Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Регистри

 

РЕГИСТРИ ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА (ОВОС) И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО)

 

Регистър по ОВОС: http://registers.moew.government.bg/ovos/

Регистър по ЕО: http://registers.moew.government.bg/eo/


18-10-2017
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2020. Всички права запазени.