Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Съобщения по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО през 2020 г.

 

2020-12-31 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми за изменение на ОУП на община Шумен в обхват на ПИ 47161.504.2 и ПИ 4761.504.4 по КК на с. Мараш, общ. Шумен  с възложител Община Шумен

2020-12-29 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за изработване на ПУП - План за застрояване, с който ПИ 73626.526.1031 по  на гр. Търговище да се отреди за вилна сграда с възложител Ф*В*

2020-12-07 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми за изготвяне на проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 57008.32.89 по КК на с. Подгорица, общ. Търговище с възложител "Ескейп - груп" ООД

2020-12-03 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми за изготвяне на план за интегрирано развитие на Община Антоново (ПИРО) 2021 - 2027 г. с възложител Община Антоново

2020-11-30 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми за изготвяне на план за интегрирано развитие на Община Омуртаг (ПИРО) 2021 - 2027 г. с възложител Община Омуртаг

2020-11-26 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми за изготвяне на план за интегрирано развитие на Община Попово (ПИРО) 2021 - 2027 г. с възложител Община Попово

2020-07-22  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми за изграждане на водопроводно отклонение към поземлен имот с идентификатор 73626.526.1072 в землището на гр. Търговище с площ 1131 кв.м. и НТП: За земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с възложител А*И*

2020-07-15 Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми за изготвяне на проект на ПУП-Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура във връзка със заявено изграждане външно кабелно електрозахранване 20kv на "Фабрика за алуминиеви профили“ в УПИ XX, кв, 16, Индустриален парк, гр. Шумен, с идентификатор 83510.693.51 с възложител "ВИАС" ЕООД

2020-07-08  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми за изменение на ПУП-ПЗ /План за застрояване/ с териториален обхват от поземлени имоти 57649.55.146, 57649.55.139 и 57649.55.138 по КК на гр. Попово, с който ще се обединят имотите и ще се промени предназначението им от: За складова база в: Център за управление на отпадъци" с възложител Община Попово

2020-07-03  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми за изготвяне на проект на Подробен устройствен план - план за застрояване и Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за имот с идентификатор 83510.10.415 по КК на гр. Шумен с площ 935 кв.м. и НТП: Нива във връзка със заявено изграждане на жилищна сграда с възложител "Тв газ" ЕООД, гр. Ямбол

2020-06-09  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми за изготвяне на проект на ПУП - План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 63241.555.4 по КК на с. Руец, общ. Търговище с възложител "Скаймет" ЕООД, гр. Търговище

2020-05-12  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми за изготвяне на проект на ПУП - парцеларен план /ПП/ за обект: "Резервно захранване на с. Кралево от водопровода, захранващ гр. Търговище от язовир Тича" с възложител "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Търговище


13-05-2020
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.