Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС през 2019 г.

 

        На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (изм. и доп., ДВ бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г.), РИОСВ – Шумен осигурява обществен достъп до информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за период 14 дни от датата на постъпването и в РИОСВ-Шумен за изразяване на становища от заинтересувани лица. Информацията е на разположение за срок от 14 дни в сградата на РИОСВ Шумен, гр. Шумен, ул. „Съединение“ № 71, ет.3, Дирекция „Превантивна дейност“, направление „ЕО и ОВОС“, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

 

2019-12-23  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Сезонна дестилерия за лавандула, ПИ с идентификатор 83510.678.417 по КК на гр. Шумен, кв. Макак, общ. Шумен, ул. Албена № 12" с възложител: ЗП Д*Н*А*. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 06.01.2020 г.

2019-12-13  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Дестилерия за етеричномаслени и медицински култури в УПИ LXXVII, кв. 4, ПИ 73626.504.771, Промишлена зона гр. Търговище" с възложител: "Стройкомерс-ТТ" ЕООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 27.12.2019 г.

2019-11-26  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на сгради /бунгала/ за сезонен отдих в поземлени имоти с идентификатори 58222.111.447, 58222.111.202, 58222.111.203, гр. Велики Преслав и водоснабдяване на модулни павилиони - Павилион 1 - модулен павилион - репродуктивно - производствен център за риби в ПИ № 58222.111.96 и Павилион 2 - модулен павилион /помещения с иновативна, интегрирана биотехнология за устойчиво и екологосъобразно аквапространство и научно-изследователска и развойна дейност и обучение/ в ПИ № 58222.111.96 общ. Велики Преслав, обл. Шумен" с възложител: "Екуиъс" ООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 10.12.2019 г.

2019-11-26 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на мобилна мандра ПИ с идентификатор 177, кв.51, по КК на гр. Каолиново" с възложител: "Делиорман груп" ООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 10.12.2019 г.

2019-11-26 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Дестилерия за етерични масла в ПИ 46228.7.28, местност Бял Бряг, с. Маково, общ. Търговище" с възложител: С*Д*Р*. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 10.12.2019 г.

2019-11-11 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на дестилерия за производство на етерични масла от лечебно - ароматни култури" с възложител: "Иксед" ЕООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 25.11.2019 г.

2019-11-04 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Оборудване на съществуваща сграда в птицеферма за отглеждане на птици - подрстващи кокошки носачки в УПИ II, кв. 19 на с. Поройно, общ. Антоново, обл. Търговище" с възложител: "АГС ГРУП" ООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 19.11.2019 г.

2019-11-04 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Разширение на съществуващ гробищен парк, обслужващ с. Васил Друмев, общ. Шумен с обхват на имота с проектен идентификатор 10176.57.251 по КК на с. В. Друмев, общ. Шумен" с възложител: Община Шумен. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu. Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 19.11.2019 г.

2019-10-30 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Преустройство на съществуваща стопанска сграда в пилчарник с капацитет до 27000 броя пилета в село Мокреш, общ. Велики Преслав" с възложител: Ф*С*Х*. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 13.11.2019 г.

2019-10-18 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения "чл. 50, ал. 7, т. 1 от ЗВ" - изграждане на водоснабдителен сондаж тръбен кладенец за добив на подземни води за промишлено и самостоятелно питейно - битово водоснабдяване с цел бутилиране на трапезна вода" с възложител: "ВОДИЦА БОТЪЛИНГ" ЕООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 01.11.2019 г.

2019-10-18 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на производствена база - картонен цех за опаковки и собствен водоизточник в ПИ с идентификатор 83510.53.1 по КК на гр. Шумен с площ 18 803 м. кв. и НДП: "Нива", местност "Баш тепе", землище гр. Шумен" с възложител: "Сидома" ЕООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 01.11.2019 г.

