява чрез клавиатурата, като няма лимитиран интервал между натиснатите клавиши. Няма ограничение на времето, през което могат да се разглеждат страниците или да се въвежда информация в контактната форма.

 

Изключения

        Макар да се стремим да осигурим съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това не винаги е възможно във всеки един аспект. Браузърите и техниките за разработка и достъп до интернет се развиват много бързо и понякога някой от стандартните изисквания за достъпност стават излишни.

 

За контакт с нас

        Ако имате някакви забележки или препоръки относно достъпността на интернет сайта ни или ако се нуждаете от определена информация в подходящ за Вас формат, можете да се свържете с нас на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu, формата за обратна връзка https://www.riosv-shumen.eu/index.php,  ел. поща: riosv@riosv-shumen.eu, система за сигурно електронно връчване, чрез лицензиран пощенски оператор, по факс или на адрес: гр. Шумен, ул. „Съединение“ №71, ет. 3.
        В съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 г., на основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ и съобразно утвърдени вътрешни правила в РИОСВ Шумен сигналите се разглеждат в срок до един месец от постъпването, като в същия срок се подготвя и изпраща отговор. Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали, се подават до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) чрез деловодството на ДАЕУ на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ 6, София 1000; по електронен път на mail@e-gov.bg (с посочване на тема „Жалба относно нарушението на достъпността на на интернет страници“) или чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ 6, София 1000. Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на ДАЕУ.
        Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 06.04.2020 г.
        Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията: 10.08.2021 г.
        Дата на актуализация на декларацията: 13.08.2021 г.
        Метод, използван за изготвяне на декларацията: самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта.

 Раздел 2

Препоръчително съдържание

         Регионалната инспекция по околната среда и водите Шумен се ангажира да увеличи цифровата достъпност до своя интернет сайт за максимално широка група потребители, независимо от използваните технологии и умения. Ние активно работим за подобряване на достъпността и използваемостта на сайта и в тази си дейност се придържаме към наличните стандарти и добри практики. Ако срещате затруднения или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема – това ще ни помогне да поддържаме сайта във възможно най-добро състояние и да подобрим достъпността му. Регионалната инспекция по околната среда и водите – Шумен се ангажира да осигури по-висока степен на достъпност, да отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на интернет страницата си и да осигурява постоянно високо ниво на достъпност на публикуваната информация.
         Съдържанието на сайта на РИОСВ Шумен е със защитени авторски права. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, представяне, репродукция или продаване на информация. Съдържанието на сайта може да се разглежда и разпечатва само за лична употреба – за лични, нетърговски цели, но не и за разпространяване, освен ако нямате писмено съгласие на РИОСВ Шумен. Разрешава се огласяването на съобщенията за медии и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.


06-04-2020
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2022. Всички права запазени.