Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Контрол правно действие на крайни актове по реда на гл. 6 от ЗООС през 2019 г.

 

 

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ШУ-30-ПР/2014 г. за  инвестиционно предложение: “Изграждане на ваканционно селище в имот 020055 в землището на с. Стара речка, общ. Антоново", издадено от директора на РИОСВ гр. Шумен с възложител "Къневи 7" ЕООД –  изгубило правно действие.

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ШУ-32-ПР/2014 г. за  инвестиционно предложение: “Изграждане на електроцентрала с мощност 1000 Kwh, чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции в УПИ XIII, кв. 6 по плана на с. Кьосевци, общ. Антоново", издадено от директора на РИОСВ гр. Шумен с възложител "Къневи груп" ООД –  изгубило правно действие.

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ШУ-06-ПР/2014 г. за  инвестиционно предложение: “Газификация на гр. Велики Преслав - изграждане на газоразпределителна мрежа", издадено от директора на РИОСВ гр. Шумен с възложител "ЧТК" АД, гр. София –  изгубило правно действие.

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС № ШУ-01-ПР/2014 г. за  инвестиционно предложение: “Изграждане на ферма за интензивно риборазвъждане и отглеждане на аквакултури в система от басейни, включени в редукционна система аквапоника за отглеждане на растителни култури, както и всички съпровождащи производствения процес дейности в с. Панайот Хитово, общ. Омуртаг", издадено от директора на РИОСВ гр. Шумен с възложител "Инитиум 86" ЕООД –  изгубило правно действие.


08-04-2019
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.