Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС през 2018 г.

 

        На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (изм. и доп., ДВ бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г.), РИОСВ – Шумен осигурява обществен достъп до информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за период 14 дни от датата на постъпването и в РИОСВ-Шумен за изразяване на становища от заинтересувани лица. Информацията е на разположение за срок от 14 дни в сградата на РИОСВ Шумен, гр. Шумен, ул. „Съединение“ № 71, ет.3, Дирекция „Превантивна дейност“, направление „ЕО и ОВОС“, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

 

2018-12-18  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на производствено - складова база за метални изделия в поземлен имот с идентификатор 83510.337.7 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността Дремжа, общ. Шумен, област Шумен" с възложител: С*Д*Т*. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 02.01.2019 г.

2018-12-13  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на предприятие за производство на каменна вата" с възложител: "РОК-7" ЕООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 27.12.2018 г.

2018-12-10  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Водовземане от подземни води чрез ново съоръжение за самосотятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури в имот 55292.56.431 землище с. Памукчии, общ. Нови пазар, обл. Шумен" с възложител: "Агрострой" ЕООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 27.12.2018 г.

2018-12-06  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на собствено водовземно съоръжение - тръбен кладенец в имот с идентификатор 52009.504.159 по КК на гр. Нови пазар, общ. Нови пазар, обл. Шумен " с възложител: "Дюра-тайлс БГ" АД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 20.12.2018 г.

2018-12-06  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на поливна система и 4 броя водовземни съоръжения в поземлен имот с идентификатор 83510.662.20, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен" с възложител: Община Шумен. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 20.12.2018 г.

2018-11-26  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на ферма за угояване на телета в ПИ с идентификатор 46053.501.15, намиращ се в област Шумен, общ. Шумен, с. Мадара, ул. Стопански двор" с възложител: Т*А*С*. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 10.12.2018 г.

2018-11-26  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор: 83510.10.1002 в местност Куванлък, гр. Шумен, обл. Шумен, общ. Шумен" с възложител: Д*Г*Д*. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 10.12.2018 г.

2018-11-14  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на складова база, цех за обработка на дървесина в имот с идентификатор 03633.27.4 по кадастралната карта на на с. Белокопитово, общ. Шумен, обл. Шумен" с възложител: Ю*Д*П*. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 28.11.2018 г.

2018-11-01  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Монтиране и експлоатация на инсталация за преработка на пластмасови опаковки" в ПИ 51024.29.12 землище с. Надарево, общ. Търговище с възложител: "Ингаз комерс" ЕООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 15.11.2018 г.

2018-10-22  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Преустройство по време на строителство на част от склад за съхранение на фуражи в Биотехническо съоръжение - пункт за обработка на космат отстрелян дивеч и ремонтна работилница за собствени нужди в ПИ № 072030 с площ 26289 дка, НТП Дървопроизводствена площ в землището на с. Борци, общ. Венец" с възложител: ТП ДЛС "Паламара". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 05.11.2018 г.

2018-10-16  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане и експлоатация на участък за оцветяване на стъклото към Тракия Глас България ЕАД" с възложител: "Тракия Глас България" ЕАД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 30.10.2018 г.

2018-10-15  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за разполагане съоръжение за третиране на отпадъци" с възложител: "МБАЛ-Шумен" АД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 29.10.2018 г.

2018-09-13  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Екстензивно отглеждане на риба в яз. Виница, тип на производство - непълно системно, в землището на с. Виница, общ. Върбица, обл. Шумен" с възложител: "Дракула" ЕООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 27.09.2018 г.

2018-09-11  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение „Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен, разпределителен газопровод извън урбанизираната територия, изготвяне на подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план (ПП), инвестиционен проект и изграждане на: разпределителен газопровод, захранващ ПИ 10176.502.2 в землище на с. Васил Друмев, община Шумен, област Шумен" с възложител: "Аресгаз" ЕАД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 25.09.2018 г.

2018-09-10  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение „Изграждане на складова сграда в поземлен имот с идентификатор 83510.337.10, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен" с възложител: "Стронг строй" ЕООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 25.09.2018 г.

2018-09-07  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение „Изграждане на търговски център в УПИ V - 699, кв. 40, гр. Опака" с възложител: "Демирташ" ООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 21.09.2018 г.

2018-09-05  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за производство на електроенергия от дървесни опадъци" с възложител: "Акация трейд" ООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 19.09.2018 г.

2018-08-20 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение „Разширение на съществуващ гробищен парк след промяна предназначението на земеделска земя в ПИ № 000081 с НТП Пасище, мера с площ на разширението 2880 кв.м. в местност Кеневерлик в землището на с. Ломци, общ. Попово" с възложител: Община Попово. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 03.09.2018 г.

2018-08-20 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение „Разширение на съществуващ гробищен парк след промяна предназначението на земеделска земя в ПИ № 000147 с НТП Пасище, мера с площ на разширението 3 000 кв.м. на с. Априлово, общ. Попово" с възложител: Община Попово. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 03.09.2018 г.

2018-08-07 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение „Извършване на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риба и други водни организми в язовир "Янково", в землището на с. Янково, община Смядово, ПИ №000042" с възложител: "Комс Трейдинг"ООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 21.08.2018 г.

