Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Прекратени процедури 2020 г.

 

2020-12-23  Съобщение за Решение № ШУ-31-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Осъществяване на дейност по съхранение (R13), предварително третиране (R12) и рециклиране (R3) на отпадък с код 15 01 03 и наименование: Опаковки от дървен материал на площадка в УПИ I, кв. 114 по плана на гр. Каспичан" с възложител "Виж" ЕООД

2020-11-17  Съобщение за Решение № ШУ-30-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на спомагателни производствени дейности, част от цялостния технологичен процес на предприятие за производство на каменна вата, включващо осигуряване на основната суровина за производството в ПИ № 15919.5.195 в землището на с. Голямо соколово, общ. търговище"

2020-10-21  Съобщение за Решение № ШУ-29-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на овцеферма в стопански двор на с. Хърсово, общ. Никола Козлево в УПИ IV, кв. 26 по парцеларния план на стопански двор на с. Хърсово, общ. Никола Козлево" с възложител В*Т*Д*

2020-10-09  Съобщение за Решение № ШУ-28-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Ободобяване на гробищен парк в поземлен имот с идентификатор 10642.29.20 по КК на с. Венец, общ. Венец с НТП: Нива" с възложител Община Венец

2020-10-08  Съобщение за Решение № ШУ-27-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Засаждане на 14,599 дка сливи в ПИ с идентификатор 53223.9.2 по КК на с. Овчарово, общ. Търговище" с възложител Х*И*Ю*

2020-10-08  Съобщение за Решение № ШУ-26-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на предприятие за производство на вина, дегустационна, складове на едро и търговия с вино в ПИ с идентификатор 52009.9.348 по КК на гр. Нови пазар с площ 21 516 кв.м. и НТП: Лозе" с възложител "Милена+ю" ЕООД

2020-10-07  Съобщение за Решение № ШУ-25-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на нова животновъдна сграда - телчарник в ПИ с идентификатор 39671.42.147 по КК на с. Крепча, общ. Опака" с възложител "Крепост 2001" ЕООД

2020-10-07  Съобщение за Решение № ШУ-24-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Ремонт и реконструкция на покриви на съществуващи селскостопански сгради в собствен имот на адрес гр. Шумен, Индустриална зона №2 в ПИ с идентификатор 83510.55.41 по КК на гр. Шумен" с възложител "Броко агро" ЕООД

2020-10-06  Съобщение за Решение № ШУ-23-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Регистрация за животновъден обект - кравеферма по чл. 137 в УПИ VI - 38, кв. 14 по плана на с. Коноп, общ. Антоново" с възложител И*Ф*М*

2020-10-05  Съобщение за Решение № ШУ-22-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Обособяване на ферма за отглеждане на дребни преживни животни - овце и кози (ДПЖ) в поземлен имот с идентификатор 52009.18.713 с площ 3586 кв. м. и НТП: За животвоъдна ферма по КК на гр. Нови пазар" с възложител Д*К*М*

2020-09-08  Съобщение за Решение № ШУ-21-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на дестилерия за производство на етерични масла в имот с идентификатор 78077.32.8 по Кадастралната карта на с. Цар Асен, общ. Попово, обл. Търговище с площ 2977 кв.м. и НТП: За стопански двор" с възложител "БНВ 18" ООД

2020-08-21  Съобщение за Решение № ШУ-20-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране на отпадъци в УПИ III, кв. 12 по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино с площ 8525 кв.м." с възложител "Био енигма" ЕООД

2020-07-30  Съобщение за Решение № ШУ-19-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Оборудване на съществуваща селскостопанска сграда в птицеферма с капацитет 28 700 места за отглеждане на птици в поземлен имот с идентификатор 36590.506.689 по КК на с. Каспичан, общ. Каспичан с площ 14449 кв.м. и НТП: За стопански двор" с възложител "Плантабул" ООД

2020-07-23  Съобщение за Решение № ШУ-18-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на цех за преработка на билки и етерично-маслени култури и дестилерия в ПИ № 58222.496.24 по КК на гр. Велики Преслав" с възложител "Сафран инвест" ООД

2020-07-21  Съобщение за Решение № ШУ-17-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Напояване чрез дъждуване на земеделски земи в землището на с. Кюлевча, ЕКАТТЕ 41109, общ. Каспичан, обл. Шумен" с възложител "Алфа комерс" ЕООД

