Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Обяви по чл. 95, ал. 1 от ЗООС за 2020 г.

 

2020-12-23 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Площадка за дейности с отпадъци в поземлен имот с идентификатор 78210.14.62 по КК на с. Хан Крум, общ. Велики Прелав" с възложител "Ултима про" ЕАД

2020-12-15 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на фотоволтаична централа в поземлен имот с идентификатор 37469.27.5 (стар № 027005), поземлен имот с идентификатор 37469.27.7 (стар № 027007) и поземлен имот с идентификатор 37469.27.8 (стар № 027008) в землището на с. Ковачевец, общ. Попово, обл. Търговище" с възложител "Синтезия" ООД

2020-12-11 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на логистичен център, тир паркинг и автомивка в ПИ с идентификатор 83510.23.37 по КК на гр. Шумен, м. Стража" с възложител "ДЖЕС ТРАНС" ЕООД

2020-12-10 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Водовземане от повърхностен воден обект - р. Чатал дере, с цел напояване на земеделски култури в землището на с. Паламарца, ЕКАТТЕ 55213, общ. Попово, обл. Търговище" с възложител ЧЗП Д*С*

2020-11-26 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Газифициране на инсталация за производство на необработени метали от отпадъци чрез металургични процеси, разположена в землището на с. Стража, общ. Търговище, обл. Търговище" с възложител "БМП-Близнаци-метал пластик" ООД

2020-11-25 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на собствено водовземно съоръжение - тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 83510.669.50 по КК на гр. Шумен" с възложител "Ваком МП" ООД

2020-10-29 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на оранжерии, система за капково напояване и собствен водоизточник в поземлени имоти с идентификатори 51024.45.194, 51024.45.196, 51024.45.188 и 51024.45.192 по КК на с. Надарево, общ. Търговище" с възложител ЗП Х*Х*

2020-10-29  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Монтаж и експлоатация на SMC линия в рамките на завод за производство на ламинирани табли за сервиране и пластмасови съдове в поземлен имот с идентификатор 83510.692.101 по КК и КР на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен" с възложител "Камбро озай БГ" ЕООД

2020-10-28  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Извършване дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми в язовир Соара в землището на гр. Шумен, кв. Дивдядово, местност Варнеолу, поземлен имот с идентификатор 68510.569.27 по КК на гр. Шумен" с възложител "Хемус консулт" БГ" ЕООД

2020-10-21  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Основен ремонт на ул. "Симеон Велики", гр. Каспичан" с възложител Община Каспичан

2020-10-19  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Преоборудване на сгради с № 10, 11 и 12 в сгради за отглеждане на птици - кокошки носачки, в рамките на съществуваща инсталация за отглеждане на птици в имот с идентификатор 23738.53.31 с. Дриново, общ. Попово, обл. Търговище" с възложител "Мар крафт" АД

2020-10-16  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Водовземане за стопански цели (напояване) от подземни води чрез съоръжение за напояване ТК-1 Малък изток - Мадара, изграден в ПИ 46053.24.190, м. Малък изток, землище с. Мадара, общ. Шумен" с възложител "БГ агро плодова компания" ЕООД

2020-10-09  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на сондажен кладенец за собствени потребности в поземлен имот с идентификатор 57649.503.161 по КК на гр. Попово с площ 663 кв.м. и НТП: Незастроен имот за жилищни нужди" с възложител Д*П*

2020-10-09  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Монтаж на линия за предварително третиране на отпадъци в рамките на съществуващата площадка за дейности с отпадъци в УПИ V, кв. 12 по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино, обл. Шумен" с възложител "Акация трейд" ЕООД

2020-10-01  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на къмпинг в землището на с. Развигорово, общ. Хитрино" с възложител "Развигор" ЕООД

2020-09-18  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение "Разширение на дейността - изменение и допълнение на Разрешение № 15-ДО-252-20 от 01.06.2020 г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци, издадено от РИОСВ - Шумен в поземлен имот с идентификатор 83510.208.43 по КК на гр. Шумен с площ 8078 кв.м. и НТП: За друг вид производствен, складов обект" с възложител "Метарекс" ООД

2020-09-11  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на нов обществен паркинг в ПИ №57649.503.2150 и 57649.503.3548 в кв. 105 на гр. Попово с възложител Община Попово