2019-10-10 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Производство на прахообразни промишлени пиротехнически патрони Аутостем в съществуващи помещения, обособени за производство на взривни вещества на територията на на бивш Химически комбинат, цех 100, гр. Смядово собственост на Караш инвест ООД" с възложител: "Караш инвест" ООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 24.10.2019 г.

2019-10-03 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Разширение на строителната граница на гр. Антоново за сметка на ПИ с ид. 00518.501.104 - пасище с площ 6682 кв.м., след процедура по промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди образуване на шест нови урегулирани поземлени имоти с отреждане за малко етажно строителство" с възложител: Община Антоново. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 17.10.2019 г.

2019-09-16 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на ферма за отглеждане на овце в УПИ № IX 113 в кв. 16 по действащия регулационен план на с. Иглика, общ. Хитрино, обл. Шумен" с възложител: Ф*Н*З*. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 30.09.2019 г.

2019-09-11 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на собствено водовземно съоръжение - тръбен кладенец в имот с идентификатор 83510.670.143 по КК на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен" с възложител: "Фикосота" ООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 25.09.2019 г.

2019-09-10  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Проектиране и изграждане на гробищен парк, обслужващ с. Коньовец, общ. Шумен" с възложител: Община Шумен. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 24.09.2019 г.

2019-09-02  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на животновъдна сграда за отглеждане на крави в ПИ с идентификатор 72549.53.6 в землище на с. Тодор Икономово, общ. Каолиново, обл. Шумен" с възложител: О*Е*М*. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 16.09.2019 г.

2019-08-29  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Поставяне на мобилно съоръжение за третиране на отпадъци чрез стабилизиране, втвърдяване и инертизиране в поземлен имот с идентификатор 52009.504.197, гр. Нови пазар, общ. Нови пазар, обл. Шумен" с възложител: "Екомакс" ООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 12.09.2019 г.

2019-08-19  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Разширение и реконструкция на кланица с транжорна УПИ VII за кланица и колбасарски цех, кв. 24, Промишлена зона, гр. Търговище" с възложител: "Месокомбинат Русе" АД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 30.08.2019 г.

2019-08-07  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Смяна предназначението на ПИ с идентификатор 83510.580.9 по КК на гр. Шумен с цел обединяване с ПИ с идентификатор 83510.580.25 по КК на гр. Шумен поради осигуряване на достъп него" с възложител: "Пацо кар" ЕООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 21.08.2019 г.

2019-07-22  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на фабрика за преработка на слънчоглед в ПИ с идентификатор 57649.92.5,местност Пътека в южната промишлена зона на гр. Попово" с възложител: "Ойропак" ЕООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 05.08.2019 г.

2019-06-17  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Промяна предназначението на стопанска постройка в дестилерия за етерично - маслени суровини" с възложител: "Вяра-2001" ООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 01.07.2019 г.

2019-06-10  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на модулна пречиствателна станция за отпадни води и довеждаща инфраструктура на гр. Върбица, общ. Върбица" с възложител: Община Върбица. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 24.06.2019 г.

2019-05-30  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Водовземане от подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение на подземни води /тръбен кладенец/ с дълбочина до 20 m за други цели и допълване на противопожарния запас в цеха за студено смесване и разфасоване на ветеринарни медикаменти на фирмата в ПИ № 83510.608.14, м. Якова, гр. Шумен" с възложител: "Фарма вет" ООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 13.06.2019 г.

2019-05-27 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на животновъден комплекс в УПИ II-199, кв.39 и УПИ III - 199, кв. 39 по плана на с. Красен дол, общ. Никола Козлево, област Шумен" с възложител: ЗП И*Е*Р*. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 10.06.2019 г.

2019-04-12  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Разработване на находище за строителни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства (варовици) от находище "Кралево - 2", землище с. Кралево, общ. Търговище, обл. Търговище, в ПИ с идентификатор 39390.222.18 по КК на с. Кралево, общ. Търговище" с възложител: "Автомагистрали - Черно море" АД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 30.04.2019 г.

