Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Инвестиционни намерения 2018 г.

 

2018-12-31  Съобщение за инвестиционно предложение "Добив на подземни богатства - кварц каолинова суровина от находище Саръгьол /Жълти дол/, гнезда 17 и 20 Шуменска област, в границите на актуализирана концесионна площ, включваща цялата площ на гнездо 17 в концесионната площ, съгласно разпоредбите на Закона за подземните богатства" с възложител "Каолин" АД

2018-12-27  Съобщение за инвестиционно предложение "Производство на течен органичен тор в ПИ № 103009 в землището на на с. Сливак, общ. Хитрино" с възложител "Пестицид" ЕООД

2018-12-12  Съобщение за инвестиционно предложение "Реорганизация на инсталация за интензивно отглеждане на свине, за която е издадено комплексно разрешително № 326-H0/2018 г. и оборудване на нов животновъден обект - инсталация за интензивно отглеждане на птици (бройлери) в рамките на площадката, представляваща поземлен имот 57649.40.2 по КК на гр. Попово" с възложител "Братя Томови" АД

2018-12-03  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на инсталация за регенериране на отработени масла с капацитет да 300 л/ч (7200л/24ч) в поземлен имот с идентификатор 83510.202.26 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 3239 кв.м. и НТП: За друг вид производствен, складов обект" с възложител "Ал и Ко" АД

2018-11-30  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на производствено-складова база за метални изделия в поземлен имот с идентификатор 3510.337.7 по кадастралната карта на гр. Шумен с площ 4501 кв.м. и НТП Нива" с възложител С*Д*Т*

2018-11-29  Съобщение за инвестиционно предложение "Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен, разпределителен газопровод извън урбанизираната територия, захранващ ПИ 10176.502.2 в землището на с. Васил Друмев, общ. Шумен, обл. Шумен - проектиране, изграждане и експлоатация" с възложител "Аресгаз" ЕООД

2018-11-27  Съобщение за инвестиционно предложение "Изпълнение на обратен насип и изграждане на складови сгради в поземлени имоти с идентификатори 83510.560.4 и 83510.560.15 в землището на гр. Шумен с обща площ 10973 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска и НТП: Етерично-маслодайна култура" с възложител "Каролина комерс" ЕООД

2018-11-23  Съобщение за инвестиционно предложение "Водовземане от подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение с дълбочина 170 +- 20 м за самостоятелно водоснабдяване за напояванена земеделски култури в имот 55292.56.431, землище с. Памукчии, общ. Нови пазар" с възложител "Агрострой" ЕООД

2018-11-21  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на собствено водовземно съоръжение - тръбен кладенец в имот с идентификатор 52009.504.159 по КК на гр. Нови пазар, обл. Шумен" с възложител "Дюра Тайлс" АД

2018-11-20  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на предприятие за производство на каменна вата в поземлен имот с идентификатор 73626.504.18 по КК на гр. Търговище, собственост на Поляница ЕООД, гр. Търговище" с възложител "Рок 7" ЕООД

2018-11-16  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на поливна система и 4 броя водовземни съоръжения в поземлен имот с идентификатор 86510.662.20 по КК на гр. Шумен" с възложител Община Шумен

2018-11-06  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на мини мандра в УПИ IX-58, кв. 28 по плана на с. Бяла река, общ. Върбица" с възложител "Био-пица" ЕООД

2018-11-05  Съобщение за инвестиционно предложение "Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 83510.10.1002 в местност "Куванлък", гр. Шумен с площ 2046 кв.м. и НТП: Нива" с възложител Д*Д*

2018-11-05  Съобщение за инвестиционно предложение "Интензивно рибовъдство, непълносистемен тип на производство в яз. Велино, находящ се в землището на с. Велино, общ. Шумен в ПИ с идентификатор 10464.76.65 с площ 107503 кв.м. с производствен капацитет приблизително 30 т./год." с възложител  "Ирина рекс" ЕООД

2018-11-02  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на складова база, цех за обработка на дървесина в поземлен имот с идентификатор 03633.27.4 по Кадастралната карта на с. Белокопитово, общ. Шумен с площ 53874 кв.м. и НТП Нива" с възложител  Ю*Д*П*

2018-10-23 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на ферма за угояване на телета с капацитет да 100 броя места в селскостопанска сграда с идентификатор 46053.501.15.1 по КК на с. Мадара, общ. Шумен с площ 502 кв.м. при прилагане на технология на оборно отглеждане на животните" с възложител  Т*А*С*

