Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Натура 2000 в България

 

Обща информация за екологичната мрежа НАТУРА 2000

Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие.

Тя трябва да бъде изградена във всички страни членки на Европейския съюз и се поставя като изискване при присъединяването на страни кандидат-членки на съюза.

Местата, попадащи в екологичната мрежа се определят в съответствие с две основни за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз – Директива 92/43/ЕИО  за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко Директива за местообитанията) и Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици (наричана накратко Директива за птиците).

Процесът по създаване на екологичната мрежа Натура 2000 в България започва през 2002 г. с приемането на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), който въвежда нормите на двете европейски директиви.

Съгласно него в страната се обявяват защитени зони като част от Националната екологична мрежа. Това са места от територията и акваторията на страната, които отговарят на изискванията за наличие на важни за биологичното разнообразие растителни и животински видове, и типове природни местообитания, включени в Приложенията на Директивата за местообитанията и Директивата за птиците. Списъците с природните местообитания и видовете, вкл. птици, за чиито местообитания се обявяват защитени зони са изброени в приложения 1 и 2 на ЗБР.

В зависимост от специфичните цели, методика и критерии при определянето на защитените зони съгласно двете Директиви на Европейския съюз  (за местообитанията и птиците) процеса бе разделен на две:

– Определяне на екологичната мрежа в частта и от защитените зони по чл.6 ал.1 т.3 и 4 от ЗБР (НАТУРА 2000 В ЧАСТТА И ЗА ОПАЗВАНЕ МЕСТООБИТАНИЯТА НА ПТИЦИТЕ ОТ ДИРЕКТИВА  2009/147/ЕС)

– Определяне на екологичната мрежа в частта и от защитените зони по чл.6 ал.1 т.1 и 2 от ЗБР (НАТУРА 2000 В ЧАСТТА И ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И МЕСТООБИТАНИЯТА НА ВИДОВЕТЕ ОТ ДИРЕКТИВА  92/43/ЕЕС)
На схемата е представена процедурата по утвърждаване на двата типа защитени зони, съгласно разпоредбите на ЗБР.

От 2002 г. до 2006 г., чрез изпълнението на редица проекти, е изработен национален списък с потенциални места за включване в Натура 2000 мрежата. Първоначално предложеният списък съдържа 114 защитени зони за опазване на дивите птици (НАТУРА 2000 места по Директивата за птиците), обхващащи приблизително 23,6 % от територията на страната, и 225 защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (НАТУРА 2000 места по Директивата за хабитатите), обхващащи приблизително 30 % от територията на страната.

През 2007г., след решения №122/02.03.2007 г., № 661/16.10.2007 г. и № 802/04.12.2007 г. на Министерския съвет на Р България, страната ни представя в Европейската комисия национален списък с потенциални НАТУРА 2000 места, който съдържа:

114 защитени зони за опазване на дивите птици, покриващи 20,4 % от територията на България;

228 защитени зони за опазване на природни местообитания, покриващи 29,5 % от територията на България.

С Решения на Министерския съвет  № 811/16.11.2010 г. и № 335/26.05.2011 г. националният списък със защитени зони е допълнен и съдържа 118 защитени зони за опазване на дивите птици и 231 защитени зони за опазване на природните местообитания.

С Решения на Министерския съвет  № 660/01.11.2013 г. морската част от мрежата в частта и от защитени зони за местообитанията беше разширена, като се одобриха 3 нови изцяло морски зони и разширение на акваторията на 6 съществуващи зони.

С Решения на Министерския съвет  № 678/07.11.2013 г. още една защитена зона за опазване на дивите птици беше добавена към общия списък и така техния прой стана 119.

Към момента мрежата от защитени зони е почти напълно изградена, като националните списъци на защитените зони са утвърдени от Министерския съвет и Европейската комисия.

119 защитени зони за опазване на дивите птици, покриващи 22,7 % от територията на България;

233 защитени зони за опазване на природни местообитания, покриващи 30 % от територията на България

  Брой на зоните Площ (ha) Територия [ha] Акватория [km²] % от територията на България
Защитени зони по Директивата за местообитанията 233 3 574 673 3 326 949 2477.24 30%
Защитени зони по Директивата за дивите птици 119 2 578 150 2 523 661 544.89 22.7%
Общо защитени зони „Натура 2000“ 339* 4 105 306 3 823 170 2821.35 34.4%

* 13 бр. от ЗЗ с обща граница по двете Директиви

Процесът на издаване на заповеди за обявяване на защитените зони за опазване на дивите птици е приключил, като сега сме в процес по издаването на заповедите за обявяване на защитените зони за местообитанията.  Първите планове за управление на защитени зони в страната вече са утвърдени.