2019-04-10  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Преустройство, разширение и смяна предназначението на съществуваща сграда в кланичен пункт и предприятие за месопреработка" с възложител: "Екани" АД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 24.04.2019 г.

2019-04-05  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Складове за хранителни и промишлени стоки, които ще се реализират в поземлени имоти с идентификатор 83510.580.20; 83510.580.23 и 83510.580.26" с възложител: "Трънчев" ООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 19.04.2019 г.

2019-04-05  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Увеличаване капацитета на птицеферма в поземлен имот с ПИ 132006, с площ 16 386 кв.м. в землището на с. Методиево, общ. Върбица, област Шумен с 35 626 броя бройлери" с възложител: "Елитсан" ЕООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 19.04.2019 г.

2019-03-29 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на Производствено - складова база и сервиз за ремонт на МПС в поземлян имот с идентификатор 83510.337.2 по КК на гр. Шумен в местността "Дремжа", община Шумен, област Шумен" с възложител: "РЕГО - 2016" ЕООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 12.04.2019 г.

2019-03-21  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на мини мандра за преработка на сурово мляко с капацитет до един тон на ден в УПИ IX-58, кв. 28 по плана на с. Бяла река, общ. Върбица" с възложител: "Био пица" ЕООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 04.04.2019 г.

2019-03-21  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Разработване и експлоатация на иновативен проект за устойчива интегрирана технология за култивиране на налим за консумация и разработване на биотехнологични параметри за повишаване на имунния статус на отглежданите риби, включващи методи, намаляващи отрицателното въздействие върху околната среда" с възложител: "Екуиъс" ООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 04.04.2019 г.

2019-02-13  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Производство на течен органичен тор в ПИ № 103009 в землището на с. Сливак, общ. Хитрино" с възложител: "Пестицид" ЕООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 27.02.2019 г.

2019-02-04  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Добив на подземни богатства - кварц каолинова суровина от находище Саръгьол (Жълти дол), гнезда 17 и 20 Шуменска област, в границите на актуализирана концесионна площ, включваща цялата площ на гнездо 17 в концесионната площ, съгласно разпоредбите на Закона за подземните богатства" с възложител: "Каолин"АД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 18.02.2019 г.

2019-01-30  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на свинеферма с капацитет до 64 броя свине - майки, до 135 броя подрастващи прасета и до 240 броя прасета за угояване в поземлен имот с идентификатор 32158.294.1049 по КК на с. Ивански, общ. Шумен" с възложител: Д*А*Д*. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 13.02.2019 г.

2019-01-29  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на шахтов кладенец (ШК-1) с диаметър ф-1000 мм и дълбочина L - 20 - 25 м за промишлени - земеделски нужди, в ПИ 000642 в землището на с. Водица, общ. Попово" с възложител: ЕT "Агро-М - Драгомир Дончев". Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 12.02.2019 г.

2019-01-22  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на рибовъдна ферма за отглеждане на риба в язовир Дервиша, общ. Велики Преслав, обл. Шумен" с възложител: "Екуиъс" ООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 05.02.2019 г.

2019-01-18  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изпълнение на обратен насип и изграждане на складови сгради в поземлени имоти с идентификатор 83510.560.4 и 83510.560.15, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен" с възложител: "Каролина комерс" ЕООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 01.02.2019 г.

2019-01-10  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изготвяне на ПУП-ПЗ и промяна на предназначението на имот с идентификатор 46053.28.47 по кадастралната карта на с. Мадара, общ. Шумен и изграждане на хотел, автомивка и сервиз за ремонт на МПС" с възложител: Р*Г*И*. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 24.01.2019 г.

2019-01-07  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Съхранение на опасни отпадъци, монтиране и експлоатация на съоръжение за третиране на опасни отпадъци в гр. Шумен УПИ LXXVI, планоснимачен № 83510.670.66, кв. 340" с възложител: "Екостарт България" ООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 21.01.2019 г.


07-01-2019
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.