2018-10-11 Съобщение за инвестиционно предложение "Съхранение на опасни отпадъци, монтиране и експлатация на съоръжение за третиране на опасни отпадъци с капацитет 1,6 т./24часа в ПИ №83510.670.66 по КК на гр. Шумен с площ 1667 кв.м. и НТП: " Незастроен имот за производствен, складов обект" с възложител  "Екостарт България" ООД

2018-10-11 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на свинеферма с капацитет до 100 броя свине - майки, до 266 броя подрастващи прасета и до 500 броя прасета за угояване в поземлян имот с идентификатор 32158.294.1049 по КК на с. Ивански" с възложител  Д*Д*

2018-09-25 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане и експлоатация на участък за оцветяване на стъкло в поземлен имот с идентификатор 73626.533.9 по КК на гр. Търговище" с възложител "Тракия Глас България" ЕАД, гр. Търговище

2018-09-14 Съобщение за инвестиционно предложение "Преустройство по време на строителство на част от склад за съхранение на фуражи в биотехническо съоръжение - пункт за обработка на космат отстрелян дивеч и ремонтна работилница за собствени нужди в ПИ № 072030 с площ 26,289 дка, НТП: Дървопроизв. пл. в землището на с. Борци, общ. Венец" с възложител СИДП ТП ДЛС "Паламара", с. Венец

2018-08-29 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на складова сграда в поземлен имот с идентификатор 83510.337.10 по КК на гр. Шумен с площ 4017 кв.м. и НТП: Нива" с възложител "Стронг строй" ЕООД

2018-08-22 Съобщение за инвестиционно предложение "Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен, разпределителен газопровод извън урбанизираната територия захранващ ПИ: 10176.502.2 в землището на с. Васил Друмев, община Шумен, област Шумен - проектиране, изграждане и експлоатация" с възложител "Аресгаз" ЕАД

2018-08-15 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на предприятие за производсво на електроенергия от дървесни отпадъци в поземлен имот с УПИ VI, кв. 12 по плана на с. Хитрино, площ 6940 кв.м., общ. Хитрино" с възложител "Акация трейд" ЕООД

2018-08-09 Съобщение за инвестиционно предложение "Монтиране и експлатация на инсталация за преработка на пластмасови опаковки в ПИ № 51024.29.12 в землището на с. Надарево, общ. Търговище с капацитет на съоръжението за третиране на опасни отпадъци до 1т./24 часа и капацитет на шредер и мелница до 10т./24 часа" с възложител "ИНГАЗ КОМЕРС" ЕООД

2018-08-09 Съобщение за инвестиционно предложение "Създаване на свинеферма с капацитет 25 бр. свине майки и до 200 бр. прасета за угояване в ПИ 67708.307.396 и ПИ 67708.307.397 по КК на КР на гр. Смядово с обща площ 5,749 дка, с НТП: "За стопански двор"" с възложител "Минчев" ЕООД

2018-08-08 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на овцеферма за отглеждане до 250 броя овце" в ПИ с планоснимани №662, Пи №663, ПИ №664, кв. 79 по плана на с. Макариополско, общ. Търговище   с възложител М**** С******

2018-08-08 Съобщение за инвестиционно предложение "Екстензивно отглеждане на риба в яз. "Виница", тип на производство - непълно системно" в землище Виница, община Върбица в ПИ №000041 с площ 51.332 дка"   с възложител "ДАРАКУЛА" ЕООД

2018-07-27 Съобщение за инвестиционно предложение "Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма с капацитет  25 000 броя места заптици - бройлери и достигане на капацитет от 57 612 места за отглеждане на птици в ПИ №021009 с площ 2,874 дка и НТП: "Стопански двор", ПИ №021010 с площ 3,365 дка и НТП:"Стапански двор" и ПИ №021011 с площ 2,664 дка и НТП;"Стопански двор"в землището на село Голямо Новково, общ. Търговище " с възложител "Марти-Н 2012" ООД

2018-07-25 Съобщение за инвестиционно предложение "Извършване на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риба и други водни организми в язовир "Янково", в землището на село Янково, община Смядово, съставляващ имот №000042, с площ 117,112 дка, и НТП: Язовир" с възложител "Комс Трейдинг" ООД

2018-07-25 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на търговски център в упи V-699, кв. 40 по регулационния план на гр. Опака" с възложител "Демирташ" ООД

2018-07-05  Съобщение за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за разполагане на съоръжение за третиране на отпадъци, находяща се в гр. Шумен, кв. 580, Терапевтичен блок /масивна пететажна сграда, със ЗП - 2590 кв.м. и РЗП - 11655 кв.м." с възложител "МБАЛ - Шумен" АД

