Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Съобщения по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО през 2019 г.

 

2019-12-03  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми за изработване на ПУП-ПЗ с цел смяна предназначението на земята в ПИ с идентификатор 70398.201.137 по КК на с. Сушина, общ. Върбица за изграждане на жилищни сгради за постоянно обитаване с възложител М*А*Т*

2019-05-02  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми за изработване на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за елементите на техническата инфраструктура за поземлен имот с идентификатор 73626.113.8 на гр. Търговище с НТП: Друг вид нива и площ 3039 кв.м. с възложител Б*А*Б*

2019-05-02  Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО на планове и програми за изработване на проект на ПУП-ПЗ и ПУП-ПП за имот с идентификатор 83510.685.415 по КК на гр. Шумен с възложители М*В*Д* и Ч*Я*В*


13-05-2020
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.