Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС през 2020 г.

      

         На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда (изм. и доп., ДВ бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г.), РИОСВ – Шумен осигурява обществен достъп до информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за период 14 дни от датата на постъпването и в РИОСВ-Шумен за изразяване на становища от заинтересувани лица. Информацията е на разположение за срок от 14 дни в сградата на РИОСВ Шумен, гр. Шумен, ул. „Съединение“ № 71, ет.3, Дирекция „Превантивна дейност“, направление „ЕО и ОВОС“, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа.

 

2020-12-22 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Монтаж и експлоатация на SMC линия в рамките на завод за производство на ламинирани табли за сервиране и пластмасови съдове в поземлен имот с идентификатор 83510.692.101 по КК и КР на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен" с възложител: "Камбро озай БГ" ЕООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 05.01.2021 г.

2020-12-21 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Водовземане с цел напояване на земеделски  култури от подземни води чрез водовземно съоръжение ТК-1 Малък изток - Мадара, изграден в ПИ 46053.24.190, м. Малък изток, землище на с. Мадара, общ. Шумен, обл. Шумен" с възложител: "БГ агро плодова компания" ЕООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 04.01.2021 г.

2020-12-16 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Монтиране на линия за калайдисване на медни проводници в рамките на съществуващ завод за производство на медни кабели разположена в поземлен имот с идентификатор 83510.60.205 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен" с възложител: "Сарк България" АД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 30.12.2020 г.

2020-12-02 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Кандидатстване на Община Нови пазар по подмярка 8.1. Залесяване и поддръжка от Мярка 8. Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите от ПРСР 2014-2020 год. с проектно предложение Ефективно използване на ресурсите за смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия в областта на селското стопанство" с възложител: Община Нови пазар. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 16.12.2020 г.

2020-11-23 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Разширение на дейността  - изменение и допълнение на Разрешение № 15-ДО-252-20 от 01.06.2020 г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци, издадено от РИОСВ - Шумен в поземлен имот с идентификатор 83510.208.43 по КК на гр. Шумен с площ 8078 кв.м.и НТП: За друг вид производствен, складов обект" с възложител: "Метарекс" ООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 07.12.2020 г.

2020-11-20 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Увеличаване на капацитета на съществуваща птицеферма чрез оборудване и експлоатация на съществуваща сграда в поземлен имот с идентификатор 83510.682.587, гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен" с възложител: "Виктория вет" ООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 04.12.2020 г.

2020-10-23 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Напояване на земеделски култури и водопой на животни от подземни води, чрез изграждане на водовземно соръжение - тръбен кладенец в ПИ 73050.2.47, местност Стопански двор, землище на с. Трем, общ. Хитрино, обл. Шумен" с възложител: "Екани" АД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 06.11.2020 г.

2020-10-23 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на сондажен кладенец за собствени потребности в поземлен имот с идентификатор 57649.503.161 по КККР на гр. Попово с площ 663 кв.м. и НТП: Незастроен имот за жилищни нужди" с възложител: Д*Н*П*. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 06.11.2020 г.

2020-10-21 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Разширяване на гробищен парк на с. Стоян Михайловски, общ. Нови пазар с поземлен имот с идентификатор 69506.9.204 по КК на с. Стоян Михайловски с площ 12,189 дка" с възложител: Община Нови пазар. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 04.11.2020 г.

2020-10-05 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на паркинг в ПИ 57649.503.2135, 57649.503.2150 и 57649.503.3548 в кв. 105 в гр. Попово" с възложител: Община Попово. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 19.10.2020 г.

2020-09-18 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Улица и паркинг в кв. 115 между о.т. 360-500 и о.т. 599-598, гр. Попово" с възложител: Община Попово. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 02.10.2020 г.

2020-09-03 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на цех за кашони от велпапе с административна част и склад в Индустриален парк, кв. 16, парцел VIII - ПИ с идентификатор 83510.693.8 по КК на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен" с възложител: "Ресапак" ООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 17.09.2020 г.

2020-08-18 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Обособяване на гробищен парк в поземлен имот с идентификатор 10642.31.27 по Кадастралната карта на с. Венец, общ. Венец с НТП: Нива" с възложител: Община Венец. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 01.09.2020 г.

2020-08-18 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Обособяване на гробищен парк в ПИ 32562.15.10 по Кадастралната карта на с. Изгрев, общ. Венец с НТП: Нива" с възложител: Община Венец. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 01.09.2020 г.

2020-08-18 На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Обособяване на гробищен парк в ПИ 81061.18.103 по Кадастралната карта на с. Черноглавци, общ. Венец с НТП: Изоставена орна земя" с възложител: Община Венец. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 01.09.2020 г.

2020-06-24  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на разширение към съществуващ цех 202 на територията на производствената пплощадка на Ново стъкло ЕАД" с възложител: "Ново стъкло" ЕАД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 08.07.2020 г.

2020-06-24  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на ново млекопреработвателно предприятие за преработка на 5 тона дневно мляко в с. Станец, общ. Омуртаг, обл. Търговище в имот с УПИ I и УПИ VII, кв. 11 на КК на с. Станец, общ. Омуртаг, обл. Търговище" с възложител: ЗП Х*Е*Х*. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 08.07.2020 г.

