Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Спрени процедури 2018 г.

 

2018-12-19  Съобщение за Решение № ШУ-06-С/2018 г. за спиране на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Реализиране на център за грижа за лица с умствена изостаналост с изграждане на две сгради за пребиваване и лечение на мъже с умствени недъзи на 1 етаж в съществуващ обект Дом за мъже с душевни недъзи, с. Лозево, общ. Шумен в ПИ с № 44032.37.4, находяща се в местност "До болницата", землище с. Лозево, общ. Шумен, обл. Шумен" с възложител Община Шумен.

2018-07-24 Съобщение за Решение № ШУ-05-С/2018 г. за спиране на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на малка ВЕЦ в ПИ с идентификатор 44598.75.10 и ПИ 44598.80.4  в землището на с. Любичево, общ. Антоново, обл. Търговище с възложител "365 Кариери" ЕООД гр. София.

2018-07-02  Съобщение за Решение № ШУ-04-С/2018 г. за спиране на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение за горскостопанска програма  за позамлени имоти с идентификатори 69146.25.11 с площ на имота 10498 кв. м.; 69146.25.40 по кадастралната карта на с. Стеврек, общ. Антоново с площ 19997 кв. м.; 10433.65.6 с площ 12698 кв.м. по кадасралната карта на с. Великовци, общ. Антоново и 59029.43.45 по кадастралната карта на с. Първан, общ. Омуртаг с площ 35294 кв. м., обл. Търговище, всичките с начин на трайно ползване "Друг вид дървопроизводителна гора" с възложител "Ему" АД, гр. Търговище.

2018-06-19  Съобщение за Решение № ШУ-03-С/2018 г. за спиране на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "План-извлечение по чл. 52а, ал. 8 и §5, ал. 1 от Наредба № 8  от 05. август 2011 г. за сечите в горите, за 2018 г. в гори, собственост на община Омуртаг" с възложител "Общински имоти - Омуртаг" ЕООД, гр. Омуртаг.

2018-06-07  Съобщение за Решение № ШУ-02-С/2018 г. за спиране на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на малка ВЕЦ в ПИ с идентификатор 44598.75.10 и ПИ 44598.80.4 в землището на с. Любичево, общ. Антоново, обл. Търговище" с възложител "365 кариери" ЕООД, гр. София.

2018-05-29  Съобщение за Решение № ШУ-01-С/2018 г. за спиране на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на автомивка в ПИ с УПИ ХХ, кв. 1 по плана на гр. Върбица с площ 250 кв. м." с възложител "Строителство и строителни машини" ЕООД, гр. Смядово.


29-05-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.