2020-09-10  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма чрез оборудване и експлоатация на съществуваща сграда в поземлен имот 83510.682.587, гр. Шумен, обл. Шумен" с възложител "Виктория вет" ООД

2020-09-04  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Улица и паркинг в кв. 115 между о.т. 360 - 500 и о.т. 599 -598 в гр. Попово" с възложител Община Попово

2020-08-07  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Открит добив на индустриални материали от находище Голяма нива в землището на с. Изгрев, общ. Венец, с. Климент и с. Наум, общ. Каолиново, обл. Шумен" с възложител "Ботера индъстри" ООД

2020-08-04  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Обособяване на площадка за събиране, временно съхранение, предварително третиране - сортиране, разделяне, рязане, балиране, шредиране, смилане на опасни и неопасни отпадъци, предварително третиране - разкомплектоване на ИУМПС, сортиране, рязане, разглобяване на ИУЕЕО" с възложител "Метарекс" ООД

2020-08-04  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Разширение на съществуващи строителни граници и строителство на гараж и барбекю в новия имот, ПИ № 68881.15.31, с. Стара речка, общ. Антоново с площ 631 кв.м. и НТП: Пасище" с възложител Т*Р*

2020-08-04  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Разширение на строителните граници и строителство на барбекю в новия имот, ПИ № 68881.15.32, с. Стара речка, общ. Антоново с площ 631 кв.м. и НТП: Пасище" с възложител Б*Т*

2020-07-24  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен, етап 29 - Газопроводно отклонение за аварийно захранване на "Лавена" АД, "БГ агро" ЕООД, ПП "Успех", "Алтерм" ЕООД - специализирана план-схема и работен проект" с възложител "Аресгаз" ЕАД

2020-06-23  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на цех за производство на кашони с прилежащи административна и складова части в Индустриален парк, кв. 16, парцел VIII - ПИ с идентификатор 83510.693.8 по КК на гр. Шумен" с възложител "Ресапак" ООД

2020-06-01  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Монтиране на линия за калайдисване на медни проводници в рамките на съществуващ завод за производство на медни кабели, разположена в поземлен имот с идентификатор 83510.60.205 по КК на гр. Шумен" с възложител "Сарк България" АД

2020-05-29  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на обект Търговски комплекс в поземлен имот с идентификатор 83510.664.442 по КК на гр. Шумен" с възложител "Донев" ЕООД

2020-05-13  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Инсталация за производство на електроенергия на територията на промишлена зона Терем, гр. Търговище в поземлен имот с идентификатор 73626.504.603 по КК на гр. Търговище с площ 3744 кв.м. и НТП: За друг вид производствен, сккладов обект" с възложител "Билд пропърти" ЕООД

2020-04-23  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма за отглеждане на кокошки носачки чрез оборудване на съществуваща сграда, разположена в имот с идентификатор 38501.102.22, землище на с. Копрец, общ. Търговище, обл. Търговище" с възложител ЗП А*А*

2020-04-21  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Увеличаване на капацитета на съществуваща птицеферма и отглеждане на птици - подрастващи кокошки носачки в УПИ Х, кв. 1, с. Буйново, общ. Търговище" с възложител "Квинс-арго" ЕООД

2020-04-02  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Паркинг за леки автомобили в парцел УПИ XVIII, кв. 23а, с достъп от ул. Кирил и Методий в с. Венец" с възложител Община Венец

2020-03-19  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Увеличаване на количеството на вече разрешени отпадъцина площадката, добавяне на нови кодове отпадъци и добавяне на нова дейност по третиране на отпадъци за площадка с. Царев брод" с възложител "Биана" ЕООД

2020-03-16  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Цех за производство на материали и предмети за контакт с храни и склад за промишлени стоки в ПИ №83510.680.519 по КК на гр. Шумен" с възложител "Краси МВ" ЕООД

2020-03-13  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Модернизация на свинефермав ПИ с идентификатор 00215.39.11, с. Алваново, общ. Търговище" с възложител "Енола фарм" ЕООД

2020-03-13  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Поставянена мобилен инсенератор в УПИ XIV, кв. 62, с. Буйново, общ. Търговище" с възложител "Енола фарм" ЕООД

2020-03-13  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Рекултивация на нарушен терен, представляващ ПИ №57649.58.2, м. Ямата, землище гр. Попово, обл. Търговище" с възложител "М Хайлинг" ЕООД

