Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Регистър на защитените зони в териториалния обхват на РИОСВ - Шумен

 

Защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Защитени зони за опазване на дивите птици

 

 


09-02-2021
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.