Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Нормативни документи в опазване на водите

 

СПИСЪК
на нормативните документи, използвани в опазване на водите при осъществяване на контролна дейност по опазване на околната среда

І. Закони:

1. Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ бр.91/25.09.2002)

2. Закон за водите (обн. ДВ. Бр.67/27.07.1999 г.)


ІІ. Правилници:

1. Правилник за дейността, организация на работа и състав на басейновите дирекции (обн. ДВ. Бр. 10/2002 г.)
2. Правилник за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите (обн. ДВ бр.39/2002 г.)
3. Устройствен правилник за дейността, структурата, организацията на работа и числения състав на басейновите съвети (обн. ДВ Бр.25/2003 г.)


ІІІ. Наредби:

1. Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучването, ползването и опазването на подземните води
2. Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници
3. Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди
4. Наредба № 4 от 20.10.2000 г. за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми
5. Наредба № 6 от 09.11.2000 г. за емисионните норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти.
6. Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи
7. Наредба № 8 от 25.01.2001 г. за качеството на крайбрежните морски води
8. Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели
9. Наредба № 11 от 25.02.2002 г. за качествата на водите за къпане
10. Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качестените изисквания към повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване
11. Наредба № 13 за условия и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръжения към тях


ІV. Заповеди


V. Европейски нормативни документи


26-07-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2023. Всички права запазени.