2018-07-18 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение „Оборудване на съществуваща сграда в птицеферма за отглеждане на птици - кокошки носачки в имот с идентификатор 38501.102.24, землището на с. Копрец, община Търговище, област Търговище" с възложител: А**** Ф***** А*****. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 01.08.2018 г.

2018-07-09  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение „Изграждане на магазин за промишлени стоки: мебели и офиси в поземлен имот с идентификатор 83510.412.15 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността Горен сусурлук" с възложител: "ЕЕМ" ЕООД, гр. Шумен. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 23.07.2018 г.

2018-06-19  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение „Изграждане на център за грижа за лица с умствена изостаналост" с възложител: Община Нови пазар. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 03.07.2018 г.

2018-06-19  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение „Изграждане на птицеферма за кокошки - носачки с капацитет 38016 броя места за птици в ПИ № 037030 в землището на с. Козма Презвитер с площ на парцела 5522 кв. м. и обновяване и реконструкция на 4 броя силози в поземлен имот 37811.37.2 по КК на с. Козма Презвитер с площ на имота 24624 кв. м." с възложител: СД "Квинс - арго и с-ие", гр. Лозница. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 03.07.2018 г.

2018-06-13 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 и ДОСВ който се приема като по-обстойно разработена част от информацията по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС, съгласно писмо на МОСВ изх. № 05-08-1947/12.06.2018 г. за инвестиционно предложение "Изграждане на малка водна електрическа централа в поземлен имот с идентификатор 44598.75.10 и поземлен имот с идентификатор 44598.80.4 в землището на с. Любичево, общ. Антоново, обл. Търговище" с възложител: "365 кариери" ЕООД, гр. София. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 27.06.2018 г.

2018-06-11  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица доИнформация по приложение №2 за инвестиционно предложение „Разширение на ферма за отглеждане на кокошки носачки в УПИ V "за птицеферма", кв. 39, с. Кръшно, общ. Търговище" с възложител: "Милмакс" ЕООД, гр. Търговище. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 25.06.2018 г.

2018-06-04  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица доИнформация по приложение №2 за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за производство на овоцелни табла и други асортименти в УПИ II, кв. 1 по регулационния план на с. Долно Новково, общ. Омуртаг" с възложител: "Трейлайн" ООД, с. Долно Новково. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 18.06.2018 г.

2018-06-01  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение „Монтаж на инсталация за дестилиране на етерични масла в ПИ № 69924.64.156 по КК на с. Струйно, общ. Шумен с площ 7766 кв. м. и НТП За друг вид производсвен складов обект" с възложител: "Земя-96" ООД, гр. Шумен. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 15.06.2018 г.

2018-05-23 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 и Приложения за инвестиционно предложение „Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия обслужвана от "В и К - Шумен" ООД, гр. Шумен" с възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, гр. София. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 06.06.2018 г.

2018-05-18  Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение „Инвестиционен проект за кланичен пункт към съществуваща кравеферма в поземлен имот с идентификатор 53535.359.12 в гр. Омуртаг" с възложител: И*****Ш*****

2018-05-17 Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение „Добив на подземни води чрез ново съоръжение /каптаж/ с дебит Q = 1,4 l/s в ПИ № 00098 в землището на с. Търновца, общ. търговище за допълнително питейно-битово водознабдяване на с. Овчарово, общ. Търговище" с възложител: "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Търговище

2018-05-09 Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение „Модернизация на технологичното оборудване и подобряване на условията на производство, подобект Цех за разфасовки и опаковки" с възложител: "Ваком МП" ООД, гр. София

2018-05-03  Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение „Изграждане на дестилерия за етерични масла в поземлен имот 47161.504.1 по КККР на с. Мараш" с възложител: "Инвест агро БГ" ООД, гр. Шумен

2018-05-02  Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение „Изграждане на дестилерия за етерични масла в поземлен имот 373232.100.61 по КККР на с. Климент" с възложител: "Петел груп" ЕООД, с. Климент

2018-04-19  Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за приемане, третиране и съхранение на отпадъци в имот с идентификатор 83510.670.99 по КК на гр. Шумен с ТПТ: Урбанизирана и НТП: За производството на строителни материали, конструкции и изделия с площ от 12429 кв.м." с възложител: "Димчо Атанасов - 1" ЕООД

2018-04-12  Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение „Изграждане на месодобивно и месопреработвателно предприятие в УПИ XIII, кв. 1 по плана на с. Дойранци, общ. Каолиново с възложител: "Агрозах" ЕООД

2018-03-16  Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение „Изграждане на птицеферма за кокошки носачки с капацитет 33600 броя места за птици в поземлен имот с идентификатор 83510.204.32 по КК на гр. Шумен с възложител: "Енерон" ЕООД гр. Варна

2018-02-21  Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение „Изграждане и експлоатация на: нова сграда за стъклени трошки към инсталация за производство на плоско стъкло, разширение на участък помощни съоръжения посредством нова система за охлаждане на вода затворен тип и допълнителна система за охлаждане на вода затворен тип и допълнителна система за охлаждане на вода отворен тип с включени към нея помпена станция и басейн за вода и трансформаторна подстанция“ в поземлен имот с идентификатор 73626.533.9 по КК на гр. Търговище с възложител: "Тракия Глас България" ЕАД гр. Търговище


21-02-2018
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.