Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Прекратени процедури 2019 г.

 

2019-12-31  Съобщение за Решение № ШУ-39-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на водовземно съоръжение за поддържане на водното ниво на езеро Борово око в УПИ VI, кв. 178, гр. Търговище" с възложител Община Търговище

2019-12-23  Съобщение за Решение № ШУ-38-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Преустройство на съществуваща сграда и изграждане на пристройка до нея със ЗП 750 кв.м. за дървовпреработващо производство - цех за коване на палети и складове в УПИ Х-562, кв. 59Б по плана на гр. Смядово" с възложител "Енерджи" ЕООД

2019-12-19  Съобщение за Решение № ШУ-37-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на овцеферма за отглеждане до 250 бр. овце в поземлени имоти с № 662, 663 и 664, кв. 79 по плана на с. Макариополско, общ. Търговище" с възложител М*Е*С*

2019-12-19  Съобщение за Решение № ШУ-36-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Създаване на свинеферма с капацитет 25 бр. свине майки и до 200 бр. прасета за угояване в ПИ 67708.307.396 и ПИ 67708.307.397 по КК на гр. Смядово с обща площ 5,749 дка и НТП: За стопански двор" с възложител "Минчев" ЕООД

2019-12-17  Съобщение за Решение № ШУ-35-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на ферма за отглеждане на овце в УПИ IX-113, кв. 16, с. Иглика, общ. Хитрино, обл. Шумен" с възложител Ф*Н*З*

2019-12-04  Съобщение за Решение № ШУ-34-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на цех за бетонови изделия в гр. Шумен, кв. Тракия" с възложител "Антасстрой" ООД

2019-11-20  Съобщение за Решение № ШУ-33-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Частично изменение на ПУП - План за регулация на урегулиран поземлен имот - III, кв. 9 по плана на с. Ястребино, общ. антоново, обл. Търговище с обща площ 7700 кв.м., застроена площ 1199.73 кв.м." с възложител "Бруаг ЕУ" ЕООД

2019-11-18  Съобщение за Решение № ШУ-32-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Производство на интериорни и екстериорни панели от пресован ламинат в УПИ III, кв. 9 по плана на с. Ястребино, общ. Антоново" с възложител "Фру нат БГ" ООД

2019-11-18  Съобщение за Решение № ШУ-31-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение в ПИ № 000099 с площ 2,419 дка с НТП: Зеленчукова култура в землището на с. Каспичан, общ. Каспичан" с възложител Б*В*К*

2019-11-11  Съобщение за Решение № ШУ-30-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Кравеферма в поземлен имот с идентификатор 70398.201.145 по КК на с. Сушина, общ. Върбица с площ 9281 кв.м. и НТП: Пасище" с възложител О*Х*А*

2019-10-29  Съобщение за Решение № ШУ-29-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "ПУП-ПРЗ за кв. 2а, УПИ VI и УПИ VIII по плана на гр. Върбица с цел изграждане на Общински комплекс за отдих, рекреация, търговия и услуги за населението на община Върбица" с възложител Община Върбица

2019-10-07  Съобщение за Решение № ШУ-28-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Увеличаване на капацитета на съществуваща птицеферма с капацитет 25 000 броя места за птици - бройлери и достигане на капацитет от 57 612 места за отглеждане на птици в ПИ № 021009 с площ 2,874 дка и НТП Стопански двор, ПИ № 021010 с площ 3,365 дка и НТП Стопански двор и ПИ 0 021011 с площ 2,664 дка и НТП Стопански двор в землището на с. Голямо Соколово, общ. Търговище" с възложител "Марти-Н 2012" ООД

2019-10-04  Съобщение за Решение № ШУ-27-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на система за видеонаблюдение и канализацияна сгради /бунгала/ за сезонен отдих в поземлени имоти с идентификатори 58222.111.447, 58222.111.202, 58222.111.203 гр. Велики Преслав" с възложител "Екуиъс" ООД