2020-06-17  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Увеличаване на капацитета на съществуваща прицеферма за отглеждане на кокошки носачки чрез оборудване на съществуваща сграда разположена в имот с идентификатор 38501.102.22, землището на с. Копрец, общ. Търговище, обл. Търговище" с възложител: А*** Ф*** А***. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 01.07.2020 г.

2020-06-16  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на обект Търговски комплекс в имот с идентификатор 83510.664.442 по КК на гр. Шумен" с възложител: "Донев" ЕООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 30.06.2020 г.

2020-05-26  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Откриване на площадка за вторични суровини - отпадъчна хартия и отпадъчна пластмаса в промишлена сграда с идентификатор 83510.670.35.11 с площ 337 кв.м. и предназначение Промишлена сграда, разположена в ПИ № 83510.670.35 по КК на гр. Шумен" с възложител: "Сашо и синове - харт груп" ЕООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 09.06.2020 г.

2020-05-18  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Увеличаване на капацитета на съществуваща птицеферма и отглеждане на птици - подрастващи кокошки носачки в УПИ X, квартал 1, с. Буйново, общ. търговище, обл. Търговище" с възложител: "Квинс-агро" ЕООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 01.06.2020 г.

2020-05-14  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Цех за производство на колбаси, местни продукти /кебабчета, кюфтета" с възложител: "Надежда" ООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 28.05.2020 г.

2020-05-08  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Увеличаване на количеството вече разрешени отпадъци на площадката, добавяне на нови кодове отпадъци и добавяне на нова дейност по третиране на отпадъци за площадка с. Царев брод" с възложител: "Биана" ЕООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 22.05.2020 г.

2020-04-21  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Напояване чрез дъждуване на земеделски земи в землището на с. Кюлевча, ЕКАТТЕ 41109, общ. Каспичан, обл. Шумен" с възложител: "Алфа комерс" ООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 05.05.2020 г.

2020-03-24  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Площадка за дейности с отпадъци в поземлен имот с идентификатор 20938.186.14 по кадастралната карта на с. Дибич, община Шумен" с възложител: "М трейдинг 18" ЕООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 07.04.2020 г.

2020-03-19  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Цех за складиране, сортиране и дезинфекциране, продажба на дрехи втора употреба и текстилни отпадъци ПИ № 52009.503.483.23 по КК на гр. Нови пазар, област Шумен" с възложител: "Агросевер-М" ЕООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 31.03.2020 г.

2020-03-17  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Обособяване на цех за механична обработка на алуминиеви профили и преустройство на съществуващи съоръжения в рамките на производствената площадка на Алкомет АД" с възложител: "Алкомет" АД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 31.03.2020 г.

2020-03-17  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на малка ферма за аквакултури за отглеждане до 15 тона рибав УПИ VI-229, кв. 19 по плана на с. Кочово, общ. Велики Преслав" с възложител: "Мирон 1970" ЕООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 31.03.2020 г.

2020-03-06  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на животновъдна сграда за отглеждане на птици - бройлери в УПИ VII-7, квартал 31, с. Бяла река, общ. Върбица, обл. Шумен" с възложител: "Чакръкчи" ЕООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 20.03.2020 г.

2020-03-06  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на площадка за извършване на дейности по третиране на отпадъци в УПИ III, кв. 12 по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино с площ 8525 кв.м." с възложител: "Био енигма" ЕООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 20.03.2020 г.

2020-03-05  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Монтиране на инсталация за елоксация в рамките на цех за алуминиеви профили в Индустриален парк - Шумен, Зона С в поземлен имот с идентификатор 83510.693.51 (с площ 38 008 кв.м.) по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен" с възложител: "Виас" ЕООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 19.03.2020 г.

2020-02-28  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Дестилерия за етерично-маслени култури, в с. Средковец, общ. Каолиново, обл. Шумен, ПИ с идентификатор 68388.8.910" с възложител: "Шекер 89" ЕООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 13.03.2020 г.

2020-02-17  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Разширение на дейността - изменение и допълнение на Разрешение № 15-ДО-252-19 от 21.06.2019 г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци, издадено от РИОСВ Шумен в поземлени имоит с идентификатори 83510.670.73  с площ 3923 кв.м. и НТП: За ремонти поддържане на транспортни средства и 83510.670.74 с площ 2281 кв. м. и НТП: За ремонт и поддържане на транстпортни средства" с възложител: "Метарекс" ООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 02.03.2020 г.

2020-02-17  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Разширение на дейността - изменение и допълнение на Разрешение № 15-ДО-252-19 от 21.06.2019 г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци, издадено от РИОСВ Шумен в поземлен имот с идентификатор 83510.208.43 по КК на гр. Шумен с площ 8078 кв.м. и НТП: За друг вид производствен, складов обект" с възложител: "Метарекс" ООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 02.03.2020 г.

2020-02-14   На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Създаване на нова дестилерия за етерични масла" с възложител: Х*И*К*. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 28.02.2020 г.

2020-02-06  На основание на чл.6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ Шумен осигрява обществен достъп за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до Информация по приложение №2 за инвестиционно предложение "Изграждане на обекти за търговия, хранене, услуги и др." с възложител:"Петрови-2011" ООД. Становищата могат да се представят на адреса на РИОСВ Шумен (ул. "Съединение" № 71) или на електронна поща riosv@riosv-shumen.eu Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 20.02.2020 г.

 

 


05-02-2020
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.