Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Прекратени процедури 2018 г.

 

2018-12-17  Съобщение за Решение № ШУ-24-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Увеличаване капацитета на птицеферма за угояване на бройлери от 39000 места за птици до 195000 места за птици в поземлен имот 132006 в землището на с. Методиево, общ. Върбица с площ 16,386 дка и НТП: Стопански двор" с възложител "Елитсан" ЕООД

2018-12-10  Съобщение за Решение № ШУ-23-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на дестилерия за етерични масла в УПИ IV - 23, кв. 1 по плана на с. Имренчево, общ. Велики Преслав" с възложител ЗП П*Д*П*

2018-12-05  Съобщение за Решение № ШУ-22-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Преустройство на съществуваща сграда в заведение за обществено хранене в УПИ I, кв. 32 по плана на с. Браничево, общ. Каолиново" с възложител В*М*Ю*

2018-12-03  Съобщение за Решение № ШУ-21-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на съоръжение за добив на етерични масла чрез парна дестилация на зелена тревна маса в имот №000277 в землището на с. Хърсово, общ. Никола Козлево с площ 11,890 дка и НТП Пасище, мера " с възложител "Агро консулт 2013" ЕООД

2018-11-30  Съобщение за Решение № ШУ-20-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Увеличеване капацитета на птицеферма в поземлен имот № 132006 в землището на с. Методиево, общ. Върбица с площ 16386 кв.м. с 39000 броя бройлери" с възложител "Елитсан" ЕООД

2018-11-21 Съобщение за Решение № ШУ-19-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен, разпределителен газопровод извън урбанизираната територия захранващ ПИ 10176.502.2 в землището на с. Васил Друмев, общ. Шумен, обл. Шумен - проектиране, изграждане и експлоатация" с възложител "Аресгаз" АД

2018-09-27 Съобщение за Решение № ШУ-18-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Отглеждане на насаждения от слънчоглед в поземлени имоти №№ 027013, 003015, 003012 и 003014 в землището на с. Вехтово, общ. Шумен във връзка с кандидатстване по мярка 6.1. Стартова помощ за млади земеделски стопани" с възложител ЗП С***Я***П***

2018-09-03 Съобщение за Решение № ШУ-17-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изменение на действащия устройствен план на община Търговище, одобрен с решение №2 по протокол №25 от 27.07.2018 г. на Общински съвет Търговище за поземлени имоти №№39390.222.10 и 39390.222.14 в землището на с. Кралево с площ от около 174 дка " с възложител "Автомагистрали Черно море" АД, гр. Шумен.

2018-08-22 Съобщение за Решение № ШУ-16-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Промяна на НТП: Земеделска земя в ЖМ - малкоетажна - жилищно строителство в ПИ с идентификатор 44032.32.654 с площ 1000 кв. м. в местност Старите лозя" с възложител Г*******А*******М********.

2018-08-21  Съобщение за Решение № ШУ-15-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Преустройство по време на страителство на част от склад за съхранение на фуражи в биотехническо съоръжение - пункт за обработка на космат отстрелян дивеч и ремонтна работилница за собствени нужди в ПИ № 072030 с площ 26,289 дка, НТП Дървопроизв. пл. в землището на с. Борци, общ. Венец" с възложител СИДП ТП ДЛС "Паламара", с. Венец.

2018-08-07  Съобщение за Решение № ШУ-14-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Отглеждане на аквакултури и свързаните с тях дейности с цел спортен риболов ПИ № 83510.689.178 по КК на гр. Шумен с площ 36 241 кв. м и НТП "Язовор" с възложител "АКВА КК 2012" ЕООД.

2018-06-22  Съобщение за Решение № ШУ-13-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изработване на ПУП-ПЗ с цел промяна предназначението на земята в ПИ с идентификатор 99164.010.137 по КВС на с. Виница, общ. Върбица за Територия за курортни дейности - ОК, за изграждане на обект Бунгала за сезонен отдих, съгласно решение № 11 по протокол № 9 от 28.08.2017 г. на общински съвет гр. Върбица" с възложител М*****А******Т******.

2018-06-20  Съобщение за Решение № ШУ-12-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Промяна начина на трайно ползване /НТП/ на поземлен имот сидентификатор 44032.32.656 по КК на с. Лозево, общ. Шумен от земеделска в малкоетажно жилищно строителство и изграждане на собствен водоизточник в имота" с възложител Б*****В******Б******.

