Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Отпадъци - национално законодателство

Закони
Наредби

Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда

Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци

Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса

Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори

Нaредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения 

Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали

Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки

Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците

Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци

Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци

Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри 

Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства

Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието

Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти

Наредба № 3 от 05.08.2014 г. за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили 

Наредба № 3 от 22 май 2013 г. за изискванията към инсталации, произвеждащи титанов диоксид

Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване

Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми

Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци

Постановления

--
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.