Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Обяви по чл. 95, ал. 1 от ЗООС за 2019 г.

 

2019-12-30 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Извършване на дейност в съществуващ цех за производство на колбаси, месни продукти/кебапчета, кюфтета, с. Климент, в ПИ 37232.501.271 по КК на с. Климент, общ. Каолиново" с възложител "Надежда" ООД

2019-11-28 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Дестилерия за етеричномаслени и медицински култури в УПИ LXXVII, кв. 4, ПИ 73626.504.771, промишлена зона гр. Търговище" с възложител "Стройкомерс-ТТ" ЕООД

2020-10-13 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Разширение на дейността - изменение и допълнение на Разрешение № 15-ДО-252-19 от 21.06.2019 г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци, издадено от РИОСВ - Шумен в поземлен имот с идентификатор 83510.670.73 по КК на гр. Шумен с площ 3923 кв.м. и НТП: За ремонт и поддръжка на транспортни средства" с възложител "Метарекс" ООД

2020-10-13 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Разширение на дейността - изменение и допълнение на Разрешение № 15-ДО-252-19 от 21.06.2019 г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци, издадено от РИОСВ - Шумен в поземлен имот с идентификатор 83510.208.43 по КК на гр. Шумен с площ 8078 кв.м. и НТП: За друг вид производствен, складов обект" с възложител "Метарекс" ООД

2019-10-18 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Осъществяване на дейност по съхранение (R13), предварително третиране (R12) и рециклиране (R3) на отпадък с код 15 01 03 и наименование "Опаковки от дървесни материали" на площадка в УПИ I, кв. 114 по плана на гр. Каспичан, ул. "Добруджа" №6" с възложител "ВИЖ" ЕООД

2019-10-16 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Създаване нова дестилерия за етерично масла" в ПИ №47785.38.198.1 в с. Менгишево, общ. Върбица с площ 728 кв. м.и НТП: "Селскостопанска сграда" с възложител Х*К*

2019-10-16 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Преустройство на съществуваща стопанска сграда в пилчарник с капацитет до 27 000 броя пилета " в УПИ II-301, кв. 20 по плана на с. Мокреш, общ. В. Преслав, с площ 2 795 кв. м. с възложител Ф*Х*

2019-10-02 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Разширяване на строителната граница на гр. Антоново" с възложител Община Антоново

2019-09-17 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на дестилерия за производство на етерични масла от лечебно-ароматни култури в поземлен имот с идентификатор 37262.100.89 по КК на с. Климент, с площ 6004 кв. м. и НТП: За сруг вид производствен, складов обект" с възложител "Иксед" ООД

2019-09-13 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Разширяване на съществуващ гробищен парк, обслужващ с. Васил Друмев, общ. Шумен, с обхват на имот с проектен идентификатор 10176.57.251 по КК на с. Васил Друмев" с възложител Община Шумен

2019-09-11 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Оборудване на съществуваща сграда в птицеферма за отглеждане на птици - подрастващи кокошки носачки в УПИ II, кв. 19 на с. Поройно, общ. Антоново, обл. Търговище" с възложител "Агс груп" ООД

2020-10-13 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на мобилна мандра с капацитет до 2 тона преработено мляко на ден в ПИ с идентификатор 177, кв. 51 по КК на гр. Каолиново, кв. Боймир" с възложител "Делиорман груп" ООД

2019-08-23 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Сезонна дестилерия за лавандула, ПИ с идентификатор 83510.678.417 по КК на гр. Шумен, кв. Макак, общ. Шумен" с възложител ЗП Д*А*

2019-08-09 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Дестилерия за етерични масла в ПИ №46228.7.22 в местност "Бял бряг", с. Маково, общ. Търговище" с възложител С*Р*

2019-08-08 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на инсталация за оползотворяване на неопасни отпадъци с цел производство на топлинна и електрическа енергия в поземлени имоти с идентификатори 57649.55.146 и 57649.55.139 по КК на гр. Попово с НТП: За складова база" с възложител "Еко инвест север" ООД

2019-08-02 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на водоснабдителен сондажен тръбен кладенец за добив на подземни води за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване с цел бутилиране на трапезна вода в ПИ с идентификатор 11716.637.52 по КК на с. Водица, общ. Попово" с възложител "Водица ботълинг" ЕООД

2019-08-01 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на животновъдна сграда за отглеждане на крави в ПИ № 72549.53.6 в землището на с. Тодор Икономово, общ. Каолиново, обл. Шумен" с възложител ЗП О*М*

2019-08-01 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на ферма за отглеждане на овце в УПИ IX 113 в кв. 16 по действащият регулационен план на с. Иглика, общ. Хитрино" с възложител Ф*Х*З*

2019-08-01 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: " Разширение и реконструкция на кланица с транжорна в УПИ VII - за кланица и колбасарски цех, кв. 24, Промишлена зона гр. Търговище" с възложител "Месокомбинат Русе" АД

2019-07-15 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "разширение на гробищен парк на с. Стоян Михайловски, общ. Нови Пазар с поземлян имот с идентификатор 69506.9.204 по КК на с. Стоян Михайловски с площ 12,189 дка и НТП: "Пасище" с възложител Община Нови Пазар

2019-06-13  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на ново млекопреработвателно предприятие за преработка на 5 т/ден в с. Станец, общ. Омуртаг" с възложител Х*Е*Х*

2019-05-31  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на автосервиз и хотел с обслужващи в тях помещения кафе и офис в поземлени имоти с идентификатори 83510.580.9 и 83510.580.25 по КК на гр. Шумен" с възложител "Пацо кар" ЕООД, гр. Смядово

