Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Уведомяване по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО за 2019 г.

 

2019-11-01  Искане за "Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) по чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за имот с идентификатор 83510.60.189 по КК на гр. Шумен, местност Ак Чорек и подробни устройствени планове - парцеларни планове (ПУП-ПП) по чл. 110, ал.1, т. 5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническа инфраструктура до имот с идентификатор 83510.60.189 по КК на гр. Шумен"

2019-07-09  Искане за "ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за ПИ № 73626.113.8 по КК на гр. Търговище с площ 3039 кв.м. и НТП: Друг вид нива"

2019-05-20  Искане за "Проект на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за имот с идентификатор 83510.685.415 по КК на гр. Шумен, местност "Сакарка", като поземленият имот се раздели на два нови парцела с идентификатори 83510.685.811 и 83510.685.812 по КК на гр. Шумен".

2020-04-09 Искане за "Изграждане на склад и офиси след одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ и ПУП-ПП парцеларен план за инженерната инфраструктура, във връзка с промяна на предназначението на имота от земеделска земя в устройствена зона предимно производствена - Пп1 в ПИ 83510.366.9, местност Якова, гр. Шумен, НТП Нива"

2020-04-09 Искане за "Изграждане на склад и офиси след одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ и ПУП-ПП парцеларен план за инженерната инфраструктура, във връзка с промяна на предназначението на имота от земеделска земя в устройствена зона предимно производствена - Пп1 в ПИ 83510.365.15, местност Якова, гр. Шумен, НТП Нива"


20-05-2019
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.