Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Инвестиционни намерения 2019 г.

 

2019-12-31 Съобщение за инвестиционно предложение "Извършване на дейност в съществуващ цех за производство на колбаси, месни продукти / кебапчета, кюфтета, с. Климент, в ПИ 37232.501.271 по КК на с. Климент, общ. Каолиново", с възложител "Надежда" ООД

2019-12-17 Съобщение за инвестиционно предложение "Сезонна дестилерия за лавандула, ПИ с идентификатор 83510.678.417 по КК на гр. Шумен, кв. Макак, общ. Шумен, ул. Албена №12", с възложител Д*А*

2019-12-06 Съобщение за инвестиционно предложение "Дестилерия за етеричномаслени и медицински култури в УПИ LXXVII, кв. 4, ПИ 73626.504.771, промишлена зона Търговище", с възложител "Стройкомерс-ТТ" ЕООД

2019-12-03 Съобщение за инвестиционно предложение "Разширение на дейността - изменение и допълнение на Разрешение № 15-ДО-252-19 от 21.06.2019 г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци, издадено от РИОСВ Шумен в поземлен имот с идентификатор 83510.208.43 по КК на гр. Шумен с площ 8078 кв.м. и НТП: За друг вид производствен, складов обект", с възложител "Метарекс" ООД

2019-12-03 Съобщение за инвестиционно предложение "Разширение на дейността - изменение и допълнение на Разрешение № 15-ДО-252-19 от 21.06.2019 г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци, издадено от РИОСВ Шумен в поземлени имоти с идентификатори 83510.670.73 с площ 3923 кв.м. и НТП: За ремонт и поддържане на транспортни средства и 83510.670.74 с площ 2281 кв.м. и НТП: За ремонт и поддържане на транспортни средства по КК на гр. Шумен", с възложител "Метарекс" ООД

2019-12-03 Съобщение за инвестиционно предложение "Създаване на нова дестилерия за етерични масла в ПИ № 47785.38.198.1 в с. Менгишево, общ. Върбица с площ 728 кв.м. и НТП: Селскостопанска сграда", с възложител Х*К*

2019-11-08 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на мобилна мандра с капацитет 2000 л преработено мляко на ден в ПИ № 177, кв. 51 по плана на гр. Каолиново", с възложител "Делиорман груп" ООД

2019-10-28 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на дестилерия за производство на етерични масла от лечебно-ароматни култури в поземлен имот с идентификатор 37262.100.89 по КК на с. Климент, общ. Каолиново с площ 6004 кв.м. и НТП: За друг вид производствен, складов обект", с възложител "Иксед" ООД

2019-10-28 Съобщение за инвестиционно предложение "Осъществяване на дейност по съхранение (R13), предварително третиране (R12) и рециклиране (R3) на отпадък с код 15 01 03 и наименование Опаковки от дървесни материали на площадка в УПИ I, кв. 114 по плана на гр. Каспичан, ул. Добруджа № 6", с възложител "Виж" ЕООД

2019-10-28 Съобщение за инвестиционно предложение "Преустройство на съществуваща стопанска сграда в пилчарник с капацитет до 27 000 броя пилета в УПИ II-301, кв. 20 по плана на с. Мокреш, общ. Велики Преслав с площ 2795 кв.м.", с възложител Ф*Х*

2019-10-02 Съобщение за инвестиционно предложение "Разширяване на строителната границана гр. Антоново", с възложител Община Антоново

2019-10-02  Съобщение за инвестиционно предложение "Дестилерия за етерични масла в ПИ № 46228.7.22, местност Бял бряг, с. Маково, общ. Търговище", с възложител С*Р*

2019-09-24  Съобщение за инвестиционно предложение "Разширяване на съществуващ гробищен парк, обслужващ с. Васил Друмев, общ. Шумен, с обхват на имот с проектен идентификатор 10176.57.251 по КК на с. Васил Друмев", с възложител Община Шумен

2019-09-19  Съобщение за инвестиционно предложение "Производство на прахообразни промишлени пиротехнически патрони Аутосистем в съществуващи помещения, обособени за производство на взривни вещества на територията на цех 100 в гр. Смядово", с възложител "Караш инвест" ООД

2019-09-19  Съобщение за инвестиционно предложение "Оборудване на съществуваща сграда в птицеферма за отглеждане на птици - подрастващи кокошки носачки с максимален производствен капацитет 38 610 места за птици в УПИ II, кв. 19 на с. Поройно, общ. Антоново, обл. Търговище", с възложител "АГС груп" ООД

2019-09-10  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на водоснабдителен сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води и самосотятелно питейно-битово водоснабдяванес цел бутилиране на трапезна вода в ПИ с идентификатор 11716.637.52 по КК на с. Водица, общ. Попово", с възложител "Водица ботълинг" ЕООД

2019-08-15 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на ферма за отглеждане на овце в УПИ IX 113 в кв. 16 по действащият регулационен план на с. Иглика , общ. Хитрино", с възложител Ф.З.

