Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Консултации по ДОСВ на основание на чл. 16, ал. 2 от наредбата за ОВОС

 

2024 г.

Доклад за оценка на степента на въздействие и приложения към доклада на инвестиционно предложение за "Изграждане на ветроенертиен парк Пет могили, състоящ се от 27 бр. вятърни генератори, ел. подстанция и съоръжение за съхранение на ел. енергия, съпътстваща пътна и кабелна инфраструктура, разположен в землищата на с. Пет могили и с. Векилски, общ. Никола Козлево, обл. Шумен"

В срок 30 дни, считано от 11.01.2024 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

 

2019 г.

Доклад за оценка на степента на въздействие Част 1 и Част 2 и приложениe към доклада на инвестиционно предложение за "Разработване на находище за строителни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства (варовици) от Находище "Кралево - 2", землище с. Кралево, общ. Търговище, обл. Търговище, в Поземлен имот с идентификатор 39390.222.18 по Кадастралната карта на с. Кралево, общ. Търговище"

В срок 30 дни, считано от 10.12.2019 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

 

 


05-02-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.