Актуална информация за приетите с решения на Министерски съвет списъци на защитени зони в страната е публикувана в раздел „Регистри на защитените зони”, подраздел „приети с решение на Министерски съвет”.

Определянето на границите на приетите от Министерски съвет зони се основава изцяло и само на научни критерии, описани в Директивата за местообитанията и ЗБР. След този етап обаче започва най- важната част от процеса на обявяването – консултациите със заинтересованите страни по режимите, които ще се прилагат в защитените зони и ще спомогнат за осъществяване на целта – дългосрочното опазване на благоприятния консервационен статус на местообитанията и видовете.

Заинтересованите лица могат да се информират от настоящата интернет страница (раздел „Обществени обсъждания”) за хода на процедурата по отношение на консултациите с обществеността на текста на изготвените проекто-заповеди, които предстоят да бъдат издадени от  министъра на околната среда и водите.

Информация за издадените заповеди за обявяване на защитени зони по реда на чл. 12 от ЗБР може да бъде намерена в раздел „Регистри на защитените зони”, подраздел „обявени заповеди по реда на чл.12 от ЗБР”.

За да бъде гарантирано опазването на природните местообитания и местообитанията на видовете, плановете, програмите, проектите и инвестиционните намерения, които самостоятелно или в комбинация с други, могат да окажат значително отрицателно въздействие, се подлагат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона. Условията и реда за извършване на оценката за съвместимост са регламентирани в Наредба  за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

Подробна информация и публичен достъп до данните за защитените зони, процедурите за оценка на съвместимост и свързани с тях документи са налични на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от екологична мрежа Натура 2000http://natura2000.moew.government.bg .

Публичното приложение на системата осигурява достъп до информацията за защитените зони чрез избор от динамична карта или чрез специализирана търсачка. Последната дава възможност за търсене на защитени зони по име, код, тип, местоположение, както и по видове и местообитания предмет на опазване в зоните.

На потребителите е осигурен достъп до богат набор от данни и документи за всяка една от защитените зони, в това число:

 • Издадена заповед за обявяване на защитената зона и приложения към нея ;
 • Стандартен Натура 2000 формуляр;
 • Предмет и цели на опазване на защитената зона;
 • Хронологично представяне на процедурата по предлагане и одобряване на защитената зона и свързаните с нея документи;
 • Цифрови граници на защитената зона в различни формати и координатни системи;
 • Други данни, свързани със защитената зона;
 • Визуализация на границите на защитената зона върху уеб ГИС карта.

Публичното приложение осигурява достъп до информация за процедурите по оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, като предоставя възможности за търсене по компетентен орган, вид на процедурата и местоположение.

На потребителите се предоставя информация за характеристиките и местоположението на инвестиционните предложения, плановете, програмите и проектите, подложени на процедура по оценка за съвместимост, както и за решенията на компетентния орган по процедурата.

 

Термини от директивите

 

Термин на английски

Съответствие на Български

Special Protected Areas – SPAs Специални защитени зони – СЗЗ (за опазване на дивите птици)
Proposed sites of Community Importance – pSCI Предложени зони от значение за Общността – пЗЗО (за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна)
Sites of Community Importance – SCI Зони от значение за Общността – ЗЗО (за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, одобрени от ЕК)
Special Areas of Conservation – SAC Специални консервационни зони – СКЗ (за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна с издадена заповед за обявяване от министъра на околната среда и водите)

 

Режими за устойчиво управление на горите в НАТУРА 2000

 

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ЗА НАТУРА 2000

 • Какво представлява Натура 2000?

Натура 2000 представлява мрежа от защитени зони в Европа. Нейната цел е да осигури дългосрочното опазване в благоприятно състояние на точно определени растителни и животински видове, както и местата, които обитават.