2020-03-09 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Площадка за дейности с отпадъци в поземлен имот с идентификатор 20938.186.14 по кадастралната карта на с. Дибич, общ. Шумен" с възложител "Ем трейдинг 18" ЕООД

2020-03-06 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Откриване на площадка за вторични суровини - отпадъчна хартия и отпадъчна пластмаса в промишлена сграда с идентификатор 83510.670.35.11 с площ 337 кв.м. и предназначение Промишлена сграда, разположена в ПИ № 83510.670.35 по КК на гр. Шумен" с възложител "Сашо и синове - харт груп" ЕООД

2020-03-06 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Откриване на площадка за временно съхранение на пластмасови отпадъци (неопасни) в ПИ № 32706.501.471 по КК на с. Илия Блъсков, общ. Шумен с площ 2047 кв.м. и НТП: За друг вид производствен, складов обект" с възложител "Грийн макс БГ" ЕООД

2020-03-06 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на газопроводно отклонение до Лес про 17 ООД в землището на гр. Нови пазар" с възложител "Овергаз мрежи" АД

2020-02-21 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Риборазвъждане и аквакултурно производство в съществуващ водоем - яз. Росина, общ. Търговище" с възложител "Дени фиш" ЕООД

2020-02-17 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на малка ферма за аквакултури в УПИ VI-229, кв. 19 по плана на с. Кочово, общ. Велики Преслав" с възложител "Мирон 1970" ЕООД

2020-02-05  Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Обособяване на цех за механична обработка на алуминиеви профили и преустройство на съществуващи съоръжения" с възложител "Алкомет" АД

2020-01-31 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Монтиране на инсталация за елоксация в рамките на цех за алуминиеви профили в Индустриален парк - Шумен, Зона С в поземлен имот с идентификатор 83510.693.51 (с площ 38008 кв.м.) по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен" с възложител "Виас" ЕООД

2020-01-31 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на животновъдна сграда за отглеждане на птици - бройлери в УПИ VII-7, квартал 31, с. Бяла река, общ. Върбица, обл. Шумен" с възложител "Чакръкчи" ЕООД

2020-01-30 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Дестилерия за етерично-маслени култури в с. Средковец, общ. Каолиново, обл. Шумен, ПИ с идентификатор 68388.8.910" с възложител "Шекер 89" ЕООД

2020-01-29 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на обекти за търговия, хранене, услуги и др. в ПИ № 73626.508.184 по КК на гр. Търговище с площ 10391 кв.м. и НТП: Ниско застрояване (до 10 м)" с възложител "Петрови-2011" ООД

2020-01-28 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на модулна инсталация за оползотворяване на неопасни отпадъци с цел прозводство на електрическа и топлинна енергия в поземлени имоти с идентификатори 57649.55.146 с НТП: За складова база и 57649.55.139 с НТП: За складова база по КК на гр. Попово" с възложител "Еко инвест север" ООД

2020-01-24 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Отваряне на цех за складиране, сортиране и дезинфекциране на дрехи втора употреба в сграда с площ 172 кв. м. с идентификатор 52009.503.483.23 по КК на гр. Нови Пазар" с възложител "АГРОСЕВЕР-М" ЕООД

2020-10-13 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Напояване чрез дъждуване на земеделски земи в землището на с. Кюлевча, ЕКАТТЕ 41109, общ. Каспичан, обл. Шумен" с възложител "Алфа комерс" ООД

2020-01-21 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Напояване на земеделски култури и водопой на животни от подземни води, чрез изграждане на водовземно съоръжение - тръбен кладенец в ПИ 73050.2.47, местност Стопански двор, землище на с. Трем, общ. Хитрино, обл. Шумен" с възложител "Екани" АД

2020-01-15 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Външно електрозахранване - МТП 250 kVA; 20/0,4 kV с TM 100 kVA и ЕПО-20 kV за обект Птицеферма за кокошки носачки в кв. 8, УПИ I, с. Веселец, общ. Омуртаг" с възбожител "Радита" ООД

2020-01-02 Обява за постъпило уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране на отпадъци в УПИ III, кв. 12 по плана на с. Хитрино с площ 8525 кв. м" с възложител "Био енигма" ЕООД


02-01-2020
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.