Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Регистър на защитените зони териториалния обхват на РИОСВ - Шумен

Защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

КОД

ИМЕ

ПЛОЩ, ха

СТАТУС

1

BG0000104

Провадийско-Роякско плато

50158.59

Приета от Министерски съвет с Решение №661/16.10.2007г., ДВ бр. 85/23.10.2007г.

2

BG0000106

Хърсовска река

36756.70

Приета от Министерски съвет с Решение №661/16.10.2007г., ДВ бр. 85/23.10.2007г.

3

BG0000117

Котленска планина

69058.92

Приета от Министерски съвет с Решение №661/16.10.2007г., ДВ бр. 85/23.10.2007г.

4

BG0000138

Каменица

1455.71

(обявена със заповед № РД-690/25.08.2020 г. на Министъра на ОСВ, обн. ДВ бр. 80/11.09.2020 г.)

Приета от Министерски съвет с Решение №122/02.03.2007г., ДВ. бр. 21/09.03.2007г.

5

BG0000149

Ришки проход

11861.50

Приета от Министерски съвет с Решение №122/02.03.2007г., ДВ. бр. 21/09.03.2007г.

6

BG0000173

Островче

6749.19

Приета от Министерски съвет с Решение №661/16.10.2007г., ДВ бр. 85/23.10.2007г.

7

BG0000178

Тича

2706.93

Приета от Министерски съвет с Решение №122/02.03.2007г., ДВ. бр. 21/09.03.2007г.

8

BG0000279

Стара река

146.17

Приета от Министерски съвет с Решение №122/02.03.2007г., ДВ. бр. 21/09.03.2007г.

9

BG0000382

Шуменско плато

4490.62

Приета от Министерски съвет с Решение №122/02.03.2007г., ДВ. бр. 21/09.03.2007г.

10

BG0000393

Екокоридор Камчия-Емине

28054.79

Приета от Министерски съвет с Решение №661/16.10.2007г., ДВ бр. 85/23.10.2007г.

11

BG0000421

Преславска планина

14060.01

Приета от Министерски съвет с Решение №122/02.03.2007г., ДВ. бр. 21/09.03.2007г.

12

BG0000432

Голяма река

7451.74

Приета от Министерски съвет с Решение №122/02.03.2007г., ДВ. бр. 21/09.03.2007г.

13

BG0000501

Голяма Камчия

216.69

Приета от Министерски съвет с Решение №122/02.03.2007г., ДВ. бр. 21/09.03.2007г.

14

BG0000589

Марина дупка

1.00

(обявена със Заповед № РД-100/ 09.02.2015 г. на Министъра на ОСВ, обн. ДВ бр.17/ 06.03.2015 г.)

Приета от Министерски съвет с Решение №122/02.03.2007г., ДВ. бр. 21/09.03.2007г.

15

BG0000602

Кабиюк

286.87

Приета от Министерски съвет с Решение №122/02.03.2007г., ДВ. бр. 21/09.03.2007г.

16

BG0000608

Ломовете

32488.93

Приета от Министерски съвет с Решение №122/02.03.2007г., ДВ. бр. 21/09.03.2007г.

17

BG0000211

Твърдишка планина

38649.28

______

 

Защитени зони за опазване на дивите птици

КОД

Код на ОВМ

ИМЕ

ПЛОЩ, ха

СТАТУС

1

BG0002029

BG029

Котленска планина

99263.72

Приета от Министерски съвет с Решение №122/02.03.2007г., ДВ. бр. 21/09.03.2007г.; (обявена със Заповед № РД-910/ 11.12.2008 г. на Министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр. 15/ 24.02.2009 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-72/ 28.01.2013 г. на МОСВ, обн. ДВ бр.10/ 05.02.2013 г.)

2

BG0002038

BG038

Провадийско-Роякско плато

84030.41

Приета от Мин. съвет с Решение № 802 /04.12.2007г., обн. ДВ бр.107/18.12.07г.; (обявена със Заповед № РД-134/ 10.02.2012 г. на Министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр.26/ 30.03.2012 г., допълнена и изменена със Заповед № РД-73/ 28.01.2013 г. на МОСВ, обн. ДВ бр.10/ 05.02.2013 г.)

3

BG0002093

BG093

Овчарово

1477.79

Приета от Министерски съвет с Решение №122/02.03.2007г., ДВ. бр. 21/09.03.2007г.; (обявена със Заповед № РД-844/ 17.11.2008 г. на Министъра на ОСВ, обн. ДВ бр.12/ 13.02.2009 г.)

4

BG0002025

BG025

Ломовете

33451.13

Приета от Министерски съвет с Решение №122/02.03.2007г., ДВ. бр. 21/09.03.2007г., допълнено с Решение №335/ 26.05.2011г. на Министерски съвет, ДВ. бр. 41/31.05.2011г.; (Заповед № РД-382/ 19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите за промяна на защитената зона, обн. ДВ бр.50/ 07.06.2013 г., във връзка със Заповед № РД-562/ 05.09.2008 г. на МОСВ за обявяване на защитената зона, обн. ДВ бр.84/ 26.09.2008 г.)


--
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.