2019-08-13 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на сгради /бунгала/ за сезонен отдих в поземлени имоти с идентификатори 58222.111.202, 58222.111.203 и 58222.111.447, гр. Велики Преслав и съгласуване на точка на заустване в поземлен имот с идентификатор 58222.111.2373", с възложител "Екуиъс" ООД

2019-08-12 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на животновъдна сграда за отглеждане на крави в ПИ с идентификатор № 72549.53.6  в землището на с. Тодор Икономово, общ. Каолиново, обл. Шумен", с възложител ЗП О*М*

2019-08-09 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на производствена база-картонен цех за опаковки в ПИ с идентификатор 83510.53.1 по КК на град Шумен с площ 18 803 кв. м. и НТП:Нива, местност Беш тепе", с възложител "Сидома" ЕООД

2019-08-09 Съобщение за инвестиционно предложение "Разширение и реконструкция на кланица с транжорна в УПИ VII-"за кланица и колбасарски цех", кв. 24, Промишлена зона, гр. Търговище" с възложител "Месокомбинат Русе" АД

2019-07-16 Съобщение за инвестиционно предложение "Разширяване на гробищен парк на с. Стоян Михайловски, общ. Нови пазар с поземлян имот с идентификатор 69506.9.204 по КК на с. Стоян Михайловски с площ 12,189 дка и НТП:"Пасище" с възложител Община Нови Пазар

2019-06-26 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на ново млекопреработващо предприятие за преработка на 5 т/ден в с. Станец, общ. Омуртаг" с възложител Х***Е***Х***

2019-06-20  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на собствено водовземно съоръжение - тръбен кладенец в имот с идентификатор 83510.670.143 по КК на гр. Шумен" с възложител "Фикосота" ООД

2019-06-12  Съобщение за инвестиционно предложение "Смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 83510.580.9 по КК на гр. Шуменс цел обединяване с поземлен имот с идентификатор 83510.580.25 по КК на гр. Шумен поради осигуряване на достъп до него" с възложител "Пацо кар" ЕООД

2019-06-04  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на дестилерия за производство на етерични масла в имот с идентификатор 78077.32.8 по кадастралната карта на с. Цар Асен, общ. Попово, обл. Търговище с площ 2977 кв.м. и НТП: За стопански двор" с възложител "БНВ 18" ООД

2019-06-03  Съобщение за инвестиционно предложение "Обособяване на гробищен парк в ПИ 10642.29.20 по кадастралната карта на с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен с НТП: Нива" с възложител Община Венец

2019-06-03  Съобщение за инвестиционно предложение "Обособяване на гробищен парк в поземлен имот с идентификатор 32562.15.10 по кадастралната карта на с. Изгрев, общ. Венец, обл. Шумен с площ 10001 кв.м. и НТП: Нива" с възложител Община Венец

2019-06-03  Съобщение за инвестиционно предложение "Обособяване на гробищен парк в ПИ с идентификатор 10642.31.27 по кадастралната карта на с. Венец, общ. Венец, обл. Шумен с НТП: Нива" с възложител Община Венец

2019-06-03  Съобщение за инвестиционно предложение "Обособяване на гробищен парк в ПИ № 81061.18.103 по кадастралната карта на с. Черноглавци, общ. Венец с НТП: Изоставена орна земя" с възложител Община Венец

2019-05-30  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на цех за преработка на билки и етерично-маслени култури и дестилерия в ПИ № 58222.496.24 по КК на гр. Велики Преслав" с възложител "Сафран инвест" ЕООД

2019-05-22 Съобщение за инвестиционно предложение "Проектиране и изграждане на гробищен парк, обслужващ с. Коньовец, общ. Шумен" с възложител Община Шумен

2019-05-21 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на предприятие за производство на вина, дегустационна, складове на едро и търговия с вино в ПИ с идентификатор 52009.9.348 по КК на гр. Нови пазар с площ 21516 кв.м. и НТП: Лозе" с възложител "Милена+Ю" ЕООД

2019-04-30  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на фабрика за преработка на на слънчоглед в поземлен имот с идентификатор 57649.92.5 по КК на гр. Попово с площ 22 000 кв.м. и НТП: За друг вид производствен, складов обект" с възложител "Ойропак" ЕООД

2019-04-09  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на сграда с обществени дейности - автомивка, офиси и кафе в ПИ № 52009.504.254 по КК на гр. Нови пазар" с възложител "Джани строй" ЕООД