2020-06-25  Съобщение за Решение № ШУ-16-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Рекултивация на нарушен терен в ПИ с идентификатор 57649.58.2, м. Ямата, землище на гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище" с възложител "М хайлинг" ЕООД

2020-06-25  Съобщение за Решение № ШУ-15-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изпълнение на рекултивация на нарушен терен в ПИ с идентификатор 57649.58.2 в землището на гр. Попово" с възложител "Биан-63" ЕООД

2020-06-03  Съобщение за Решение № ШУ-14-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Построяване на телчарник в двора на собствена кравеферма в ПИ с идентификатор 39671.42.147 по КК на с. Крепча, общ. Опака с НТП: "За стопански двор" с възложител "Крепост-2001" ЕООД

2020-06-02  Съобщение за Решение № ШУ-13-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на склад за зърно с фуражна кухня в ПИ с идентификатор 39671.42.147 по КК на с. Крепча, общ. Опака с НТП: За стопански двор" с възложител "Крепост-2001" ЕООД

2020-05-27  Съобщение за Решение № ШУ-12-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на център за управление на отпадъци в ПИ с идентификатор 57649.55.146, ПИ с идентификатор 57649.55.139 и ПИ с идентификатор 57649.55.138 по КК на гр. Попово" с възложител Община Попово

2020-04-14  Съобщение за Решение № ШУ-11-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на модулна инсталация за оползотворяване на неопасни отпадъци с цел производство на електрическа и топлинна енергия в поземлени имоти с идентификатор 57649.55.146 с НТП: За складова база и 57649.55.139 с НТП: за складова база по КК на гр. Попово" с възложител "Еко инвест север" ООД

2020-04-10  Съобщение за Решение № ШУ-10-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Риборазвъждане и аквакулутурно производство в съществуващ водоем - яз. Росина, общ. Търговище в поземлени имоти с идентификатори: 63077.24.13 по КК на с. Росина, общ. Търговище, 39195.6.183 по КК на с. Кошничари, общ. Търговище и 15103.107.20 по КК на с. Глогинка, общ. Попово, всички с НТП: Язовир" с възложител "Дени фиш" ЕООД

2020-03-12  Съобщение за Решение № ШУ-09-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на инсталация за регенериране на отработени масла с капацитет до 300 л/час (7200 л/24часа) в поземлен имот с идентификатор 83510.202.26 по КК на гр. Шумен с площ 3239 кв.м. и НТП: За друг вид производствен, складов обект" с възложител "Ал и Ко" АД

2020-03-11  Съобщение за Решение № ШУ-08-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Развъждане и отглеждане на риба в ПИ с идентификатор 20643.14.65 по КК на с. Деница, общ. Венец с НТП: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение" с възложител "Деница 2012" ЕООД

2020-03-06  Съобщение за Решение № ШУ-07-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Третиране на неопасни отпадъци на площадката на Екомакс ООД, гр. Шумен, бул. Мадара № 42" с възложител "Екомакс" ООД

2020-02-21  Съобщение за Решение № ШУ-06-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Смяна на трайно ползване на имот в земеделски земи, поземлен имот с идентификатор 30332.77.14 по КК на с. Зараево, общ. Попово с НТП: Пасище и площ 15805 кв.м." с възложител Д*Д*/С*Д*

2020-02-07  Съобщение за Решение № ШУ-05-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Доставка и монтаж на генератор за производство на ел. енергия - 2,2 kW" в ПИ с идентификатор 70398.201.145 по КК на с. Сушина, общ. Върбица" с възложител  О*** Х*** А***.

2020-02-06  Съобщение за Решение № ШУ-04-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на хале за отглеждане на бройлери с максимален производствен капацитет 16 380 броя места за птици в ПИ 093032 в землището на Зараево, общ. Попово" с възложител "Заря-Зараево" ЕООД.

2020-01-27  Съобщение за Решение № ШУ-03-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Реконструкция на лагуна за отпадъчни води на МПП Хаддад ЕООД, с. Макариополско, общ. Търговище" с възложител "Хаддад" ЕООД

2020-01-27  Съобщение за Решение № ШУ-02-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на център за управление на отпадъци в поземлени имоти с идентификатори 57649.55.146 с НТП: За складова база по КК на гр. Попово, общ. Попово" с възложител Община Попово

2020-01-21  Съобщение за Решение № ШУ-01-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на предприятие за производство на електроенергия от дървесни отпадъци с производителност 1000 kWh електроенергия и 1000 kWh топла вода за оранжерийни нужди" с възложител "Акация трейд" ЕООД


21-01-2020
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.