Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Уведомяване по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО за 2020 г.

 

2020-09-18  Искане за "Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) по чл. 110, ал.1, т.3 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за имот с идентификатор 83510.10.415 по КК на гр. Шумен в местността "Куванлък" с площ 935 кв.м. и НТП: Нива, специализирани план-схеми по чл. 108, ал.2 от ЗУТ и Подробни устройствени планове - Парцеларни планове по чл. 110, ал.1, т.5 от ЗУТ за участъка извън урбанизираната територия за техническата инфраструктура до имот с идентификатор 83510.10.415 по КК на гр. Шумен"

2020-09-14  Искане за "Изработване на проект на изменение на ПУП-ПЗ с териториален обхват от поземлени имоти 57649.55.146, 57649.55.139 и 57649.55.138 по КК на гр. Попово"

2020-07-16  Искане за "ПУП за елементи на техническата инфраструктура: Обект: Външно кабелно електрозахранване 20 kv на фабрика за алуминиеви профили в УПИ XX, кв. 16, Индустриален парк, гр. Шумен, с идентификатор 83510.693.51"

2020-06-23  Искане за "Изработване на проект на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлени имоти с идентификатори 63241.555.4 в землището на с. Руец, общ. Търгомище"

2020-01-09  Искане за "Изработване на ПУП-ПЗ с цел промяна предназначението на земята в ПИ идентификатор №70398.201.137 по КК на с. Сушина, общ. Върбица за Територия за курортни дейности (Ок), за изграждане на обект - Жилищни сгради за постоянно ползване"


09-01-2020
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2020. Всички права запазени.