Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. Шумен
Основна форма на герба на Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Шумен

Официален сайт

Български език
Английски език - English
A+ A-

Емблема на РИОСВ Шумен и връзка към меню За нас


Спрени процедури 2020 г.

 

2020-12-04 Съобщение за Решение № ШУ-06-С/2020 г. за спиране на процедура на инвестиционно намерение "Напояване на земеделски култури и водопой на животни от подземни води, чрез изграждане на водовземно съоръжение - тръбен кладенец с дълбочина 400 +- 50 м в ПИ № 73050.2.47, с площ 1709 кв.м. и НТП: За друг вид производствен, складов обект, землище на с. Трем, общ. Хитрино, обл. Шумен" с възложител "Екани" АД

2020-11-20 Съобщение за Решение № ШУ-05-С/2020 г. за спиране на процедура на инвестиционно намерение "Обособяване на площадка за събиране, временно съхранение, предварително третиране - сортиране, разделяне рязане, балиране, шредиране, смилане на опасни и неопасни отпадъци, предварително третиране - разкомплектоване на ИУМПС, сортиране, рязане, разглобяване на ИУЕЕО в ПИ № 83510.60.189 по КК на гр. Шумен с площ 13415 кв.м. и НТП: За друг вид застрояване до получаване на отговор от ИАОС гр. София" с възложител "Метарекс" ООД

2020-10-14 Съобщение за Решение № ШУ-04-С/2020 г. за спиране на процедура на инвестиционно намерение "Монтаж на линия за предварително третиране на отпадъци в рамките на съществуващата площадка за дейности с отпадъци в УПИ V, кв. 12 по плана на с. Хитрино, общ. Хитрино, обл. Шумен" с възложител "Акация трейд" ООД

2020-07-08 Съобщение за Решение № ШУ-03-С/2020 г. за спиране на процедура на инвестиционно намерение "Създаване на нова дестилерия за етерични масла в ПИ № 47785.38.198.1 по КК на с. Менгишево, общ. Върбица с площ 728 кв.м. и НТП: Селскостопанска сграда" с възложител Х*К*

2020-06-17 Съобщение за Решение № ШУ-02-С/2020 г. за спиране на процедура на инвестиционно намерение "Закупуване на нуждите на производството на машини, и оборудване - трансформатор с мощност 800kVA, 2 бр. машини за белене на слънчоглед (лющачки), тартар, 2 броя чукови мелници, дизелов генератор с максимална мощност 22kW, които ще бъдат поиционирани в съществуващи производствени помещения в поземлени имоти 36590.29.349 и 36590.29.35 по КК на с. Каспичан, местност "Под Чалъка" " с възложител "Крис ойл 97" ООД.

2020-05-14 Съобщение за Решение № ШУ-01-С/2020 г. за спиране на процедура на инвестиционно намерение "Рекултивация на нарушен терен в ПИ с идентификатор 57649.58.2, м. "Ямата", землище на гр. Попово, общ. Попово, обл. Търговище" с възложител "М Хайлинг" ЕООД.

 

 

 

 

 


14-05-2020
1  |  


РИОСВ Шумен © 2017-2024. Всички права запазени.