Тя включва специални защитени райони, определени от страните-членки на Европейския съюз (ЕС), съгласно Директивата за запазване на природните местообитания и Директивата за защита на дивите птици. Обект на защита по двете директиви са около 140 природни местообитания и над 600 вида растения и животни със значение за ЕС. Страните членки следва да установят разпространението на тези местообитания и видове в своите територии и да поставят част от тях под защита, както и да осигурят механизми за тяхното управление с цел запазване и устойчиво ползване.

България е една от най-богатите на биологично разнообразие в Европа държави.

Като принос за Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, страната ни трябва да защити над 80 типа хабитати, както и най-важните местообитания на 100 вида растения и 226 вида животни, определени от европейските директиви.

 • Как се обявяват защитените зони по Натура 2000?

Министерският съвет приема национален списък на потенциалните защитени зони, посочени на базата на научна документация. Той, заедно с научната документация се изпраща в Европейската комисия.

Всяка защитена зона се обявява със заповед на министъра на околната среда и водите, с която се определят нейните граници. Проектът на заповед за всяка защитена зона се подлага на обществено обсъждане. Той се публикува в поне един национален ежедневник и в едномесечен срок всяко заинтересовано лице може да изрази своето становище, но само по режимите и ограниченията, а не по границите.

Процесът за обявяване на защитените зони, предназначени за опазване на птиците вече е стартиран. Същият процес за защитените зони за опазване на местообитанията ще започне след като Европейската комисия разгледа и одобри предложения от страната ни национален списък на тези зони.

 • Как да разбера дали имотът ми попада в Натура 2000?

Актуална информация, картен материал, включително и номерата на имотите, попадащи в защитените зони, има в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и в Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ). Такава информация може да бъде получена, чрез подаване на заявление по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 • Има ли промяна в собствеността на земите в Натура 2000?

Обявяването на защитените зони не променя собствеността върху земите, горите и водните площи, попадащи в тях.

 • Какви са ползите от Натура 2000?

На първо място чрез екомрежата НАТУРА 2000 ще опазим нашата природа. Съхранената природа означава съхранена почва, води, въздух, природни ресурси – т.е. нашият живот. Съхранената природа е и капитал за развитие на успешен бизнес – екотуризъм, биоземеделие, устойчиво горско стопанство. За местните хора и общините НАТУРА 2000 е възможност за печеливш поминък, за земеделските стопани – възможност за получаване на средствата от европейски фондове под формата на компенсации. Приходите от всичко това ще остават за местните хора и заедно с предвиденото финансиране на стопанска дейност, която щади природата, ще допринесат за развитието на изостанали райони.

 • Какви забрани или ограничения налага Натура 2000?

От европейското и националното законодателство не произтичат преки забрани по ползването на ресурсите и строителството.

Евентуалните забрани и ограничения могат да бъдат въведени в заповедите за обявяване и в плановете за управление на отделните зони, след проведени обществени обсъждания. Оправдано е въвеждането на забрани в случаи, че осъществяването на дадена дейност със сигурност ще доведе до значително увреждане на местообитанията и видовете, които се опазват в дадената защитена зона. Ако се въведат в дадена зона забрани за определени дейности в земеделските земи или горите са предвидени компенсаторни плащания за съответния производител.

 • Ще има ли ограничения в ползването на земеделските земи в Натура 2000?

Примерните ограничения по ползването на земеделските земи могат да бъдат свързани със:

* забрана за превръщането на ливади или пасища в обработваеми земи; * забрана за коситба в размножителния период на птици; * забрана за използването на определени торове или средства за растителна защита.

 • Ще има ли ограничения в ползването на горите в Натура 2000?

Не се предвижда въвеждането на забрана за дърводобив в горите, включени в защитените зони. Изискванията са свързани със запазване на типовете горски местообитания. В тази връзка е възможно въвеждането на забрани за определени видове сечи, които във времето ще доведат до смяна на дървесните видове, опазвани в зоната.

 • Ще има ли ограничения в лова и риболова в Натура 2000?

Не се предвиждат допълнителни забрани или ограничения свързани с лова и риболова в местата по Натура 2000, извън тези, които произтичат от Закона за лова и опазване на дивеча, от Закона за рибарството и аквакултурите, както и от Закона за биологичното разнообразие.

 • Ще има ли ограничения при строителството в Натура 2000?

Няма нормативни изисквания за въвеждане на тотална забрана за строителство или за забрана за строителство на определени типове обекти. Предвижда се планове, програми или отделни инвестиционни намерения да се подлагат на оценка за съвместимост по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опразване на защитените зони (ДВ., бр. 73 от 11.09.2007 г.).

