Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


Флаг на България
Флаг на Великобритания
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Природа - закони

Биологично разнообразие и Натура 2000

Закон за опазване на околната среда (ДВ, бр.91 / 25.09.2002 г., посл. изм. и доп.,ДВ бр. 102/23.12.2022 г.)

Закон за биологичното разнообразие (ДВ, бр.77 / 09.08.2002 г., посл. изм. и доп., ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г.)

Закон за лечебните растения (ДВ, бр. 29 / 07.04.2000 г., посл. изм. ДВ, бр. 17 от 26.02.2021 г.)

Закон за генетично модифицирани организми (ДВ, бр.27 / 29.03.2005 г., посл. изм. бр. 58 от 18.07.2017 г.)

Защитени територии

Закон за защитените територии (обн. ДВ, бр.133/1998 г., посл. изм. ДВ, бр.21/12.03.2021 г.)

Други закони имащи връзка с темата

Закон за лова и опазване на дивеча  (изм. ДВ, бр. 77 / 04.11.2011 г., посл. изм., ДВ бр. 63 от 4.08.2017 г.)

Закон за рибарството и аквакултурите (ДВ, бр. 41 / 24.04.2001 г., посл. изм. и доп., ДВ бр. 63 от 4.08.2017 г.)

Закон за митниците (ДВ, бр. 15 / 6.02.1998 г., посл. изм. ДВ бр. 98 от 9.12.2016)


24-10-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2023. Всички права запазени.