Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Консултации по ДОСВ на основание на чл. 16, ал. 2 от наредбата за ОВОС

 

2019 г.

 

Доклад за оценка на степента на въздействие Част 1 и Част 2 и приложениe към доклада на инвестиционно предложение за "Разработване на находище за строителни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства (варовици) от Находище "Кралево - 2", землище с. Кралево, общ. Търговище, обл. Търговище, в Поземлен имот с идентификатор 39390.222.18 по Кадастралната карта на с. Кралево, общ. Търговище"

В срок 30 дни, считано от 10.12.2019 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

 

 


05-02-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2023. Всички права запазени.