 • Кои са институциите, които ще извършват оценка на проектите, засягащи Натура 2000?

В зависимост от териториалния обхват и национално значение на обекта, компетентни институции за издаването на решения по оценка за съвместимостта и контрол по изпълнението са Министерството на околната среда и водите (МОСВ) или регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ).

 • Каква е разликата между защитените зони и защитените територии?

Защитените територии са с по-строги режими по отношение ползването на ресурсите и строителството. Тези режими се запазват в случаите, когато защитените територии попадат в границите на Натура 2000 места.

Режимите в защитените зони от Натура 2000, в случаи, когато се наложат такива, ще се отнасят за конкретно местообитание или вид, които са предмет на опазване.

 • Какви са възможностите за получаване на компенсации или финансиране на проекти?

1. По Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” са предвидени средства за проекти в областта на биологичното разнообразие в размер на 103 308 049 евро. Отговорна институция е Министерство на околната среда и водите. Получатели на тези пари могат да бъдат общински администрации, асоциации/сдружения на общини, структури в рамките на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Министерство на земеделието и храните (МЗХ) и Държавната агенция по горите, които отговарят за управлението на националните и природните паркове и за Натура 2000, както и регионални структури на МОСВ и МЗХ, администрации управляващи НАТУРА 2000, неправителствени организации. Повече информация може да се намери на адрес: www.moew.government.bg

2. По „Програма за развитие на селските райони (2014-2020г.)”, мярка 12 са предвиден средства в размер на 62 367 572 евро. Отговорни институции са Министерство на земеделието и храните и Разплащателната агенция към министерството, а повече информация може да се намери на адрес: www.mzgar.government.bg

3. По Оперативна програма „Рибарство и аквакултури (2007-2013г.) са предвидени средства в размер на 53 339 805 евро. Отговорна институция е Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, а повече информация може да се намери на адрес: www.nafa-bg.org

4. По фонд LIFE+ на Европейската комисия ежегодно се предвиждат средства за подпомагане на проекти, като средствата за опазване на биологичното разнообразие са до 50% от общия размер отпуснат на страната. За 2007г. за България са предвидени 4 000 000 евро, от които за проекти по Натура 2000 могат да се разпределят 2 000 000 евро. Отговорни институции са Министерство на околната среда и водите и Европейската комисия, а повече информация може да се намери на адрес: www.moew.government.bg и www.ec.europa.eu/environment/life

 • Какви компенсации ще получа за това, че земите и горите ми попадат в Натура 2000?

По „Програма за развитие на селските райони (2014-2020г.)”, мярка 12 Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите е предвидено всички земеделски стопани, чийто земи попадат в обхвата на мрежата Натура 2000 могат доброволно да се включат в тази мярка и да получат съответните компенсации.

Мярката 12  се състои от три основни под-мерки.

Подмярка 12.1. Компесаторни плащания за земеделски площи в Натура 2000.

Подмярка 12.2. Компесаторни плащания за гори в Натура 2000.

Подмярка 12.3. Компесаторни плащания за земеделска площ в речен басейн с план за управление.

 • Къде може да се получи информация дали даден имот попада в НАТУРА 2000 място?

Информация за местата за опазване на птиците може да бъде получена от съответната РИОСВ или МОСВ. За местата за опазване на местообитания на този етап информация може да бъде получена от МОСВ.

 • Границите на защитените зони подлежат ли на промяна в последствие или са вече определени?

Законът за биологичното разнообразие /чл. 16/ предвижда възможности за промени в НАТУРА 2000-местата, свързани с увеличение или намаление на площта, заличаване, промени в режима. Тези промени могат да се осъществят при спазване на същите процедури, предвидени за обявяването на нови защитени зони. Намаляването на площта или заличаването на цяла защитена зона на практика би било възможно само ако тя в значителна степен или цялата е унищожена или увредена по някакви причини и в резултат на това е загубила предмета си на опазване.

 • Какви мерки се предвиждат за започнало вече строителство в потенциални зони по НАТУРА 2000?