2019-09-18  Съобщение за Решение № ШУ-26-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Общежитие в гр. Шумен на ул. "Иван Рилски" №13" с възложител Съюз на глухите, Районна организация на глухите - Шумен

2019-09-16  Съобщение за Решение № ШУ-25-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Строителство на нова сграда - фурна в УПИ VI-674, кв. 56 по регулационния план на с. Паламарца, общ. Попово" с възложител "Ансестри" ЕООД

2019-09-12  Съобщение за Решение № ШУ-24-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Преобразуване на стопанска постройка за отглеждане на животни - за отглеждане на телета в новообразуван ПИ с идентификатор 27471.12.17, стопански двор, с. Енево, общ. Нови пазар" с възложител Г*К*

2019-09-10  Съобщение за Решение № ШУ-23-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изваряване на етерично маслени култури с общ капацитет от 0,7 кв.м. в стопански двор на с. Нова бяла река, общ. Върбица, ПИ № 000261 с площ 2,823 дка и НТП: Стопански двор" с възложител "Ваклев и синове 2015" ООД

2019-08-30  Съобщение за Решение № ШУ-22-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "За ПИ № 018020 с площ 2,808 дка, с. "Черни връх - монтиране на 5 бр. бунгала за къщи за гости и едноетажна сграда - ресторант; за ПИ № 018021 с площ 10 дка, с. Черни връх - строителство в земеделските земи без промяна предназначението им на: 1. Селскостопански сгради за съхранение на растителна и животинска продукция; 2. Селскостопански сгради за отглеждане на животни; 3. Сгради за селскостопански машини" с възложител Б*Х*А*

2019-08-30  Съобщение за Решение № ШУ-21-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на инсталация за оползотворяване на неопасни отпадъци с цел производство на топлинна и електрическа енергия в поземлени имоти с идентификатор 57649.55.146 с НТП: За складова база и 57649.55.139 с НТП: За складова база по КК на гр. Попово" с възложител "Еко инвест север" ООД

2019-08-20  Съобщение за Решение № ШУ-20-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за съхраняване и предварително третиране на отпадъци на площ 3 495 кв.м., част от поземлен имот с идентификатор 73626.504.210 по КК на гр. Търговище с НТП: За друг вид производствен, складов обект" с възложител "Ел зет Варна" ЕООД

2019-07-30  Съобщение за Решение № ШУ-19-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Инвестиционен проект на мобилна мандра с капацитет 2000 литра преработено мляко на ден в ПИ № 177, кв. 51 с площ 2 460 кв.м. по плана на гр. Каолиново, кв. Боймир" с възложител "Делиорман груп" ООД

2019-07-26  Съобщение за Решение № ШУ-18-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на малка водна електрическа централа в поземлен имот с идентификатор 44598.75.10 и поземлен имот с идентификатор 44598.80.4 в землището на с. Любичево, общ. Антоново, обл. Търговище" с възложител "365 кариери" ЕООД

2019-07-26  Съобщение за Решение № ШУ-17-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Цех за преработка и замразяване на плодове и зеленчуци и производство на сладка и конфитюри в УПИ III-180, кв. 5 по плана на с. Здравец, общ. Търговище" с възложител С*А*С*

2019-06-10  Съобщение за Решение № ШУ-16-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Отглеждане на аквакултури в поземлен имот с идентификатор 48338.3.116 по КК на с. Мировец, общ. Търговище, с площ 28256 кв.м. и НТП: Язовир" с възложител "Тодор Димитров - риболов" ЕООД

2019-06-05  Съобщение за Решение № ШУ-15-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Пристройка към съществуваща селскостопанска аптека - склад на едро в УПИ I-432, кв. 58 по плана на с. Пристое, общ. Каолиново" с възложител И*И*У*

2019-04-30 Съобщение за Решение № ШУ-14-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на сгради /бунгала/ за сезонен отдих в поземлени имоти с идентификатори 58222.111.202 и 58222.111.447 по Кадастралната карта на гр. Велики Преслав" с възложител "Екуиъс" ООД