2018-06-01  Съобщение за Решение № ШУ-11-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Промяна на НТП: Земеделска земя в ЖМ - малкоетажна - жилищно строителство в ПИ с идентификатор 44032.32.654 с площ 1000 кв.м. в местност Старите лозя" с възложител Г*****А******М******.

2018-04-24  Съобщение за Решение № ШУ-10-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изработване на ПУП-ПЗ с цел промяна предназначението на земята в ПИ с идентификатор 99164.010.137 по КВС на с. Виница, общ. Върбица за "Територия за курортни дейности"  за изграждане на обект "Бунгала за сезонен отдих" в поземлен имот с идентификатор 99164.010.137 по КВС на с . Виница, общ. Върбица по решение № 11 на протокол № 9 от 28.08.2017 г. на общ. съвет гр. Върбица" с възложител М*****А******Т******.

2018-03-27  Съобщение за Решение № ШУ-09-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Създаване на земеделско стопанство с трайни насаждения и зеленчукова култура, изграждане на навес, ограда и система за видеонаблюдение с автономно фотоволтаично захранване в землищата на с. Длъжка поляна, с. Долна Златица, с. Семерци, с. Стеврек и с. Яребично, общ. Антоново" с възложител "Био Лес" ООД, гр. Варна.

2018-03-15  Съобщение за Решение № ШУ-08-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на инсталация за физико-химична преработка на мазут и отпадъчни нефтопродуктис капацитет 7,7 t/24h или 2000t/y при 5 дневна работна седмица в ПИ с идентификатор 73626.518.110 по КК на гр. Търговище" с възложител "Енергия Търговище" АД, гр. Търговище.

2018-03-13  Съобщение за Решение № ШУ-07-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение " Смяна предназначението на имот 52132.43.8 в землището на с. Новосел, общ. Шумен от земеделска земя в устройствена зоно "Предимно производствена" (Пп) с конкретно предназначение "за свинеферма" във връзка с заявено изграждането на обект свинеферма с капацитет 80места за прасета и до 15 места за свине майки" с възложител Х******Х******

2018-03-02  Съобщение за Решение № ШУ-06-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на система за капково напояване на в ПИ № 090042 с площ 40,700 дка и НТП нива в землището на с . Зараево, общ. Попово" с възложител В******Н******Д******

2018-02-21  Съобщение за Решение № ШУ-05-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на система за капково напояване на овощни насаждения от сливи в ПИ №№ 025007, 025008, 025009, 025010, 025020, 025022, 026027, 026044, 016001, 016007, 016009, 016010, 016012, 016013, 016011, 016014, 016015 и 016017 с обща площ 156,600 дка и НТП: Овощна градина и Трайни насаждения в землището на с. Горна Кабда, общ. Търговище" с възложител "Младенов и Янев" ООД, гр. Търговище

2018-02-13  Съобщение за Решение № ШУ-04-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Реконструкция на съществуващ навес за отглеждане на 300 броя зайци в поземлен имот с идентификатор 23813.501.119 с площ 2030 кв.м. по кадастралната карта на с. Друмево, общ. Шумен" с възложител А******Б******Х******

2018-02-09  Съобщение за Решение № ШУ-03-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изработване на ПУП-ПЗ с цел промяна предназначението на земята в ПИ с идентификатор 99164.010.137 по КВС на с. Виница, общ. Върбица за курортни и рекреационни дейности - ОК за изграждане на обект къщи за гости в поземлен имот с идентификатор 99164.010.137 по КВС на с. Виница, общ. Върбица по решение №11 на протокол №9 от 28.08.2017 г. на общинския съвет в гр. Върбица" с възложител М******А******Т******

2018-01-26  Съобщение за Решение № ШУ-02-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Повишаване на конкурентноспособността на земеделското стопанство за отглеждане на ягодоплодни, етерично-маслени, лекарствени и зеленчукови култури чрез модернизация на техника и съоръжения в землището на с. Хан Крум, общ. Велики Преслав" с възложител Н******Г******Х******

2018-01-26  Съобщение за Решение № ШУ-01-П/2018 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ХVI - за търговска складова база в кв. 9, Промишлена зона ПИ с идентификатор 73626.504.147 по КК на гр. Търговище" с възложител Л*****И*****П****


26-01-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.