2019-04-04  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на животновъден комплекс в УПИ II-199, кв. 39 и УПИ III-199, кв. 39 по плана на с. Красен дол, общ. Никола Козлево" с възложител ЗП И*Е*Р*

2019-03-26 Съобщение за инвестиционно предложение "Разработване на находище за строителни материали-подземни богаства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богаства(варовици) от Находище "Кралево-2", землище с. Кралево, общ. Тъговище, област Търговище в ПИ с идентификатор 39390.222.18 по КК на с. Кралево, общ. Търговище с НТП: "За кариери за суровини за строителството и промишлеността в складов масив" с площ 174.902 дка" с възложител "Автомагистрали-Черно море" АД

2019-03-22  Съобщение за инвестиционно предложение "Преустройство, разширение и смяна на предназначението на съществуваща сграда в кланичен пункт и предприятие за месопреработка и изграждане на предприятие за млекопреработка в УПИ II, кв. 24 по плана на с. Трем, общ. Хитрино с площ 5721 кв.м." с възложител "Екани" АД

2019-03-15  Съобщение за инвестиционно предложение "Разработване и експлоатация на иновативен проект за устойчива интегрирана технология за култивиране на риби за консумация и разработване на биотехнологични параметри за повишаване на имунния статус на отглежданите риби, включващи методи, намаляващи отрицателното въздействие върху околната среда в ПИ № 58222.111.96 по кадастралната карта на гр. Велики Преслав с площ 3800 кв.м. и НТП: Мера" с възложител "Екуиъс" ООД

2019-03-07  Съобщение за инвестиционно предложение "Увеличаване капацитета на птицеферма в ПИ 132006 с площ 16 386 кв.м. в землището на с. Методиево, общ. Върбица с 35 626 броя места за птици - бройлери" с възложител "Елитсан" ЕООД

2019-03-06  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на производствено - складова база и сервиз за ремонт на МПС в поземлен имот с идентификатор 83510.337.2 по КК на гр. Шумен с площ 3626 кв.м. и НТП: Нива" с възложител "Рего-2016" ЕООД

2019-02-28  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на разширение към същестуващ цех 202 на територията на производствената площадка на Ново стъкло ЕАД" с възложител "Ново стъкло" ЕАД

2019-02-28  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на складове за хранителни и промишлени стоки в поземлен имот с идентификатори 83510.580.20 с площ 3313 кв.м. и НТП: Пасище, 83510.580.26 с площ 3023 кв.м. и НТП: Пасище и 83510.580.23 с площ 1357 кв.м. и НТП: За селскостопански, горски път по кадастралната карта на гр. Шумен" с възложител "Трънчев" ООД

2019-02-27  Съобщение за инвестиционно предложение "Оборудване на съществуваща селскостопанска сграда в птицеферма с капацитет 28 700 места за отглеждане на птици в поземлен имот с идентификатор 36590.506.689 по КК на с. Каспичан, общ. Каспичан с площ 14449 кв.м. и НТП: За стопански двор" с възложител "Плантабул" ООД

2019-02-25  Съобщение за инвестиционно предложение "Поставяне на мобилно съоръжение за третиране на отпадъци, чрез стабилизиране, втвърдяване и инертизиране в ПИ с идентификатор 52009.504.197 по КК на гр. Нови пазар, обл. Шумен" с възложител "Екомакс" ООД

2019-02-25  Съобщение за инвестиционно предложение "Водовземане от подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение на подземни води (тръбен кладенец) с дълбочина до 20 м за други цели и допълване на противопожарния запас в цеха за студено смесване и разфасоване на ветеринарни медикаменти на фирмата" с възложител "Фарма вет" ООД

2019-01-18  Съобщение за инвестиционно предложение "Ферма за отглеждане на риба на територията на язовир Дервиша в поземлен имот с идентификатор 58222.111.97 по кадастралната карта на гр. Велики Праслав с площ 59257 кв.м. и НТП: Язовир" с възложител "Екуиъс" ООД

2019-01-16  Съобщение за инвестиционно предложение "Промяна предназначението на стопанска постройка в дестилерия за етерично-маслени суровини в ПИ 20938.186.26 с площ 19072 кв.м. и НТП: За стопански двор" с възложител "Вяра 2001" ООД

2019-01-11  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на нови сгради за складови дейности в поземлен имот с идентификатор 83510.31.219 по КК на гр. Шумен" с възложител "Фуражи" ООД

2019-01-07  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на модулна пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждаща инфраструктура на гр. Върбица, общ. Върбица" с възложител Община Върбица


07-01-2019
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.