2018-07-03 Съобщение за инвестиционно предложение "Разширение на съществуващ гробищен парк след промяна предназначението на земеделска земя в част от ПИ № 000147 с НТП: "Пасище, мера" с площ на разширението 3000 кв.м. в местност Кеневерлик в землището на с. Априлово, общ. Попово" с възложител Община Попово

2018-07-03  Съобщение за инвестиционно предложение "Разширение на съществуващ гробищен парк след промяна предназначението на земеделска земя в част от ПИ № 000081 с НТП: "Пасище, мера" с площ на разширението 2880 кв.м. в местност Кеневерлик в землището на с. Ломци, общ. Попово" с възложител Община Попово

2018-07-03  Съобщение за инвестиционно предложение "Оборудване на съществуваща сграда в птицеферма за отглеждане на птици - кокошки носачки с капацитет 8640 места в имот с идентификатор 38501.102.24 в землище с. Копривец, общ. Търговище" с възложител А****А****

2018-06-21  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на магазин за промишлени стоки: мебели и офиси в поземлен имот с идентификатор 83510.412.15 по кадастралната карта на гр. Шумен, местност Горен сусурлук, НТП Нива" с възложител "ЕЕМ" ЕООД

2018-06-18  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на птицеферма за кокошки носачки с капацитет 38016 броя места за птици в ПИ № 037030 в землището на с. Козма Презвитер с площ на парцела 5522 кв. м. и обновяване и реконструкция на 4 бр. силози в поземлен имот 37811.37.2 по КК на с. Козма Презвитер с площ на имота 24624 кв. м." с възложител СД "Квинс-Арго и с-ие" гр. Лозница

2018-06-12  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на център за грижа за лица с умствена изостаналост в ПИ № 55292.141.001 в землището на с. Памукчии, общ. Нови пазар с площ 2,366 дка и НТП: Нива" с възложител Община Нови пазар

2018-06-06  Съобщение за инвестиционно предложение "Промяна предназначението на земеделска земя в поземлен имот с идентификатор 83510.10.1031 по КК на гр. Шумен, включването й в регулацията на града , отреждането й за смесена жилищно-обслужваща зона и изграждане на средноетажно жилищно строителство с обслужващи обекти - автоцентър за монтаж и сервиз на автоелектроника и магазин за промишлени стоки на първите нива и жилищна част и стаи за преспиване на хотелска част на следващи нива" с възложител Е******* C*******

2018-05-29  Съобщение за инвестиционно предложение "Инвестиционен проект на мобилна мандрас капацитет 2000 л. преработено мляко на ден в ПИ № 177, кв. 51 с площ 2460 кв. м. по плана на гр. Каолиново, кв. Боймир " с възложител "Делиорман груп" ООД, гр. Каолиново

2018-05-16  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на инсталация за производство на овоцилни табла и други асортименти в УПИ II, кв. I по регулационния план на с. Долно Новково, общ. Омуртаг" с възложител "Трейлайн" ООД, с. Долно Новково, общ. Омуртаг

2018-05-11  Съобщение за инвестиционно предложение "Монтаж на инсталация за за дестилиране на етирични масла в ПИ №69924.64.156 по КК на с. Сруйно, общ. Шумен с площ 7766 кв. м. и НТП: За друг вид производствен, складов обект" с възложител "Земя 96" ООД

2018-05-02  Съобщение за инвестиционно предложение "Модернизация на технологичното оборудване и подобряване условията за на производство; подобект Цех за разфасовки и опаковки в поземлен имот с идентификатор 83510.669.50 по Кадастралната карта на гр. Шумен с площ на имота 15148 кв. м. и начин на трайно ползване За хранително-вкусовата промишленост, находящ се на ел. "Индустриална" в гр. Шумен" с възложител "Ваком МП" ООД, гр. София

2018-04-25  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на малка ВЕЦ с номинална мощност 0,850 МW на напоителен канал, който се водоснабдява от яз. Ястребино в ПИ с идентификатори 44598.75.10 и 44598.80.4 в землището на с. Любичево, общ. Антоново, обл. Търговище" с възложител "365 кариери" ЕООД, гр. София

2018-04-18  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на дестилерия за етерични масла в поземлен имот с идентификатор 37232.100.6 по кадастралната карта на с. Климент, общ. Каолиново с площ 2534 кв.м." с възложител "Петел груп" ЕООД, с. Климент, общ. Каолиново

2018-04-17  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на дестилерия за етерични масла в ПИ с идентификатор 47161.504.1 по КК на с. Мараш, общ. Шумен" с възложител "Инвест Агро БГ" ООД, гр. Шумен, общ. Шумен

