Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Инвестиционни намерения 2020 г.

 

2020-12-23 Съобщение за инвестиционно предложение "Водовземане от повърхностен воден обект - р. Чатал дере, с цел напояване на земеделски култури в землището на с. Паламарца и гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище", с възложител ЧЗП Д*С*

2020-12-21 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на логистичен център, ТИР-паркинг и автомивкав поземлен имот с идентификатор 83510.23.37 с площ3878 кв.м. и НТП: Пасище по КК на гр. Шумен", с възложител "Джес транс" ЕООД

2020-12-09 Съобщение за инвестиционно предложение "Водовземане за стопански цели (напояване) от подземни води чрез съоръжение за напояване ТК-1, Малък изток - Мадара, изграден в ПИ 46053.24.190, м. Малък поток, землище на с. Мадара, общ. Шумен, обл. Шумен", с възложител "БГ агро плодова компания" ЕООД

2020-11-26 Съобщение за инвестиционно предложение "Извършване на дейностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни организми в язовир Соара в поземлен имот с идентификатор 83510.569.27 по КК на гр. Шумен, кв. Дивдядово, местност Варнеолу", с възложител "Хемус консулт БГ" ЕООД

2020-11-25 Съобщение за инвестиционно предложение "Газифициране на инсталация за производство на необработени метали от отпадъци чрез металургични процеси, разположени в землището на с. Стража, общ. Търговище, обл. Търговище", с възложител "БМП Близнаци - метал пластик" ООД

2020-11-25 Съобщение за инвестиционно предложение "Кандидатстване с проектно предложение: Ефективно използване на ресурсите за смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия в областта на селското стопанство по подмярка залесяване и поддръжка от Мярка 8 Инвестиции в развитие на горските ройони и подобряване на жизнеспособността на горите от ПРСР 2014 - 2020 г.", с възложител Община Нови пазар

2020-11-25 Съобщение за инвестиционно предложение "Разширение на дейността - изменение и допълнение на Разрешение № 15-ДО-252-20 от 01.06.2020 г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци, издадено от РИОСВ - Шумен в поземлен имот с идентификатор 83510.208.43 по КК на гр. Шумен с площ 8078 кв.м. и НТП: За друг вид производствен, складов обект", с възложител "Метарекс" ООД

2020-10-30 Съобщение за инвестиционно предложение "Основен ремонт на ул. Симеон Велики, гр. Каспичан", с възложител Община Каспичан

2020-10-29 Съобщение за инвестиционно предложение "Монтаж и експлоатация на на SMC линия в рамките на завод за производство на ламинирани табли за сервиране и пластмасови съдове в поземлен имот с идентификатор 83510.692.101 по КК на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен", с възложител "Камбро озай БГ" ЕООД

2020-10-14 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на сондажен кладенец за собствени потребности в поземлен имот с идентификатор 57649.503.161 по КК на гр. Попово с площ 663 кв.м. и НТП: Незастроен имот за жилищни нужди", с възложител Д*Н*П*

2020-09-25  Съобщение за инвестиционно предложение "Паркинг в ПИ 57649.503.2150 и 57649.503.3548 в кв. 105, гр. Попово", с възложител Община Попово

2020-09-21  Съобщение за инвестиционно предложение "Увеличаване на капацитета на съществуваща птицеферма от 37 000 места за птици - бройлери на 58 240 места за отглеждане чрез оборудване и експлоатация на съществуваща сграда в поземлен имот 83510.682.587, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен", с възложител "Виктория вет" ЕООД

2020-09-09  Съобщение за инвестиционно предложение "Улица и паркинг в кв. 115 между о.т. 360-500 и о.т. 599-598 в гр. Попово", с възложител Община Попово

2020-09-03  Съобщение за инвестиционно предложение "Преоборудване на сгради с № 10, 11 и 12 в сгради за отглеждане на птици - кокошки носачки, в рамките на съществуваща инсталация за отглеждане на птици в имот с идентификатор 23738.53.31 с. Дриново, общ. Попово, обл. Търговище", с възложител "Мар-крафт" ООД

