Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Растения

ДЕЙСТВАЩИ ПЛАНОВЕ

ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ С ИЗТЕКЛА ВАЛИДНОСТ

  • План за действие за опазване на Шахматовидна ведрица (Fritillaria meleagroides) (2005 – 2014);
  • План за действие за опазване на Архангелиев лазерпициум (Laserpitium archangelica) (2005 – 2014);
  • План за действие за опазване на Сибирски див тютюн (Ligularia sibirica) (2005 – 2014);
  • План за действие за опазване на Величествена осмунда (Osmunda regalis) (2005 – 2014);
  • План за действие за опазване на Ниска теменуга (Viola pumila) (2005 – 2014);

ПЛАНОВЕ В ПРОЦЕС НА ПРИЕМАНЕ

Виж "Национален съвет по биологично разнообразие"

УВАЖАЕМИ ВНОСИТЕЛИ, за да намалим количеството на употребяваната хартия при внасяне за съгласуване на задания за разработване на планове за действие и готови планове, и с това да допринесем за опазването на природата, препоръчително е те да бъдат разпечатвани двустранно.

ВЪЗЛОЖЕНИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ ПЛАНОВЕ

ВИД

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Aegilops dichasians  ИБЕИ (ИБ), 2011
Amygdalus х delipavlovii  ИБЕИ (ИБ), 2011
Rhaponticoides amplifolia  ИБЕИ (ИБ), 2011
Veronica baumgartenii  ИБЕИ (ИБ), 2011
Fissidens fontanus  ИБЕИ (ИБ), 2011

24-10-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2021. Всички права запазени.