Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Почви - законодателство на Европейския съюз

 

Soil in and around our Cities

Тематична стратегия за почвите

Guidelines on best practice to limit, mitigate or compensate soil sealing

Доклад на комисията до съвета, до европейския парламент, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите

Guide Municipal Soil Management

Насоки относно най - добрите практики за ограничаване, смекчаване или компенсиране на запечатването на почвите


22-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.