2019-04-22  Съобщение за Решение № ШУ-13-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на водовземно съоръжение за поливане - шахтов кладенец в парк Борово око, гр. Търговище, в поземлен имот с идентификатор 73626.510.442 по КК на гр. Търговище" с възложител Община Търговище

2019-03-22  Съобщение за Решение № ШУ-12-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане и оборудване на сервиз за техническо обслужване и ремонт на моторни превозни средства и земеделска техника с пункт и ГТИ в УПИ IV, кв. 12 по плана на с. Хитрино" с възложител "ФАБ-2014 АС-ТГП" ЕООД

2019-03-15  Съобщение за Решение № ШУ-11-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Построяване на гараж за селскостопанска техника в имот с идентификатор 83510.31.221 по КК на гр. Шумен за собствени нужди" с възложител "Фуражи" ООД

2019-03-15  Съобщение за Решение № ШУ-10-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Възстановяване на краварник и отглеждане на говеда за угояване" с възложител ЕT "ИСМ-91"

2019-03-14  Съобщение за Решение № ШУ-09-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Монтаж на автомивка в УПИ XII-514, кв. 50 по плана на с. Вълнари, общ. Никола Козлево" с възложител Р*Д*М*

2019-03-13  Съобщение за Решение № ШУ-08-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Увеличаване отглежданите млеконадойни крави до 50 бр. в ПИ № 065025 в землището на гр. Върбица и увеличаване отглежданите млеконадойни говеда до 40 бр. в ПИ № 200002 в землището на гр. Върбица и двата с НТП: Стопански двор" с възложител Г*П*П*

2019-03-11  Съобщение за Решение № ШУ-07-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на химическо чистене и обществена пералня в сграда с идентификатор 53535.501.3149.1 по КК на гр. Омуртаг с площ 215 кв.м. и НТП: Промишлена сграда" с възложител "Томелия" ООД

2019-03-07  Съобщение за Решение № ШУ-06-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на цех за производство на студено пресовано слънчогледово масло и инсталация за екстрахиране на маслото от слънчогледовия експелер в ПИ с идентификатор 58222.496.30 по КК на гр. Велики Преслав с площ 45312 кв.м. и НТП: За друг вид производствен, складов обект" с възложител "Плиска ойл" ООД

2019-02-25  Съобщение за Решение № ШУ-05-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Разширение на производствената дейност на съществуваща птицеферма за отглеждане на пилета с капацитет до 50 000 броя в поземлен имот с идентификатор 20938.501.785 по КК на с. Дибич, общ. Шумен" с възложител "Валди агра" ООД

2019-01-25  Съобщение за Решение № ШУ-04-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Селскостопанска сграда за отглеждане на животни - биволи с капацитет до 120 животни в поземлени имоти № 010111 и № 010109 в землището на Виница, общ. Върбица" с възложител О*Х*А*

2019-01-09  Съобщение за Решение № ШУ-03-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Създаване на 493,47 дка лешникови насаждения и склад за съхранение и пакетаж на лешници в землищата на с. Априлово, с. Глогинка, с. Дриново, с. Еленово, с. Заветно, с. Захари Стояново, с. Кардам, с. Козица, с. Ковачевец, с. Ломци, с. Марчино, с. Посабина, с. Помощица, с. Садина, с. Тръстика, общ. Попово, склада за съхранение и пакетаж на лешници в ПИ 172001 в землище с. Ковачевец, общ. Попово" с възложител "Валнус про" ЕООД

2019-01-07  Съобщение за Решение № ШУ-02-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на торова площадка и торова шахта към кравеферма за 100 броя животни с подрастващи в поземлен имот с идентификатор 49059.200.9 по КК на с. Моравка, общ. Антоново" с възложител А*А*М*

2019-01-07  Съобщение за Решение № ШУ-01-П/2019 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Промяна на предназначението на имот с идентификатор 83510.621.5 по КК на гр. Шумен от земеделска земя в производствена и складова дейност и изграждане на складови помещения" с възложител П*В*Р*


07-01-2019
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.