Ако строителството е започнало при спазването на изискванията в националното ни законодателство, не би трябвало срещу него да се предприемат някакви мерки. Възможно е обаче, ако строителството е свързано със значително увреждане на защитените видове в потенциална територия от НАТУРА 2000, то да бъде подложено на оценка на степента на това увреждане. Европейската практика показва, че са много редки случаите, когато се е наложило ревизия или отмяна на издадени вече разрешителни и в последствие спиране на започнало вече строителство. Въпросът с оценката на планове, програми и инвестиционни предложения ще бъде регулиран с разработващата се в момента наредба, която ще се предложи за приемане от Министерския съвет.

 • Ще може ли да се извършва дърводобив на териториите, влизащи в НАТУРА 2000 или ще се въведат само определени ограничения? Предвиждат ли се компенсации за дивечовъдните станции и държавните лесничейства?

В европейските директиви за НАТУРА 2000 и Законът за биологично разнообразие няма изискване за спиране на ползването на горите. Изискването е при ползването да не се променя типа на защитените горски видове. Това означава, че лесовъдските дейности трябва да са такива, че да не водят в краткосрочен или дългосрочен план до промяна на дървесните видове. Предвижда се лесоустройствените проекти, планове и програми да се подлагат на специфична оценка преди да бъдат одобрени. Законът за биологичното разнообразие допуска със заповед на министъра на околната среда и водите, при необходимост, да бъдат въведени определени забрани. Възможно е да се въведе забрана за някои видове сечи, например “реконструкцията” или залесяването с дървесни видове, които не са типични за даден горски хабитат, включен в НАТУРА 2000. За горски хабитати, които не са предмет на опазване по европейските директиви, но попадат в границите на местата от НАТУРА 2000, няма да има допълнителни изисквания или ограничения освен сега съществуващите. Компенсации за наложени изисквания/ограничения в държавните гори не се предвиждат по правилата за ползване на европейските фондове. Компесаторни механизми се предвиждат само за общински и частни гори.

 • Каква е разликата между досегашните мерки за опазване на биоразнообразието в страната и мерките, които се предвиждат в защитените по НАТУРА 2000 места?

Основните разлики между сегашните защитени територии и местата по НАТУРА 2000 са в предмета на опазване и режимите. В повечето защитени територии предметът на опазване не е ясно определен, докато в защитените зони в екомрежата се посочват конкретни типове ценни местообитания и видове. В защитените зони ще попаднат и местообитания и видове, към които няма интерес от природозащитна точка и за тях няма да се предвиждат мерки или режими. От това произтичат и разликите в режимите. В защитените територии въведените режими по строителство и ползване на ресурси се отнасят за цялата им територия. В защитените зони не е задължително да се въвеждат режими, но ако се въведат те ще се отнасят само до конкретно местообитание или вид, които са предмет на опазване. Тотални забрани за строителство, каквито обикновено са въведени в повечето защитени територии, не следва да се въвеждат за зоните от НАТУРА 2000. В тях би могло да се въведе забрана за определен тип строителство само ако е ясно, че то ще унищожи или значително ще увреди предмета на защита – например, строителството на ВЕЦ може да унищожи крайречните типове гори, ако те са посочени като предмет на опазване. В защитените тритории не се предвиждат компесаторни мерки, докато в защитените зони по НАТУРА 2000 такива се предвиждат.

 • Как ще се осъществява контрол дали собствениците на земи и гори спазват ограниченията? Предвиждат ли се санкции за неспазването на тези режими и какви са те?

Законът за биологичното разнообразие делегира контролни функции на органите на МОСВ по отношение на спазването на въведените режими. За нарушения в закона са предвидени санкции от 100 до 1000 лв. за физически лица и от 200 до 5000 лв. – за юридически лица. Начинът и органите за контрол по спазване на мерките, за които се изплащат компенсации в момента се уточняват от МЗГ.

 • Какви са възможностите на кметовете да участват в определянето на режимите в защитените територии по НАТУРА 2000?

Тази възможност е предвидена в чл. 12 от Закона за биологичното разнообразие. МОСВ ще осигури публичност на всеки проект на заповед за обявяване на зона от мрежата НАТУРА 2000 и в едномесечен срок всeки заинтересован може да внесе в МОСВ становище или възражение по предложените забрани, ако са предвидени такива. Министърът на околната среда и водите взима окончателно решение по постъпилите становища и възражения. Този процес за местата за птиците ще започне през 2007 г., а за местата за опазване на местообитанията след одобрението им от Европейската комисия, т.е. след 2 или 3 години.


24-10-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.