2018-04-02  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на месодобивно и месопреработвателно п редприятие в УПИ XIII, кв. 1 по плана на с. Дойранци, общ. Каолиново с площ на парцела 2443 кв.м., ТПТ: Стопански двор" с възложител "Агрозах" ЕООД, с. Писарево, общ. Нови Пазар

2018-03-30  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за приемане, третиране и съхраняване на отпадъци в ПИ с идентификатор 83510.670.99 по КК на гр. Шумен с НТП: За производство на строителни материали, конструкции и изделия" с възложител "Димчо Атанасов - 1" ЕООД, гр. Шумен

2018-03-30  Съобщение за инвестиционно предложение "Цех за преработка и замразяване на плодове и зеленчуци и производство на сладка и конфитюри в УПИ III - 180, кв. 5 по плана на с. Здравец, общ. Търговище, с площ 464,5 кв.м." с възложител С****А****С****

2018-03-23  Съобщение за инвестиционно предложение "Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия обслужвана от ВиК-Шумен ООД, гр. Шумен" с възложител МРРБ гр. София

2018-03-21  Съобщение за инвестиционно предложение "Изваряване на етерично маслени култури с общ капацитет от 0,70 куб.м. в стопански двор на с. Нова бяла река, общ. Върбица" с възложител "Ваклев и синове 2015" ООД, с. Нова бяла река, общ. Върбица

2018-03-19  Съобщение за инвестиционно предложение "Увеличаване капацитета на птицеферма за угояване на бройлери от 39 000 места птици до 195 000 места за птици в поземлен имот 132006 в землището на с. Методиево, общ. Върбица с площ 16,386 дка и НТП: Стопански двор" с възложител "Елитсан" ЕООД, с. Методиево, общ. Върбица

2018-03-14  Съобщение за инвестиционно предложение "Инвестиционен проект за кланичен пункт към съществуваща кравеферма в поземлен имот с идентификатор 53535.359.12 в гр. Омуртаг, с ТПТ Земеделска, с НТП За стопански двор, с площ 3873 кв. м. , предвиждане на изграждане на кланичен пункт към съществуваща кравеферма" с възложител И****Ш*****

2018-03-06  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на птицеферма за кокошки носачки с 33 600 бр. места за кокошки носачки в ПИ с идентификатор 83510.204.32 по КК на гр. Шумен с трайно предназначение на територията: Земеделска и НТП: Нива" с възложител "Енерон" ЕООД, гр. Варна

2018-03-06  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на цех за производство на отливки от алуминий в ПИ с идентификатор 78104.40.29 в землището на с. Царев брод, общ. Шумен с площ 4079 кв.м. и НТП: За друг вид производствен, складов обект" с възложител "Биана" ЕООД, гр. Шумен

2018-02-12  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на сгради (бунгала) за сезонен отдих в поземлени имоти с идентификатори 58222.111.202 и 58222.111.447 по кадастралната карта на гр. Велики Преслав" с възложител "Екуиъс" ООД, гр. Шумен

2018-02-05  Съобщение за инвестиционно предложение "Разширение с 18 560 места за птици на ферма за отглеждане на стокови кокошки носачки с капацитет 20 160 бр. птици в УПИ V, кв. 39 с площ 16 800 m2 в землището на с. Кръшно, общ. Търговище" с възложител "Милмакс" ЕООД, гр. Търговище

2018-01-29  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане и експлоатация на нова сграда за стъклени трошки към инсталация за производсво на плоско стъкло, разширение на участък помощни съоръжения посредством нова система за охлаждане на вода затворен тип и допълнителна система за охлаждане на вода затоврен тип и допълнителна система за охлаждане вода отворен типс включени към нея помпена станция и басейнза вода и трансформаторна подстанция в поземлен имот с идентификатор 73626.533.9 по КК на гр. Търговище" с възложител "Тракия Глас България" ЕАД, гр. Търговище

2018-01-17  Съобщение за инвестиционно предложение "Смяна на предназначението от нива в предимно производствена устройствена зона - конкретнопредназначение "За свинеферма" във връзка със заявеното изграждане на обект свинеферма с възложител X***X*** с. Дибич, общ. Шумен

2018-01-17  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на предприятие за преработка на етерично маслени култури" м ПИ с идентификатор 47161.501.443 по КК на с. Мараш, общ. Шуменс площ 5805 кв.м. и НТП: Незастроен имот за производствен, складов обект" с възложител "Агросемена - Христов" ЕООД, гр. Шумен, общ. Шумен


17-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.