2020-08-27 Съобщение за инвестиционно предложение "Открит добив на индустриални материали от находище Голяма нива в землището на с. Изгрев, общ. Венец, с. Климент и с. Наум, общ. Каолиново, обл. Шумен с концесионна площ 2,83 кв.км", с възложител "Ботера индъстри" ООД

2020-08-21 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на цех за кашони от велпапе с административна част и склад в Индустриален парк, кв. 16, парцел VIII - ПИ с идентификатор 83510.693.8 по КК на гр. Шумен", с възложител "Ресапак" ООД

2020-07-15 Съобщение за инвестиционно предложение "Газоразпределителна мрежа на гр. Шумен етап 29 - Газопроводно отклонение за аварийно захранване на "Лавена" АД, "БГ Агро" ЕООД, ПП "Успех", "Алтерм" ЕООД - специализирана план-схема и  работен проект", с възложител Аресгаз" ЕАД

2020-06-11 Съобщение за инвестиционно предложение "Mонтиране на линия за калайдисване на медни проводници в рамките на съществуващ завод за производство на медни кабели, разположен в ПИ с идентификатор 83510.60.205 по КК на гр. Шумен", с възложител "Сарк България" АД

2020-06-04 Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на обект "Търговски комплекс" в ПИ с идентификатое 83510.664.442 по КК на гр. Шумен с площ 293 кв. м и НТП: "Ниско застрояване"", с възложител"Донев" ЕООД

2020-04-28  Съобщение за инвестиционно предложение "Увеличаване на капацитета на съществуваща птицеферма за отглеждане на кокошки носачки чрез оборудване на съществуваща сграда, разположена в имот си дентификатор 38501.102.22, землище на с. Копрец, общ. търговище, обл. Търговище", с възложител ЗП А*А*

2020-04-27  Съобщение за инвестиционно предложение "Увеличаване на капацитета на съществуваща птицеферма и отглеждане на птици - подрастващи кокошки носачки в УПИ X, кв. 1, с. Буйново, общ. Търговище", с възложител "Квинс-агро" ЕООД

2020-04-10  Съобщение за инвестиционно предложение "Увеличаване на количеството на вече разрешени отпадъци на площадката, добавяне на нови кодове отпадъци и добавяне на нова дейност по третиране на отпадъци за площадка с. Царев брод, общ. Шумен", с възложител "Биана" ЕООД

2020-04-08  Съобщение за инвестиционно предложение "Паркинг за леки автомобили в парцел УПИ XVIII, кв. 23а, с достъп от ул. Кирил и методий в с. Венец", с възложител Община Венец

2020-04-03  Съобщение за инвестиционно предложение "Откриване на площадка за вторични суровини - отпадъчна хартия и отпадъчна пластмаса в промишлена сграда с идентификатор 83510.670.35.11 с площ 337 кв.м. по КК на гр. Шумен и предназначение Промишлена сграда в ПИ 83510.670.35 по КК на гр. Шумен", с възложител "Сашо и синове - хардгруп" ЕООД

2020-03-19  Съобщение за инвестиционно предложение "Площадка за дейности с отпадъци в поземлен имот си дентификатор 20938.186.14, по кадастралната карта на с. Дибич, общ. Шумен", с възложител "ЕМ Трейдинг 18" ЕООД

2020-03-19  Съобщение за инвестиционно предложение "Цех за производство на материалии предмети за контакт с храни и склад за промишлени стоки в ПИ № 83510.680.519 по КК на гр. Шумен", с възложител "Краси МВ" ЕООД

2020-03-16  Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на газопроводно отклонение (ГО) до "Лес про 17" ООД в землището на гр. Нови пазар, общ. Нови пазар, с възложител "Овергаз мрежи" АД

