Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен


A+ A-
Прекратени процедури 2020 г.

 

2020-09-08  Съобщение за Решение № ШУ-21-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на дестилерия за производство на етерични масла в имот с идентификатор 78077.32.8 по Кадастралната карта на с. Цар Асен, общ. Попово, обл. Търговище с площ 2977 кв.м. и НТП: За стопански двор" с възложител "БНВ 18" ООД

2020-08-21  Съобщение за Решение № ШУ-20-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране на отпадъци в УПИ III, кв. 12 по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино с площ 8525 кв.м." с възложител "Био енигма" ЕООД

2020-07-30  Съобщение за Решение № ШУ-19-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Оборудване на съществуваща селскостопанска сграда в птицеферма с капацитет 28 700 места за отглеждане на птици в поземлен имот с идентификатор 36590.506.689 по КК на с. Каспичан, общ. Каспичан с площ 14449 кв.м. и НТП: За стопански двор" с възложител "Плантабул" ООД

2020-07-23  Съобщение за Решение № ШУ-18-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на цех за преработка на билки и етерично-маслени култури и дестилерия в ПИ № 58222.496.24 по КК на гр. Велики Преслав" с възложител "Сафран инвест" ООД

2020-07-21  Съобщение за Решение № ШУ-17-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Напояване чрез дъждуване на земеделски земи в землището на с. Кюлевча, ЕКАТТЕ 41109, общ. Каспичан, обл. Шумен" с възложител "Алфа комерс" ЕООД

2020-06-25  Съобщение за Решение № ШУ-16-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Рекултивация на нарушен терен в ПИ с идентификатор 57649.58.2, м. Ямата, землище на гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище" с възложител "М хайлинг" ЕООД

2020-06-25  Съобщение за Решение № ШУ-15-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изпълнение на рекултивация на нарушен терен в ПИ с идентификатор 57649.58.2 в землището на гр. Попово" с възложител "Биан-63" ЕООД

2020-06-03  Съобщение за Решение № ШУ-14-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Построяване на телчарник в двора на собствена кравеферма в ПИ с идентификатор 39671.42.147 по КК на с. Крепча, общ. Опака с НТП: "За стопански двор" с възложител "Крепост-2001" ЕООД

2020-06-02  Съобщение за Решение № ШУ-13-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на склад за зърно с фуражна кухня в ПИ с идентификатор 39671.42.147 по КК на с. Крепча, общ. Опака с НТП: За стопански двор" с възложител "Крепост-2001" ЕООД

2020-05-27  Съобщение за Решение № ШУ-12-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на център за управление на отпадъци в ПИ с идентификатор 57649.55.146, ПИ с идентификатор 57649.55.139 и ПИ с идентификатор 57649.55.138 по КК на гр. Попово" с възложител Община Попово

2020-04-14  Съобщение за Решение № ШУ-11-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на модулна инсталация за оползотворяване на неопасни отпадъци с цел производство на електрическа и топлинна енергия в поземлени имоти с идентификатор 57649.55.146 с НТП: За складова база и 57649.55.139 с НТП: за складова база по КК на гр. Попово" с възложител "Еко инвест север" ООД

2020-04-10  Съобщение за Решение № ШУ-10-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Риборазвъждане и аквакулутурно производство в съществуващ водоем - яз. Росина, общ. Търговище в поземлени имоти с идентификатори: 63077.24.13 по КК на с. Росина, общ. Търговище, 39195.6.183 по КК на с. Кошничари, общ. Търговище и 15103.107.20 по КК на с. Глогинка, общ. Попово, всички с НТП: Язовир" с възложител "Дени фиш" ЕООД

2020-03-12  Съобщение за Решение № ШУ-09-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на инсталация за регенериране на отработени масла с капацитет до 300 л/час (7200 л/24часа) в поземлен имот с идентификатор 83510.202.26 по КК на гр. Шумен с площ 3239 кв.м. и НТП: За друг вид производствен, складов обект" с възложител "Ал и Ко" АД

2020-03-11  Съобщение за Решение № ШУ-08-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Развъждане и отглеждане на риба в ПИ с идентификатор 20643.14.65 по КК на с. Деница, общ. Венец с НТП: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение" с възложител "Деница 2012" ЕООД

2020-03-06  Съобщение за Решение № ШУ-07-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Третиране на неопасни отпадъци на площадката на Екомакс ООД, гр. Шумен, бул. Мадара № 42" с възложител "Екомакс" ООД

2020-02-21  Съобщение за Решение № ШУ-06-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Смяна на трайно ползване на имот в земеделски земи, поземлен имот с идентификатор 30332.77.14 по КК на с. Зараево, общ. Попово с НТП: Пасище и площ 15805 кв.м." с възложител Д*Д*/С*Д*

2020-02-07  Съобщение за Решение № ШУ-05-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Доставка и монтаж на генератор за производство на ел. енергия - 2,2 kW" в ПИ с идентификатор 70398.201.145 по КК на с. Сушина, общ. Върбица" с възложител  О*** Х*** А***.

2020-02-06  Съобщение за Решение № ШУ-04-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на хале за отглеждане на бройлери с максимален производствен капацитет 16 380 броя места за птици в ПИ 093032 в землището на Зараево, общ. Попово" с възложител "Заря-Зараево" ЕООД.

2020-01-27  Съобщение за Решение № ШУ-03-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Реконструкция на лагуна за отпадъчни води на МПП Хаддад ЕООД, с. Макариополско, общ. Търговище" с възложител "Хаддад" ЕООД

2020-01-27  Съобщение за Решение № ШУ-02-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на център за управление на отпадъци в поземлени имоти с идентификатори 57649.55.146 с НТП: За складова база по КК на гр. Попово, общ. Попово" с възложител Община Попово

2020-01-21  Съобщение за Решение № ШУ-01-П/2020 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на предприятие за производство на електроенергия от дървесни отпадъци с производителност 1000 kWh електроенергия и 1000 kWh топла вода за оранжерийни нужди" с възложител "Акация трейд" ЕООД


21-01-2020
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2020. Всички права запазени.