Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Обща информация за ГМО

Законът за генетично модифицирани организми забранява освобождаването на ГМО в околната среда и тяхното отглеждане в България

С последните изменения и допълнения в Закона за генетично модифицирани организми (обн. ДВ, бр. 25 от 30 март 2010 г.) в България се въвежда тотална забрана за всякакво освобождаване в околната среда и отглеждане на ГМО, включително на ГМО разрешени за пускане на пазара на ЕС с цел отглеждане.

Досега съществуващата забрана по чл. 80 за освобождаване на ГМО в околната среда (за полеви опити) беше допълнена и със забрана за отглеждане на ГМО за каквито и да било други цели.

Чл. 80. (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм., бр. 25 от 2010 г.) Забранява се отглеждането и освобождаването в околната среда на ГМО, включително по реда на раздел II и раздел III от глава четвърта на този закон в следните територии:

  1. в границите на защитените територии по Закона за защитените територии и в границите на защитените зони от Националната екологична мрежа по смисъла на Закона за биологичното разнообразие;
  2. на отстояние по-малко от 30 км от границите на териториите по т. 1;
  3. на отстояние по-малко от 10 км от стационарни пчелини, регистрирани по реда на Закона за пчеларството;
  4. на отстояние по-малко от 7 км от площи с биологичен начин на производство на селскостопанска продукция;
  5. на отстояния по-малки от тези, посочени в приложение № 2, по отношение на площи с традиционен начин на производство.

Картата на защитените зони и 30 километровия буфер около тях показва, че забраната на практика покрива цялата територия на Република България.

Санкцията за неспазването на забраната по чл. 80 е от 500 000 лв. до 1 000 000 лв.

Допълнителна информация за действащото европейско законодателство - Решения и Регламенти, можете да намерите в част "Законодателство"

Заповед за заплащане на членовете на консултативната комисия по ГМО


24-10-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.