Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ, относно процедура по класификация на отпадъци от подгрупа 18 01 от наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъци

 

        Съгласно влязло в сила изменение на Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн. ДВ бр. 66/2014 г., изм. и доп. бр. 86/2020 г.), утвърждаването на работен лист за класификация на отпадъци от подгрупа 18 01 придобива характер на комплексна услуга.  
        Във връзка с горното, документите по чл. 7 ал. 1 за класификация на отпадъци от подгрупа 18 01 се изпращат по електронен път за становище до РЗИ, на чиято територия се образува отпадъкът в тридневен срок от постъпването им в РИОСВ гр. Шумен.
        Съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредбата, за издаване на становището в РЗИ се заплаща държавна такса в размер, определен с тарифата по чл. 46 от Закона за здравето.
        На основание чл. 28 от тарифа за таксите, които се събират от държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, таксата е в размер от 43 лв.
        Таксата се заплаща по банков път по сметката на съответната Регионална здравна инспекция.

        РЗИ-Търговище:
        Банка ОББ АД клон Търговище
        IBAN: BG47 UBBS 8002 3110 7345 10

        РЗИ-Шумен:
        Банка ОББ АД клон Шумен
        IBAN: BG46 UBBS 8002 3110 7351 10


26-10-2020
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.