2019-05-31  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на дестилерия за производство на етерични масла, находяща се в поземлен имот с идентификатор 83510.669.93" с възложител "БГ агро складово стопанство" ЕООД, гр. Варна

2019-05-22  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Производство на прахообразни промишлени пиротехнически патрони Аутостем в съществуващи помещения, обособени за производство на взривни вещества на територията на цех 100 в ПИ с идентификатор 67708.282.508 по КК на гр. Смядово" с възложител "Караш инвест" ООД, гр. Габрово

2019-05-22  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Обособяване на гробищен парк в ПИ № 02909 в землището на с. Венец, общ. Венец" с възложител Община Венец

2019-05-22  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Обособяване на гробищен парк в ПИ № 031027 в землището на с. Венец, общ. Венец" с възложител Община Венец

2019-05-22  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Обособяване на гробищен парк в ПИ № 015010 в землището на с. Изгрев, общ. Венец" с възложител Община Венец

2019-05-22  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Обособяване на гробищен парк в ПИ № 000063 в землището на с. Черноглавци, общ. Венец" с възложител Община Венец

2019-05-22  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на дестилерия за производство на етерични масла в имот с иеднтификатор 78077.32.8 по кадастралната карта на с. Цар Асен, общ. Попово, обл. Търговище" с възложител "БНВ 18" ООД, с. Цар Асен

2019-05-22  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на цех за преработка на билки и етерично-маслени култури и дестилерия в ПИ № 58222.496.24 по КК на гр. Велики Преслав" с възложител "Сафран инвест" ЕООД, гр. Шумен

2019-05-14  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на сгради /бунгала/ за сезонен отдих в ПИ с идентификатори: 58222.111.447; 58222.111.202; 58222.111.203, гр. Велики Преслав и съгласуване на точка на заустване в имот с идентификатор 58222.111.2373" с възложител "Екуиъс" ООД, гр. Шумен

2019-05-10  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на предприятие за производство на вина, дегустационна, складове на едро и търговия с винов ПИ с идентификатор 52009.9.348 по КК на гр. Нови пазар" с възложител "Милена+Ю" ЕООД, гр. Варна

2019-04-30  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Проектиране и изграждане на гробищен парк, обслужващ с. Коньовец, общ. Шумен" с възложител Община Шумен

2019-04-19 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на фабрика за преработка на слънчоглед в поземлен имот с идентификатор 57649.92.5 по кадастралната карта на гр. Попово" с възложител "Ойропак" ЕООД, гр. София

2019-04-16 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на собствено водовземно съоръжение - тръбен кладенец в имот с идентификатор 83510.670.143 по КК на гр. Шумен" с възложител "Фикосота" ООД, гр. Шумен

2019-03-26 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на животновъден комплекс в УПИ II -199,кв. 39 и УПИ III-199, кв. 39 по плана на с. Красен дол, общ. Никола Козлево" с възложител ЗП И*Е*Р*

2019-03-06  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Разработване и експлоатация на иновативен проект за устойчива интегрирана технология за култивиране на риби за консумация и разработване на биотехнологични параметри за повишаване на имунния статус на отглежданите риби, включващи методи, намаляващи отрицателното въздействие върху околната среда" с възложител "Екуиъс" ООД, гр. Шумен

2019-02-28  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Преустройство, разширение и смяна предназначението на съществуваща сграда в кланичен пункт, предприятие за месопреработка и предприятие за млекопреработка в УПИ II, кв. 24, стопански двор по плана на с. Трем, общ. Хитрино" с възложител "Екани" АД, с. Трем

2019-02-21  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на производствено-складова база и сервиз за ремонт на МПС в поземлен имот с иднтификатор 83510.337.2 по КК на гр. Шумен с площ 3626 кв.м. и НТП: Нива" с възложител "Рего-2016" ЕООД, гр. Шумен

2019-02-20  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на производствена база - картонен цех за опаковки в поземлен имот с идентификатор 83510.53.1 по КК на гр. Шумен с площ 1883 кв. м. и НТП: Нива, местност Баш тепе" с възложител "Сидома" ЕООД, гр. Шумен

2019-02-19  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на складове за хранителни и промишлени стоки в поземлени имоти с идентификатори 83510.580.20 с площ 3313 кв.м. и НТП Пасище, 83510.580.26 с площ 3023 кв.м. и НТП: Пасище и 83510.580.23 с площ 1357 кв.м. и НТП За селскостопански, горски път по кадастралната карта на гр. Шумен" с възложител "Трънчев" ООД, гр. Шумен

2019-02-13  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Оборудване на съществуваща селскостопанска сграда в птицеферма с капацитет 28 700 места за отглеждане на птици  в поземлен имот с идентификатор 36590.506.689 по КК на с. Каспичан, общ. Каспичан с площ 14449 кв.м. и НТП За стопански двор" с възложител "Плантабул" ООД, гр. Шумен

2019-01-15  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на нови сгради за складови дейности в поземлен имот с идентификатор 83510.31.219 по КК на гр. Шумен, общ. Шумен" с възложител "Фуражи" ООД, гр. Шумен

2019-01-15  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Водовземане от подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение на подземни води (тръбен кладенец) с дълбочина до 20 m за други цели и допълване на противопожарния запас в цеха за студено смесване и разфасоване на ветеринарни медикаменти на фирмата в ПИ №83510.608.14 по КК на гр. Шумен, м. Якова" с възложител "Фарма вет" ООД, гр. Шумен


15-01-2019
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.