2020-03-11  Съобщение за инвестиционно предложение "Напояване на земеделски култури и водопой на животни от подземни води, чрез изграждане на водовземно съоръжение - тръбен кладенец с дълбочина 400 ± 50 м м ПИ № 73050.2.47 с площ 1709 кв.м. и НТП: За друг вид производствен, складов обект, землище на с. Трем, общ. Хитрино, обл. Шумен", с възложител "Екани" АД

2020-03-09  Съобщение за инвестиционно предложение "Откриване на площадка за временно съхранение на пластмасови отпадъци (неопасни) в ПИ № 32706.501.471 по КК на с. Илия Блъсков, общ. Шумен с площ 2047 кв.м. и НТП: За друг вид производствен, складов обект", с възложител "Грийн макс БГ" ЕООД

2020-03-06  Съобщение за инвестиционно предложение "Риборазвъждане и аквакултурно производство в съществуващ водоем - яз. Росина, общ. Търговище в поземлени имоти с идентификатори: 63077.24.13 по КК на с. Росина, общ. Търговище, 39195.6.183 по КК на с. Кошничари, общ. Търговище и 15103.107.20 по КК на с. Глогинка, общ. Попово, всички с НТП: Язовир", с възложител "Дени фиш" ЕООД

2020-03-04  Съобщение за инвестиционно предложение "Напояване чрез дъждуване на земеделски земи в землището на с. Кюлевча, ЕКАТТЕ 41109, общ. Каспичан", с възложител "Алфа комерс" ООД

2020-03-02  Съобщение за инвестиционно предложение "Обособяване на цех за механична обработка на алуминиеви профили и преустройство на съществуващи съоръжения на производствената площадка на Алкомет АД в ПИ с идентификатор 10176.502.38 по КК на с. Васил Друмев, общ. Шумен", с възложител "Алкомет" АД

2020-02-21  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на животновъдна сграда за отглеждане на птици бройлери с капацитет 35 690 броя места за птици в УПИ VII-7, квартал 31, с. Бяла река, общ. Върбица, обл. Шумен", с възложител "Чакръкчи" ЕООД

2020-02-21  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на малка ферма за за аквакултури за отглеждане до 15 тона риба в УПИ VI-229, кв. 19 по плана на с. Кочово, общ. Велики Преслав", с възложител "Мирон 1970" ЕООД

2020-02-14  Съобщение за инвестиционно предложение "Монтиране на инсталация за елоксация в рамките цех за алуминиеви профили в Индустриален парк - Шумен, зона "С" в поземлен имот с идентификатор 83510.693.51 (с площ 38 008 кв.м.) по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен", с възложител "Виас"  ЕООД

2020-02-12 Съобщение за инвестиционно предложение "Дестилерия за етерично-маслени култури в с. Средковец, общ. Каолиново, обл. Шумен, ПИ с идентификатор 63888.8.910" с възложител "Шекер 89"  ЕООД

2020-02-06  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за изграждане на дейности по третиране на отпадъци в УПИ III, кв. 12 по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино с площ 8525 кв. м.", с възложител "Био енигма"  ЕООД

2020-01-30 Съобщение за инвестиционно предложение "Отваряне на цех за складиране, сортиране и дезинфекция на дрехи втора употреба в сграда с площ 172 кв. м с идентификатор52009.503.483.23 по КК на гр. Нови Пазар", с възложител "АГРОСЕВЕР-М" ЕООД

2020-01-29  Съобщение за инвестиционно предложение "Изграждане на обекти за търговия, хранене, услуги и др. в ПИ № 73626.508.184 по КК на гр. Търговище с площ 10391 кв.м. и НТП: Ниско застрояване (до 10 м)", с възложител "Петрови-2011" ООД

2020-01-24  Съобщение за инвестиционно предложение "Външно електрозахранване - МТП 250 kVA; 20/0,4 kV с ТМ 100 kVA и ЕПО-20 kV за обект Птицеферма за кокошки носачки в кв. 8, УПИ I, с. Веселец, общ. Омуртаг", с възложител "Радита" ООД


24-01-2020
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.